Конфигуриране на настройките по подразбиране (Ръководство за настройка) (Модел със сензорен панел)

Когато включите устройството за първи път, се показва екранът (Ръководство за настройка) за настройка на елементите, необходими за използване на устройството. Конфигурирайте настройките, като използвате процедурата по-долу и следвате инструкциите на екрана.
Тези настройки могат да бъдат конфигурирани само веднъж с помощта на Ръководството за настройка при първото стартиране на устройството. За да промените настройките, конфигурирани с Ръководството за настройка в по-късен етап, задайте поотделно елементите в стъпки от 2 до 5. За подробности относно всяка настройка вижте следното.
Настройка на дата и час
Задаване на ИД на отдел и ПИН за администратора
Задаване на ПИН за използване за Отдалечен ПИ
Свързване към безжична LAN мрежа
Екран [Начало]

Стъпка 1: Настройване на езика на дисплея и държавата или региона

Настройте езика, който да се показва на екрана на операционния панел и отчетите, които ще се отпечатват. След това настройте държавата или региона, в който се използва устройството.
1
На екрана [Език] изберете езика на дисплея.
2
Натиснете [Да].
Езикът на дисплея е зададен и се показва екранът [Избор държава/регион].
В зависимост от държавата или региона екранът [Избор държава/регион] не се показва, а се показва екранът [Часова зона]. Когато се покаже екранът [Часова зона], преминете към „Стъпка 2: Настройване на датата и часа“. Стъпка 2: Настройване на датата и часа
3
На екрана [Избор държава/регион] изберете държавата или региона.
Държавата или регионът е зададен и екранът [Часова зона] се показва.

Стъпка 2: Настройване на датата и часа

Датата и часът се използват като справочни за функциите, използващи информация за дата и час и следователно те трябва да бъдат зададени точно.
1
От екрана [Часова зона] изберете вашата часова зона.
Задайте часовата зона (UTC*1) и лятното часово време в съответствие с региона, в който е инсталирано това устройство.
*1 UTC (Coordinated Universal Time) е координирано универсално време, което е стандартно за всички части на света. Интернет-базираната комуникация разчита на това, че UTC е настроено правилно.
2
На екрана [Настр. текущ час] въведете датата и часа, след което натиснете [Прилагане].
Часът и датата са зададени и се показва екранът за потвърждение на Отдалечения ПИ.

Стъпка 3: Задаване на отдалечен ПИ

С Отдалечения ПИ можете да използвате уеб браузър на компютър, за да проверявате състоянието на работа на устройството, да променяте настройките и да извършвате други операции.
Задайте ИД на системния мениджър и ПИН за достъп до отдалечен ПИ, за да предотвратите неоторизиран достъп до устройството.
1
На екрана за потвърждение на Отдалечения ПИ натиснете [Да].
2
Потвърдете съобщението и натиснете [Да].
Ограничете използването на Отдалечен ПИ само до онези потребители, които знаят ПИН-а за достъп до Отдалечения ПИ.
3
Въведете ПИН-а за достъп до Отдалечения ПИ и натиснете [Прилагане].
Посочете произволно число. Не можете да зададете ПИН, състоящ се само от нули, напр. „00“ или „0000000“.
4
Въведете отново ПИН-а и натиснете [Прилагане].
След като се появи съобщението [Настройките са приложени.], се показва екранът за потвърждение на безжичната LAN връзка.

Стъпка 4: Свързване към безжична LAN мрежа

Свържете се с мрежата чрез безжичната локална мрежа (LAN).
1
На екрана за потвърждаване на безжичната LAN връзка натиснете [Да].
Ако устройството не е свързано към безжична LAN, натиснете [Не].
Когато се свързвате с кабелна LAN мрежа, конфигурирайте настройките за свързване с кабелна LAN мрежа, след като излезете от Ръководството за настройка. Избор на кабелна или безжична LAN мрежа
2
Изберете типа безжична LAN връзка и се свържете с безжичната LAN.
Когато връзката с безжичната LAN мрежа е установена, се показва екранът за потвърждение на услугата за попълване на тонера.
В зависимост от вашия маршрутизатор за безжична локална мрежа типът на връзката и стандартите за сигурност могат да се различават. Проверете за тип връзка и стандарт за сигурност, които се поддържат както от безжичния LAN маршрутизатор, така и от устройството, и след това установете връзка в съответствие с типа връзка. Относно стандартите и процедурата вижте следното:
Свързване към безжична LAN мрежа

Стъпка 5: Конфигуриране на настройките за услугата за попълване на тонера

Можете да конфигурирате настройките за услугата за попълване на тонера. Чрез услугата за попълване на тонера новите тонер касети се доставят автоматично, преди да са изчерпани съществуващите тонер касети.
* Използването на услугата за попълване на тонера изисква предварителна регистрация при избрани търговци на дребно. Тази услуга е достъпна само в някои държави.
* Тази услуга може да бъде настроена чрез [Н-ки за дост. тонер], показан на екрана [Начало]. Екран [Начало]
1
На екрана за потвърждаване на услугата за попълване на тонера натиснете [Напред].
2
Натиснете [Accept].
Ако натиснете [Do Not Acpt.], ще се приложат настройките, конфигурирани в Ръководството за настройка.
Когато излезете от Ръководството за настройка, се показва екранът [Начало]. Екран [Начало]
3
Натиснете [Затваряне].
Прилагат се настройките, конфигурирани в Ръководството за настройка.
Когато излезете от Ръководството за настройка, се показва екранът [Начало]. Екран [Начало]
Ако свързването със сървъра е неуспешно, опитайте отново да конфигурирате настройките чрез [Свързване със сървъра/проверка на връзка] в [Н-ки за дост. тонер]. Екран [Начало]
975J-014