Показва се код на грешка

Ако отпечатването не може да се извърши, не може да се изпрати или получи факс или ако възникне друга грешка, в отчета или в регистрационния файл на задачата се показва код за грешка (трицифрено число, започващо с „#“).
 
Изберете кода за грешка от списъка по-долу и проверете как да отстраните проблема.
#001 до #099
#037  #099
#701 до #799
#753  #766
#801 до #899
#852  #853  #861  #863
#901 до #999
#934
Ако проблемът продължава дори след като опитате методите за отстраняване на неизправности, свържете се с вашия търговец или сервизен представител. Ако проблемът продължава

#037

Отпечатването не можа да се извърши поради размера на файла.
Намалете размера на файла или разделете файла.
Оптимизирайте файла, за да го направите по-малък, или разделете файла и след това го отпечатайте.

#099

Заданието беше отменено.
Това не показва неизправност. Извършете операцията отново, ако е необходимо.

#753

Устройството не можа да се свърже с мрежата поради изключен Ethernet кабел.
Проверете дали Ethernet кабелът е свързан правилно.

#766

Сертификатът е изтекъл.
Подновете сертификата или използвайте сертификат, който не е изтекъл.
Управление и проверка на ключа и сертификата
Правилни ли са текущите дата и час на устройството?
Проверете настройките за дата и час. Ако настройките не са правилни, задайте часовата зона и след това задайте текущата дата и час. Настройка на дата и час

#852

Захранването на устройството е изключено по някаква причина.
Уверете се, че захранващият щепсел е поставен правилно в контакта.

#853

Поради някаква причина отпечатването е неуспешно.
Ако операцията е била отменена, когато данните за печат са били изпращани от компютъра към устройството, опитайте отпечатването отново.
В противен случай проверете следното:
Голямо задание ли печатате?
Обемът на данните може да е надвишил капацитета за обработка на устройството. Намалете броя на страниците за отпечатване или отпечатайте, когато няма данни за печат, които се отпечатват или чакат да бъдат отпечатани.
Дали данните за отпечатване не са повредени?
Ако данните са корумпирани или повредени по друг начин, коригирайте данните.

#861

Използвате неподдържан драйвер за принтер или данните, които се опитвате да отпечатате, са повредени.
Използвайте драйвера на принтера на устройството и опитайте да печатате отново.
Печатане от компютър
Дали данните за отпечатване не са повредени?
Ако данните са корумпирани или повредени по друг начин, коригирайте данните.

#863

Възникна грешка, възпрепятстваща отпечатването.
Рестартирайте устройството и след това отпечатайте данните отново.
Рестартиране на устройството

#934

Заданието беше изтрито от функцията за автоматично изтриване на преустановени задания.
Отстранете грешката, довела до преустановяване на заданието.
Отстранете грешката и опитайте да отпечатате отново.
* Деактивирайте функцията за автоматично изтриване на преустановени задания или променете периода от време, след който данните се изтриват автоматично. [Авт. изтрив. преустановени задания]
9762-089