نحوه کار با پنل عملیات (‏5 مدل LCD خط)

از کلیدهای روی پنل عملیات برای تنظیم عملکردهای مختلف و بررسی تنظیمات استفاده کنید.

پیمایش در صفحه

زمانی که نوار پیمایش روی صفحه ظاهر می‌شود، بیانگر وجود موارد یا اطلاعاتی است که امکان نمایش کامل آن‌ها در صفحه وجود ندارد. برای پیمایش صفحه در جهت فشار‌داده‌شده، از یا استفاده کنید. مورد انتخاب‌شده فعلی معکوس می‌شود.

رفتن به صفحه بعدی یا قبلی

برای رفتن به صفحه بعدی، یا را فشار دهید. برای بازگشت به صفحه قبلی، یا را فشار دهید.

تأیید مورد انتخاب‌شده

برای تأیید مورد انتخاب‌شده، را فشار دهید.

استفاده از لغزنده برای تنظیم مقادیر

برای تنظیم مقدار، یا را فشار دهید.
99L3-02F