Работен панел

Използвайте работния панел, за да управлявате устройството и да конфигурирате настройките.
Ако дисплеят се вижда трудно, регулирайте ъгъла на операционния панел, както е показано вдясно. (Модел със сензорен панел)
 
 

Операционен панел на Модел със сензорен панел

Клавиш Начало ()

Показва екрана [Начало]. Екран [Начало]

Дисплей

Показва екраните за управление на функциите, употребата, съобщенията и друга информация. Този сензорен панел може да се управлява чрез директно докосване на екрана с пръст. Работа с операционния панел

Клавиш Нулиране ()

Изтрива настройките и връща принтера в предишното му състояние.

Цифрови клавиши ( до )

Въведете цифри или знаци. Въвеждане на знаци с помощта на операционния панел (Модел със сензорен панел)

Клавиш Стоп ()

Отменя печатането и други операции.

Клавиш Пестене на енергия ()

Поставя устройството в спящ режим и намалява консумацията на енергия. В спящ режим  свети в жълто-зелено. Намаляване на консумацията на енергия (спящ режим)

Клавиш Status Monitor ()

Проверете информацията на устройството, употребата му и регистрационните файлове, мрежовите настройки и информацията за грешки. Екран [Статус монитор]

Клавиш Назад ()

Връща ви към предишния екран.

Клавиш Изчистване ()

Изтрива въведените числа и текст.

Клавиш за главни букви/малки букви/цифри/тон ()

Променя типа на знака или изпраща тонален сигнал по линията за импулсно набиране.

Клавиш Символ ()

Въведете символи. Въвеждане на знаци с помощта на операционния панел (Модел със сензорен панел)

Индикатор за данни

Мига, когато се извършва операция, например по време на печат, и свети, когато данните чакат да бъдат обработени.

Индикатор за грешки

Мига или светва при засядане на хартия или друга грешка.

Клавиш Старт ()

Натиснете този клавиш, за да стартирате сканиране или копиране.

операционен панел на модел на LCD дисплей с 5 реда

Клавиш Начало ()

Показва екрана [Начало]. Екран [Начало]

Дисплей

Показва екраните за работа с функциите, употребата, съобщенията и друга информация. Работа с операционния панел

Клавиш Нулиране ()

Изтрива настройките и връща принтера в предишното му състояние.

Клавиш Стоп ()

Отменя печатането и други операции.

 Клавиш Копиране на лична карта ()

Можете да използвате този клавиш, за да копирате предната и задната страна на шофьорска книжка или друг документ за самоличност на един и същи лист хартия при 100 % увеличение. Копиране на двете страни на лична карта на един лист

Индикатор за данни

Мига, когато се извършва операция, например по време на печат, и свети, когато данните чакат да бъдат обработени.

Индикатор за грешки

Мига или светва при засядане на хартия или друга грешка.

Клавиш Назад ()

Връща ви към предишния екран.

 Клавиш Старт ()

Натиснете този клавиш, за да стартирате сканиране или копиране.

Ляв клавиш ()

Връща се към предишния екран. Натиснете, когато въвеждате текст, за да преместите курсора наляво.

Клавиш Нагоре ()

Избира горния елемент и увеличава стойността на плъзгач.

Клавиш OK ()

Потвърждава настройките и избраните детайли.

Клавиш Надолу ()

Избира долния елемент и намалява стойността на плъзгач.

Десен клавиш ()

Премества се към следващия екран. Натиснете, когато въвеждате текст, за да преместите курсора надясно.
975J-009