استفاده از TLS

امنیت لایه انتقال (TLS) مکانیسمی برای رمزگذاری داده ارسال یا دریافت شده در شبکه است. رمزگذاری ارتباط با TLS هنگام استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، خطر لو رفتن و دستکاری داده‌ها در حین ارتباط را کاهش می‌دهد.
برای استفاده از ارتباط رمزگذاری شده TLS برای ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، کلید و گواهی (گواهی سرور) مورد استفاده خود را مشخص و سپس TLS را در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) فعال کنید.
این بخش نحوه پیکربندی تنظیمات با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از طریق رایانه را شرح می‌دهد.
در پنل عملیات، [Menu] را در صفحه [Home] انتخاب، و سپس برای پیکربندی تنظیمات، [Management Settings] را انتخاب کنید. هرچند، از پنل عملیات فقط می‌توان برای فعال یا غیرفعال کردن TLS در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، استفاده کرد. [Use Remote UI]
امتیازات سرپرست لازم است. برای اعمال این تنظیمات باید دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کرد.
مقدمات ضروری
کلید و گواهی مورد استفاده برای ارتباط رمزگذاری شده TLS را آماده کنید. مدیریت و تأیید یک کلید و گواهی
1
در "حالت مدیر سیستم" به ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید. راه اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
در [Network Settings]، روی [TLS Settings] کلیک کنید.
صفحه [TLS Settings] نمایش داده می‌شود.
4
کلید و گواهی مورد استفاده را برای ارتباط رمزگذاری شده TLS مشخص کنید.
1
در [Key and Certificate Settings]، روی [Key and Certificate] کلیک کنید.
صفحه [Key and Certificate Settings] نمایش داده می‌شود.
2
برای دریافت حق استفاده از کلید و گواهی، روی [Register Default Key] کلیک کنید.
وقتی روی نام کلید (یا نماد گواهی) کلیک کنید، جزئیات گواهی نمایش داده می‌شود.
در صفحه جزئیات گواهی، برای تأیید اینکه گواهی معتبر است روی [Verify Certificate] کلیک کنید.
5
نسخه و الگوریتم TLS را تنظیم کنید.
1
روی [TLS Details]‏ [Edit] کلیک کنید.
صفحه [Edit TLS Details] نمایش داده می‌شود.
2
نسخه و الگوریتم مورد استفاده را تنظیم، و سپس روی [OK] کلیک کنید.
نمی‌توان از برخی ترکیب‌های نسخه‌ها و الگوریتم‌ها استفاده کرد. برای مشاهده ترکیب‌های پشتیبانی‌شده نسخه‌ها و الگوریتم‌ها، به مشخصات TLS رجوع کنید. TLS
[Allowed Versions‎]
حداکثر و حداقل نسخه‌های TLS را مشخص کنید.
[Algorithm Settings‎]
کادر انتخاب الگوریتم مورد استفاده TLS را علامت بزنید.
6
TLS را در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) فعال کنید.
1
روی [License/Other]‏ [Remote UI Settings]‏ [Edit] کلیک کنید.
صفحه [Edit Remote UI Settings] نمایش داده می‌شود.
2
کادر انتخاب [Use TLS] را علامت بزنید و روی [OK] کلیک کنید.
7
دستگاه را دوباره راه‌اندازی کنید. راه‌اندازی مجدد دستگاه
تنظیمات اعمال شده‌اند.
وقتی پیام هشداری هنگام راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) نمایش داده می‌شود
هنگام راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) زمانی که TLS فعال است، ممکن است پیام هشداری در مورد گواهی امنیتی ظاهر شود. در صورتی که هیچ مشکلی در رابطه با گواهی یا تنظیمات TLS وجود نداشته باشد، می‌توانید عملیات را ادامه دهید.
99L3-06A