Cập Nhật Firmware (Mẫu máy LCD 5 Dòng)

Khi các chức năng được thêm vào hoặc phiên bản phần mềm được nâng cấp, firmware của máy sẽ được cập nhật.
Kiểm tra phiên bản firmware, và cập nhật firmware thông qua Internet hoặc máy tính tùy theo môi trường sử dụng máy.
: Có thể cập nhật    : Không thể cập nhật
Môi trường sử dụng máy
Kết nối qua Internet
Kết nối qua máy tính
Kết nối mạng LAN có dây
Kết nối mạng LAN không dây
Kết nối USB
Sử dụng IPv6
* Bạn không thể cập nhật firmware trong Môi trường IPv6. Hãy kết nối máy với máy tính thông qua USB, và cập nhật từ máy tính.

Kiểm tra phiên bản Firmware

Kiểm tra phiên bản hiện tại của firmware trước khi cập nhật, sau đó kiểm tra phiên bản sau khi cập nhật để biết việc cập nhật có được thực hiện chính xác không.
Phần này mô tả cách kiểm tra phiên bản firmware bằng cách sử dụng bảng thao tác.
Bạn cũng có thể sử dụng Remote UI từ máy tính để kiểm tra phiên bản firmware. Quản lý Máy từ Máy tính (UI Từ Xa)
Cần có quyền quản trị viên.
1
Trên bảng thao tác, chọn [Menu] trong màn hình [Home], và nhấn . Màn hình [Home]
2
Nhấn [Cài Đặt Quản Lý]    [CĐặt UI Từ Xa/Cập Nhật PhầnMềm ĐiềuKhiển]    [Cập Nhật Phần Cứng]  .
Màn hình [Cập Nhật Phần Cứng] được hiển thị.
Nếu màn hình đăng nhập xuất hiện, hãy nhập ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống, sau đó nhấn [<Đăng Nhập>]  .ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống
3
Chọn [Thông Tin Phiên Bản], và nhấn .
Hiển thị phiên bản hiện tại của firmware.

Cập nhật Firmware qua Internet

Sử dụng bảng thao tác để cập nhật firmware qua Internet. Bạn không thể cập nhật bằng cách sử dụng Remote UI từ máy tính.
Cần có quyền quản trị viên. Khi firmware đã được cập nhật, máy sẽ tự động khởi động lại.
Chuẩn Bị Cần thiết
Kết nối máy với Internet. Thiết Lập Mạng
1
Trên bảng thao tác, chọn [Menu] trong màn hình [Home], và nhấn . Màn hình [Home]
2
Nhấn [Cài Đặt Quản Lý]    [CĐặt UI Từ Xa/Cập Nhật PhầnMềm ĐiềuKhiển]    [Cập Nhật Phần Cứng]  .
Màn hình [Cập Nhật Phần Cứng] được hiển thị.
Nếu màn hình đăng nhập xuất hiện, hãy nhập ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống, sau đó nhấn [<Đăng Nhập>]  . ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống
3
Nhấn [Qua Internet]    [Có]  .
Màn hình xác nhận cập nhật firmware sẽ hiển thị.
4
Trong màn hình cấp phép, nhấn .
5
Nhấn .
Việc tải xuống firmware sẽ bắt đầu.
Không TẮT máy trong khi máy đang khởi động lại hoặc trong quá trình cập nhật firmware. Làm như vậy có thể khiến cập nhật không thành công.
Việc cập nhật không thành công có thể dẫn đến thông báo lỗi xuất hiện trong quá trình khởi động và máy không sử dụng được. Trong trường hợp này, hãy sử dụng firmware phục hồi chuyên dụng để tiến hành cập nhật lại thông qua máy tính. Cập nhật Firmware qua Máy tính
* Tải xuống firmware phục hồi chuyên dụng từ trang web Canon dành cho quốc gia/khu vực của bạn.
https://global.canon/en/support

Cập nhật Firmware qua Máy tính

Cập nhật firmware từ máy tính kết nối với máy thông qua mạng LAN có dây hoặc USB.
Chuẩn Bị Cần thiết
Tải xuống firmware mới nhất từ trang web của Canon dành cho quốc gia/khu vực của bạn về máy tính thực hiện cập nhật.
https://global.canon/en/support/

Cách cập nhật từ Máy tính

Xem "User Support Tool Operation Guide (Hướng dẫn Vận hành Dụng cụ Hỗ trợ Người dùng)" đi kèm với firmware.

Để đưa máy vào Trạng thái chờ cập nhật (Chế độ tải xuống)

Sử dụng quy trình sau đây.
Sử dụng bảng thao tác để thực hiện thao tác này. Bạn không thể thực hiện thao tác này bằng cách sử dụng Remote UI từ máy tính.
Cần có quyền quản trị viên.
1
Trên bảng thao tác, chọn [Menu] trong màn hình [Home] và nhấn . Màn hình [Home]
2
Nhấn [Cài Đặt Quản Lý]    [CĐặt UI Từ Xa/Cập Nhật PhầnMềm ĐiềuKhiển]    [Cập Nhật Phần Cứng]  .
Màn hình [Cập Nhật Phần Cứng] được hiển thị.
Nếu màn hình đăng nhập xuất hiện, hãy nhập ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống, sau đó nhấn [<Đăng Nhập>]  . ID và mã PIN Người Quản Lý Hệ Thống
3
Nhấn [Qua Máy Tính]    [Có]  .
Chuyển máy sang chế độ tải xuống và đưa vào trạng thái chờ cập nhật.
98CL-07L