[การตั้งค่า UI ระยะไกล]

ระบุการตั้งค่าสำหรับการใช้ UI ระยะไกลและจำกัดการเข้าถึงสำหรับ UI ระยะไกล
* ค่าในข้อความสีแดงตัวหนาเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละรายการ

[ใช้ UI ระยะไกล]

[เมนู] [การตั้งค่าการจัดการ] [การตั้งค่า UI ระยะไกล/อัพเดตเฟิร์มแวร์] [การตั้งค่า UI ระยะไกล]
ระบุว่าจะใช้ UI ระยะไกลหรือไม่ การปิดใช้งาน UI ระยะไกล
หากคุณเลือกที่จะใช้ UI ระยะไกล คุณยังสามารถระบุว่าจะใช้การเข้ารหัส TLS เพื่อการสื่อสารหรือไม่เมื่อใช้ UI ระยะไกล การใช้ TLS
[ปิด]
 
[เปิด]
[ใช้ TLS]
[ปิด]
[เปิด]

[ตั้งค่าความปลอดภัยการเข้าถึง UI ระยะไกล]

[เมนู] [การตั้งค่าการจัดการ] [การตั้งค่า UI ระยะไกล/อัพเดตเฟิร์มแวร์]  [การตั้งค่า UI ระยะไกล]
เมื่อใช้ UI ระยะไกล ให้กำหนดการตั้งค่านี้เป็น [เปิด] และกำหนด PIN สำหรับการเข้าถึง UI ระยะไกล การตั้งค่า PIN เพื่อใช้ UI ระยะไกล
[ปิด]
 
[เปิด]
[PINการเข้าถึงของUIระยะไกล]
98CK-097