הכנות לשימוש ב-AirPrint

הגדר את המידע הבסיסי הנדרש לשימוש ב-AirPrint. הגדר את ההגדרות הקשורות לפונקציות ולאבטחה שבהן נעשה שימוש, בהתאם לשימוש ולסביבה שלך.

הגדרת המידע הבסיסי של AirPrint

הגדר הגדרות אלה באמצעות ממשק משתמש מרוחק במחשב. לא ניתן להשתמש בלוח ההפעלה כדי להגדיר את ההגדרות.
נדרשות הרשאות מנהל.
1
היכנס לממשק המשתמש המרוחק במצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
2
בעמוד הפורטל של ממשק משתמש מרוחק, לחץ על [Settings/Registration]. דף פורטל של ממשק משתמש מרוחק
3
לחץ על [Network Settings]‏ [AirPrint Settings]‏  [Edit].
מסך [Edit AirPrint Settings] מוצג.
4
בחר את תיבת הסימון [Use AirPrint], והזן את שם המדפסת.
עבור שם המדפסת, הזן שם לזיהוי המכשיר, באמצעות תווים אלפאנומריים של בייט בודד.
אם מוגדר mDNS של IPv4, שם ה-mDNS יוזן עבור שם המדפסת. אם תשנה את שם המדפסת, שם ה-mDNS ישתנה גם כן.
* כאשר אתה משנה את שם המדפסת המוגדר או שם ה-mDNS, ייתכן שה-Mac שהיה מחובר למכשיר לא יוכל להתחבר אליו יותר. במקרה כזה, עליך לרשום את המכשיר ב- Mac.
5
הזן את המיקום ואת קו האורך וקווי הרוחב של המכשיר, לפי הצורך.
אם המיקום של המכשיר מוגדר ב- [Settings/Registration]‏ [Device Management]‏ [Device Information Settings], אותה מחרוזת תווים מוזנת במיקום. כאשר אתה משנה את המיקום בהגדרות AirPrint, המיקום בהגדרות מידע ההתקן משתנה גם כן.
6
לחץ על [OK].
ההגדרות מוחלות.
7
הכנס לממשק משתמש מרוחק.
כאשר פונקציית AirPrint מופעלת, הגדרות הרשת הבאות מופעלות גם:
IPP הדפסה[IPP Print Settings]
mDNS (IPv4) [mDNS Settings]
mDNS (IPv6) [mDNS Settings]

הגדרת הפונקציות והאבטחה לשימוש עם AirPrint

AirPrint משתמשת בפרוטוקולי IPP:
בנוסף, תוכל להגדיר את ההגדרות להצפנת תקשורת עם TLS ולהגדיר אימות IPP בעת שימוש בפרוטוקול.
הגדר הגדרות אלה באמצעות ממשק משתמש מרוחק במחשב. לא ניתן להשתמש בלוח ההפעלה כדי להגדיר את ההגדרות.
נדרשות הרשאות מנהל.
הכנות דרושות
בעת הצפנת תקשורת עם TLS, ציין את המפתח והאישור לשימוש עבור תקשורת מוצפנת TLS. שימוש ב-TLS
1
היכנס לממשק המשתמש המרוחק במצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
2
בעמוד הפורטל של ממשק משתמש מרוחק, לחץ על [Settings/Registration]. דף פורטל של ממשק משתמש מרוחק
3
לחץ על [Network Settings]‏  [IPP Print Settings]‏  [Edit].
מסך [Edit IPP Print Settings] מוצג.
4
קבע את הגדרות ה-IPP.
בעת הגבלת הפונקציות לשימוש
נקה את [Use IPP Printing]תיבת הסימון.
לאחר ניקוי תיבת הסימון, הדפסה עם AirPrint אינה אפשרית עוד.
בעת הצפנת תקשורת עם TLS
בחר את תיבת הסימון [Allow Only When Using TLS] או [Use TLS].
בעת הגדרת אימות IPP
בחר את תיבת הסימון [Use Authentication], והגדר את שם המשתמש לשימוש עבור אימות IPP באמצעות תווים אלפאנומריים של בייט בודד.
כדי להגדיר סיסמה, בחר את תיבת הסימון [Set/Change Password], והזן את אותה סיסמה בשניהם [Password] ו-[Confirm] באמצעות תווים אלפאנומריים של בייט בודד.
הדפסה עם AirPrint דורשת כעת אימות, ורק משתמשים שיודעים את שם המשתמש והסיסמה של אימות IPP יכולים להשתמש בפונקציות אלו.
5
לחץ על [OK].
ההגדרות מוחלות.
6
הכנס לממשק משתמש מרוחק.
99LU-036