Åtgärda pappersstopp

Om ett pappersstopp uppstår kommer ett meddelande, var pappersstoppet inträffade och vilken åtgärd som krävs för att rensa det att visas på skärmen. Om du fortfarande inte vet hur du ska rensa pappersstoppet efter att ha läst informationen på skärmen, se Pappersstopplats för att rensa pappersstoppet. För mer information om försiktighetsåtgärder att vidta när pappersstopp ska rensas, se Viktiga säkerhetsanvisningar.
Dra inte ut fastnat papper med kraft. Det kan orsaka personskada eller skada enhetens delar.
Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant om du inte kan avlägsna papperet.
När alla pappersstopp har åtgärdats, ta omedelbart ut händerna ur maskinen och tillbehören så att dina händer eller kläder inte riskerar att fastna i valsarna.
Försiktighetsåtgärder för att rensa pappersstopp
Stäng inte av strömmen när du åtgärdar pappersstopp. Data som skrivs ut raderas om du stänger av strömmen.
Om papperet rivs sönder måste du ta bort de sönderrivna delarna så att de inte blir kvar.

Om pappersstopp inträffar regelbundet

Pappersstopplats

För mer information om pappersstopplatser och hur du rensar pappersstopp, se följande diagram och referenser.
Pappersstoppet har inte nödvändigtvis skett på platsen du kontrollerar. I sådana fall följer du instruktionerna på skärmen och kontrollerar alla platserna.
Skärmen fortsätter att visa att ett pappersstopp har skett tills du rensar pappersstoppet.
Avlägsna inte papper från andra platser än de som anges att ha pappersstopp på skärmen. Detta kan orsaka pappersstopp på andra platser eller göra att sidor saknas i utmatade dokument.
93X2-092