Nastavení obrazovky a operace pro tisk uložených souborů

Když stisknete <Přístup k uloženým souborům> na obrazovce <Domů> a poté vyberete schránku k tisku souborů, zobrazí se následující obrazovka nastavení.
Podívejte se na podrobnosti k funkci <Kopie> podle dané funkce.

Obrazovka nastavení pro schránku

Obrazovka pro tisk / Obrazovka pro nastavení tisku

(Položky zobrazené na obrazovce se mohou lišit v závislosti na modelu a doplňcích.)

Aktuální stav nastavení a tlačítka nastavení

Zde se zobrazuje stav nastavení, např. velikost papíru, na který se má tisknout, a počet výtisků. V zájmu správného tisku dokumentů nastavení vždy zkontrolujte. Chcete-li nastavení změnit, stiskněte tlačítko pod zobrazením. Chcete-li změnit počet výtisků, zadejte počet s pomocí číselných tlačítek.
Můžete zvolit režim barvy pro tisk, a to stisknutím <Vybrat barvu>.
V případě některých zadaných nastavení se zobrazí tlačítko <Vzorek tisku>, s jehož pomocí můžete zkontrolovat výsledný výtisk souboru.
Při výběru více souborů se zobrazí tlačítko <Změnit počet kopií>. Toto tlačítko stiskněte při změně počtu kopií.
Můžete vybrat velikost/typ papíru a zdroj papíru, stisknutím <Vybrat papír>.
 
<Vzorek tisku> se objevuje pouze tehdy, pokud nastavíte současně několikanásobné tisky a jedno z následujících nastavení. Upozorňujeme, že dostupné funkce se liší podle modelu a nainstalovaných doplňků.
<Třídit (Pořadí str.)>
<Přesah>
<Sešít + Třídit>
<Brožura>
<Přední přebal>
<Vložit listy>
<Sloučit soubory a Tisknout> po volbě několika souborů

Počet vybraných souborů

Zde se zobrazuje počet vybraných souborů.
Při výběru více souborů se zobrazí tlačítko <Změnit počet kopií>. Chcete-li změnit počet výtisků, stiskněte toto tlačítko.

<Změnit nastavení tisku>

Chcete-li změnit zadaná nastavení tisku, stiskněte toto tlačítko, kterým vyvoláte obrazovku pro nastavení tisku.
 
Nastavení uložená v nabídce <Změnit výchozí nastavení> se použijí jako nastavení tisku u souborů uložených pomocí funkce <Skenovat a Uložit>. <Změnit výchozí nastavení>
Nastavení tisku používaná pro následující soubory odpovídají aktuálním nastavením při uložení souborů.
Soubory uložené z ovladače tiskárny
Soubory uložené pomocí možnosti <Uložit do schránky> ve funkci <Kopie> Ukládání kopírovaných dokumentů do systému stroje

<Zkontr. soubory>

Lze použít ke kontrole typů a názvů vybraných souborů.
Vyberte soubor na obrazovce <Zkontr. soubory> a stisknutím tlačítka <Detaily> zobrazte informace, jako je velikost souboru, a aktualizujte datum a čas.
Vyberte soubor na obrazovce <Zkontr. soubory> a stisknutím tlačítka <Zobrazit obraz> zobrazte náhled souboru.

Stiskněte tuto ikonu, chcete-li uložit aktuální nastavení do <Oblíbená nastavení> volby  nebo chcete-li změnit výchozí nastavení tisku výrobce.

<Smazat soubor po tisku>

Při nastavení této volby se soubor po tisku automaticky smaže.

<Spustit tisk>

S pomocí tohoto tlačítka spustíte tisk.

<Zrušit>

Stisknutím tohoto tlačítka zrušíte nastavení tisku a na displej vrátíte obrazovku pro výběr souboru.

<Obnovit nastavení>

Stiskněte toto tlačítko, chcete-li nastavení zadat znovu od začátku a vrátit se na obrazovku tisku.

<Oblíbená nastavení>

Zde si můžete předem uložit často používaná nastavení skenování a v případě potřeby je pak kdykoliv vyvolat.

<Sloučit soubory a Tisknout>

S pomocí této volby vytisknete více vybraných souborů jako jeden soubor. Soubor se vytiskne pomocí nastavení registrovaných v <Změnit výchozí nastavení> místo nastavení tisku uložených v jednotlivých souborech. <Změnit výchozí nastavení>

<Obnovit výchozí nastavení>

S pomocí tohoto tlačítka změníte nastavení tisku na hodnoty nastavení uložené v nabídce <Změnit výchozí nastavení>. <Změnit výchozí nastavení>

<Volby>

S pomocí této volby zadáte nastavení funkcí, které nejsou zobrazeny v /. Podrobnosti o jednotlivých položkách nastavení viz Možnosti.

