Predná strana

Podávač

Do podávača môžete vložiť dva hárky alebo aj viac hárkov originálu. Vložené originály sa zavedú do zariadenia a automaticky sa naskenujú jeden po druhom. Podávač

Ovládací panel

Na ovládanie zariadenia a overenie operácií a stavu používajte displej a klávesy. Ovládací panel

Výstupný zásobník

Vytlačený a skopírovaný papier sa vysunie do výstupného zásobníka.

Držiaky na zdvíhanie

Pri premiestňovaní zariadenia ho držte za držiaky na zdvíhanie.

Vypínač

Zapnite a vypnite napájanie zariadenia. Zapnutie a vypnutie zariadenia

Kryt predlohového skla

Ochraňujte predlohové sklo.

Zastavovač papiera

Aby nedošlo k vypadnutiu papiera z výstupného zásobníka, otvorte zastavovač papiera.

Zásuvka na papier

Do zásuvky na papier vložte papier, ktorý obvykle používate. Zásuvka na papier

Kopírovacia doska

Knihy, hrubý papier, tenký papier a iné originály, ktoré chcete skopírovať alebo oskenovať a ktoré nie je možné vložiť do podávača, umiestnite na predlohové sklo. Umiestnené originály sa oskenujú v pevnej polohe. Vkladanie originálov

Predný kryt

Pri vkladaní papiera do zásuvky na papier otvorte predný kryt.
Pravidelne čistite povrch a predlohové sklo, aby ste zabezpečili efektívne používanie zariadenia.
Čistenie povrchu zariadenia
Čistenie predlohového skla
Keď sa počas čistenia podávača vyskytnú nasledujúce symptómy, podávač vyčistite: Čistenie podávača
Originály sú znečistené
Originály sa často zasekávajú
Na výtlačkoch sa po skenovaní, kopírovaní alebo odoslaní faxov nachádzajú šmuhy
99LE-006