Ställa in en IPv4-adress

Det finns två sätt att ställa in en IPv4-adress: fördela automatisk med hjälp av DHCP och ange manuellt. Välj inställning beroende på miljön. Utför ett anslutningstest efter behov.

Ställa in en IPv4-adress

1
Välj <Ställ in> på <Hem>-skärmen. Skärmbilden <Hem>
2
Välj <Preferenser>  <Nätverk>  <TCP/IP-inställningar>  <IPv4-inställningar>.
3
Välj <Använd IPv4> <På> för att aktivera IPv4-inställningar.
4
Välj <IP-adressinställningar> och ställ in en IP-adress.
Du kan också ange både automatisk hämtning och manuell hämtning. Om du ställer in båda och ställer in <Frigör senast hämtade adresslista från DHCP-server när adress inte kan hämtas.> på <Av>, används den manuellt angivna IP-adressen när automatisk IP-adresshämtning inte fungerar.
Tilldela en IP-adress automatiskt
1
Välj <IP-adressinställningar>  <Autohämtning>.
2
Välj <Välj protokoll> <DHCP>.
3
Kontrollera att <Auto. IP> är inställt på <På>.
Om <Av> är valt ändrar du inställningen till <På>.
4
Välj <Använd>.
Om du trycker på <Auto. IP>, sker en automatisk sökning efter tillgängliga IP-adresser i nätverket (LAN) och värdet för varje post tilldelas. Den här funktionen tilldelar IP-adresser utan användning av en DHCP-server. Kommunikation utanför routerintervallet är inte möjlig.
I en miljö där vare sig <DHCP> eller <Auto. IP> inte kan användas, skapas oanvändbar kommunikation om något av de två har valts, eftersom maskinen försöker kontrollera om tjänsten tillhandahålls i nätverket.
IP-adresser tilldelade via DHCP åsidosätter den adress som erhålls via Auto. IP.
Manuell inställning
1
Konfigurera en inställning för att avaktivera autosortering.
Välj <Autohämtning> och ställ in både <Välj protokoll> och <Auto. IP> på <Av>.
2
Välj <Hämta manuellt>.
3
Ange IP-adressen, delnätsmasken och gateway-adressen.
Ange dessa värden på varje skärm med sifferknapparna och tryck på .

Utföra anslutningstest för en IPv4-adress

Om maskinen är korrekt ansluten, kan inloggningsskärmen för Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) visas på datorn (Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)). Du kan kontrollera anslutningen kontrollpanelen på maskinen.
<Ställ in> <Preferenser>  <Nätverk>  <TCP/IP-inställningar>  <IPv4-inställningar>  <PING-kommando>  Ange adressen till en annan enhet som används 
När maskinen är korrekt ansluten, visas meddelandet <Mottaget svar från värd.>.
Även om IP-adresserna är korrekt anslutna kan det hända att maskinen inte ansluts till nätverket om maskinen är ansluten till en växlingshubb. I så fall fördröjer du tidsinställningen för maskinens kommunikationsstart och försöker ansluta igen. Ställa in väntetid vid anslutning till ett nätverk
93X2-00J