Utbytesdelar

I det här avsnittet beskrivs de utbytesdelar (förbrukningsdelar/förbrukningsartiklar) som används i maskinen. Följ föreskrifterna när du hanterar och lagrar utbytesdelarna.
Äkta förbrukningsmaterial
Canon utvecklar kontinuerligt tekniska innovationer i Canons toner, patroner och delar, speciellt avsedda för användning i Canons multifunktionsmaskiner.
Upplev fördelarna med optimal utskriftsprestanda, utskriftsvolym och högkvalitativa utskrifter, vilket erhålls genom Canons nya avancerade tekniker. Därför rekommenderas användning av Canons genuina förbrukningsartiklar för din multifunktionsmaskin från Canon.
Beroende på installationsmiljö, pappersformat och dokumenttyp kan du behöva byta förbrukningsartiklar innan den förväntade livslängden uppnås.
För att bibehålla utskriftskvaliteten utför enheten automatisk kalibrering i enlighet med förändringar i miljöförhållandena. Enheten kan också utföra automatisk kalibrering när den slås PÅ eller återställs från viloläge. Kalibreringen använder tonern och följaktligen kan det leda till en minskning av livslängden för tonerpatronerna.
Du kan kontrollera hur mycket av alla utbytesdelar som finns kvar.

Förbrukningsartiklar

Tonerpatron

Medföljande tonerpatron
Genomsnittligt antal sidor som kan skrivas ut med tonerpatronen som levereras med maskinen visas nedan.
Genomsnittligt antal sidor:* Cirka 11 500 ark
Ersättningstonerpatron
Canon Genuine Toner Cartridge
Genomsnittligt antal sidor
Canon Cartridge 073
Genomsnittligt antal sidor*
27 000 ark
Canon Cartridge 073 L
Genomsnittligt antal sidor*
11 500 ark
Genomsnittliga antalet baseras på ”ISO/IEC 19752” (den globala standarden som är relaterad till dokumentet ”Method for the determination of toner cartridge yield for monochromatic electrophotographic printers and multi-function devices that contain printer components” utgiven av ISO [International Organization for Standardization]) vid utskrift av A4-papper med standardtäthet.
Förvara tonerpatronerna enligt beskrivningen nedan
Förvaring av tonerpatroner på en felaktig plats eller miljö kan orsaka problem som dataförlust.
Förvara tonerpatroner på följande sätt:
Förvaringstemperatur: Högst 30 °C
Luftfuktighet vid förvaring: Högst 80 % (relativ luftfuktighet, kondenseringsfri)*
*Även inom det godkända intervallet för luftfuktighet vid förvaring kan vattendroppar (kondens) utvecklas inuti tonerpatronen om temperaturen i och utanför tonerpatronen skiljer sig åt. Kondens påverkar utskriftskvaliteten negativt.
Förvara oöppnad tills omedelbart före användning.
Förvara inte tonerpatroner stående eller upp och ned.
Förvara inte tonerpatroner på följande platser:
Platser som utsätts för öppen eld
Platser som utsätts för direkt solljus eller kraftigt ljus under fem minuter eller mer
Platser som utsätts för onormalt mycket salt i luften
Platser som är starkt utsatta för frätande gaser (t.ex. aerosolspray eller ammoniak)
Mycket varma och/eller fuktiga platser
Platser med dramatiska förändringar i temperatur och luftfuktighet där kondens lätt kan uppträda
Väldigt dammiga platser
Platser inom räckhåll för barn
På platser nära produkter som genererar magnetism
Förvara förpackningsmaterialet säkert för framtida användning. Det kommer att behövas i situationer som att lagra enheten med borttagna tonerpatroner.
Canon förbehåller sig rätten att omplacera, omforma, lägga till eller ta bort förpackningsmaterial utan föregående meddelande.
Se upp med förfalskade tonerkassetter
Tänk på att falska Canon-tonerkassetter kan vara i omlopp. Om du använder falska tonerkassetter kan utskrifterna och maskinens prestanda försämras. Canon ansvarar inte för eventuella fel, olyckor och skador som härrör från användning av falska tonerkassetter.
För mer information, se global.canon/ctc.
För mer information om hur du samlar in förbrukade tonerpatronens, se Obs!.

Delar av förbrukningsartiklar

Fixeringsenhet och vals

USER MAINTENANCE KIT UM-D1 230V
Det genomsnittliga antalet sidor som kan skrivas ut per fixeringsenhet är 225 000 ark.
93X2-087