<Uložit nastavení>

S pomocí tohoto tlačítka znovu uložíte soubor s použitím změněných nastavení tisku.
Nelze je použít, pokud je vybráno více souborů.
Pokud jsou již uložena nastavení tisku, bude tento údaj přepsán.

<2stranný tisk>

Vyberte typ 2stranného tisku. Zvolte <Typ Kniha>, pokud tisknete přední a zadní stranu se shodnou výškovou orientací. Zvolte <Typ Kalendář>, pokud tisknete přední a zadní stranu v opačné výškové orientaci.

<Kompletace>

Vyberte metodu kompletace.
Kompletace s pomocí funkce třídění v pořadí stran/třídění stran do skupin
Kompletace s pomocí sešívačky
Další kompletační funkce

Možnosti

(Položky zobrazené na obrazovce se mohou lišit v závislosti na modelu a doplňcích.)

<Přidat přebal>

Přidat přebal Přidání přebalu a zadního přebalu

<Vložit listy>/<Oddělovač úloh>

Vložte prázdné listy mezi určené stránky. Pokud vybíráte několik dokumentů, můžete zvolit <Oddělovač úloh>, který jednotlivé dokumenty odděluje. Vkládání listů a stránek kapitol (Vložit listy)

<Brožura>

Tisk dokumentu s několika stránkami takovým způsobem, že z tisků lze vyhotovit brožuru. Zhotovování brožur (Kopírování brožury)

<Posun>

Posun obrázku do určené pozice na papíru. Posunutí obrazu

<Překrytí obrazu>

Překládání obrazu uloženého v paměti na obraz originálu určený pro tisk. Překrytí obrazů

<Vnitřní okraj>

Vytváření vnitřních okrajů na stranách papíru. Nastavení okrajů pro vazbu

<Číslování stran>

Přidávání čísel stran. Připojení čísel a symbolů ke kopiím

<Číslování sad kopií>

Přidávání čísel sad. Připojení čísel a symbolů ke kopiím

<Vodoznak>

Přidávání vodoznaků. Připojení čísel a symbolů ke kopiím

<Tisk data>

Přidávání dat. Připojení čísel a symbolů ke kopiím

<Vyvážení barev>

Umožnění nastavení vyváženosti barev. Úprava barev

<Nastavit barvu na 1 dotek>

Nastavení kontrastu. Barva na jeden dotek

<Tisk na tab.>

Tisk na záložky tabelačního papíru. Ukládání tabelačního papíru

<Lepená vazba>

Tisk přebalu a hlavního dokumentu slepených dohromady: Lepená vazba

Nastavení obrazovky pro Rozšířená schránka/síť/paměťové médium

Obrazovka nastavení tisku

Aktuální stav nastavení a tlačítka nastavení

Zde se zobrazuje stav nastavení, např. velikost papíru, na který se má tisknout, a počet výtisků. V zájmu správného tisku dokumentů nastavení vždy zkontrolujte. Chcete-li nastavení změnit, stiskněte tlačítko pod zobrazením. Chcete-li změnit počet výtisků, zadejte počet s pomocí číselných tlačítek.
Můžete zvolit režim barvy pro tisk, a to stisknutím <Vybrat barvu>.
Můžete vybrat velikost/typ papíru a zdroj papíru, stisknutím <Vybrat papír>.

Počet vybraných souborů

Zde se zobrazuje počet vybraných souborů.
Při výběru více souborů se zobrazí tlačítko <Změnit počet kopií>. Chcete-li změnit počet výtisků, stiskněte toto tlačítko.

<Zkontr. soubory>

Lze použít ke kontrole typů a názvů vybraných souborů.
Vyberte soubor na obrazovce <Zkontr. soubory> a stisknutím tlačítka <Detaily> zobrazte informace, jako je velikost souboru, a aktualizujte datum a čas.
Vyberte soubor na obrazovce <Zkontr. soubory> a stisknutím tlačítka <Zobrazit obraz> zobrazte náhled souboru.

Stiskněte tuto ikonu, chcete-li uložit aktuální nastavení do <Oblíbená nastavení> volby  nebo chcete-li změnit výchozí nastavení tisku výrobce.

<Oblíbená nastavení>

Zde si můžete předem uložit často používaná nastavení skenování a v případě potřeby je pak kdykoliv vyvolat.

<Rozsah tisku>

Zadejte toto nastavení, když vyberete soubor s dvěma a více stranami. Chcete-li vytisknout všechny strany souboru, stiskněte <Všechny strany>, nebo chcete-li zadat tisk určitých stran, stiskněte <Zadané strany> a zadejte rozsah stran, které chcete vytisknout.

<Obnovit výchozí nastavení>

S pomocí tohoto tlačítka změníte nastavení tisku na hodnoty nastavení uložené v nabídce <Změnit výchozí nastavení>. <Změnit výchozí nastavení>

<Spustit tisk>

S pomocí tohoto tlačítka spustíte tisk.

<Volby>

S pomocí této volby zadáte nastavení funkcí, které nejsou zobrazeny v /. Podrobnosti o jednotlivých položkách nastavení viz Možnosti.

<2stranný tisk>

Vyberte typ 2stranného tisku.
Pokud zvolíte PDF soubor, když je <Vybrat papír> nastaveno na <Auto> a když se liší velikosti přední a zadní části strany, budou strany vytištěny jako jednostranné tisky na papír s příslušnými rozměry. Chcete-li, aby se tyto stránky vytiskly jako oboustranné dokumenty, musíte nejprve vybrat požadovanou velikost papíru.

<Kompletace>

Vyberte metodu kompletace.
Kompletace s pomocí funkce třídění v pořadí stran/třídění stran do skupin
Kompletace s pomocí sešívačky
Další kompletační funkce
Dostupnost při tisku souborů PDF/XPS.

<Zrušit>

Stisknutím tohoto tlačítka zrušíte nastavení tisku a na displej vrátíte obrazovku pro výběr souboru.

Možnosti

<Rozlišení>

Nastavení volby rozlišení.

<Polotóny>

Umožnění volby tisku v polotónech pro zajištění vhodnosti se souborem pro tisk.
<Rozlišení>: Umožňuje nastavení jemného tisku, aby měla textová data atd. zřetelnější obrysy. Tento režim je optimální pro tisk dat s velkým množstvím textu nebo jemných čar.
<Gradace>: Toto nastavení umožňuje tisk s hladkou gradací a zřetelnými obrysy. Pomocí gradace můžete upravit toto nastavení pro kvalitní tisk tvarů a grafů.
<Difúze chyb>: Hodí se pro ostrý tisk obrysů u dat CAD a dat, která obsahují text, tenké čáry atd.

<Sladit velik. papíru>

Nastavení velikosti souboru PDF / XPS tak, aby vyhovovala velikosti papíru použitého pro tisk.

<Zvětšit tisk. oblast>

Zúžení okrajů prázdných dokumentů na každé straně a zvětšení oblasti pro tisk.

<N na 1>

Automatické zmenšení více stran tak, aby byly na jedné straně při tisku souborů PDF /XPS. Pro tisk na jednu stranu papíru lze zmenšit 2, 4, 6, 8, 9 nebo 16 stran.

<Brožura>

Tisk dokumentu s několika stránkami takovým způsobem, že z tisků lze vyhotovit brožuru. Zhotovování brožur (Kopírování brožury)

<Tisk komentáře>

Přidávání komentářů při tisku souborů PDF.

<Heslo pro otevř. dok.>

Tisk PDF souborů chráněných heslem zadáním hesla potřebného k otevření souborů.
Aby bylo možné tuto funkci použít, při tisku několika souborů PDF s heslem musí mít každý soubor PDF stejné heslo.

<Přeskočit prázdné stránky>

Umožnění nastavení stroje pro detekci prázdných stránek v dokumentech, bez jejich vytištění.

<Zvětšit/Zmenšit>

Možnost nastavení velikosti obrazů v souborech JPEG a TIFF tak, aby vyhovovaly velikosti papíru použitého pro tisk.

<Orientace obrazu>

Možnost nastavení stroje tak, aby automaticky detekoval poměr stran obrazu souboru JPEG nebo TIFF, a podle potřeby jej vytiskl vertikálně nebo horizontálně. Vertikální či horizontální tisk lze také nastavit ručně.

<Poloha tisku>

Možnost nastavení pozice tisku pro soubory JPEG a TIFF, a to pro tisk na střed stránky nebo do jejího levého horního rohu.
Další informace o formátech souborů viz Systémové volitelné doplňky.
Pokud je v rámci správy ID oddělení nastaven limit stran, zobrazí se počet zbývajících stran. Více informací o nastavení správy ID oddělení a limitu stran viz část Konfigurace nastavení správy ID oddělení.
Máte-li ve stejnou dobu vybrané různé typy souborů (například PDF a JPEG), je možné nastavit/změnit pouze následující funkce.
Barva
Vybrat papír
2stranný tisk
Změnit počet kopií
A3F3-0K3