Placering af originaler

Anbring dine originaler på glaspladen eller i fremføreren. Originaler, som f.eks. bøger og tykt/tyndt papir, der ikke kan lægges i fremføreren, skal anbringes på glaspladen. Hvis du vil scanne 2-sidede originaler eller fortsætte med at scanne flere originalark, skal du placere dem i fremføreren. For oplysninger om formater, der kan ilægges, skal du se Fremfører.
Brug dokumenter, der er helt tørre
Når du placerer originaler, skal du sørge for, at eventuel lim, blæk eller rettelak på originalerne er tørret helt.
Sådan undgås papirstop
Læg ikke følgende originaltyper i fremføreren, da det kan forårsage papirstop:
Foldet eller krøllet papir
Karbonpapir eller papir med karbon-bagside
Krøllet eller oprullet papir
Coated papir
Originaler itu
Originaler med store huller
Meget tyndt papir
Originaler med hæfteklammer eller clips
Papir, der er udskrevet på en termisk transfer-printer
Transparenter
Originaler med noter
Originaler, der er sat sammen
Originaler, der er placeret i en ren fil
 
Sådan scannes originaler mere nøjagtigt
De originaler, der er placeret i fremføreren, scannes samtidig med at de føres ind i maskinen. Omvendt vil de originaler, der er placeret på glaspladen, forblive i en fast position, når de scannes. Hvis du ønsker mere nøjagtige scanningsresultater, anbefales det, at du placerer originalerne på glaspladen.
Sådan scannes kalkerpapir eller transparenter
Hvis du vil scanne transparente originaler (f.eks. kalkerpapir eller transparenter), skal du anbringe dem på glaspladen og lægge et stykke almindeligt, hvidt papir over.
Retning af originalen under kopiering
Dette afsnit beskriver, hvordan du ilægger fortrykt papir, når du udfører 1-sidet kopiering/printning. Når du udfører 2-sidet kopiering/printning ved hjælp af fortrykt papir, skal du ilægge papir ved at fortolke, at indikationerne i dette afsnit, der henviser til papirets side, betyder det modsatte.
Indstil på forhånd <Prioritering af billedretning> og <Hastighedsprioritet for kopiering fra fremfører> til <Fra>. <Prioritering af billedretning>

Anbringelse af originaler på glaspladen

1
Åbn fremføreren.
Hvis du anbringer en original, hvor fremførerens åbning ikke er stor nok, bliver originalformatet muligvis ikke registreret korrekt.
2
Placer originalen på glaspladen med forsiden nedad.
Juster hjørnet af originalen i forhold til glaspladens øverste venstre hjørne.
Ved kopiering af en 2-sidet original skal du anbringe originalen, så toppen og bunden er placeret korrekt, som vist i illustrationen herunder.
3
Luk fremføreren forsigtigt.
Originalen er nu klar til scanning.
Fjern originalen fra glaspladen, når scanningen er fuldført.
Når du lukker fremføreren, skal du være forsigtig med, at dine øjne ikke udsættes for lys, der afgives gennem glaspladen.
Hvis en kraftig original som en bog eller et bladmagasin placeres på glaspladen, må der ikke trykkes hårdt ned på fremføreren.

Placering af originaler i fremføreren

Placer ikke ting i originaloutputbakken, da dine originaler så kan blive beskadiget.
1
Skub styrene fra hinanden.
Skub styrene udad, indtil de er en smule længere fra hinanden end den faktiske bredde på originalen.
Ved placering af originaler i stort format skal du trække forlængeren til forsyningsbakken til originaler og forlængeren til originalbakken ud, så de ikke falder ud over kanten på fremføreren.
2
Luft originalstakken, og juster enderne.
Luft originalstakken i små batches, og juster kanterne ved at banke stakken let mod en flad overflade et par gange.
3
Placér originaler med forsiden opad og så langt inde i fremføreren, som det er muligt.
Når indsætningsdybden er tilstrækkelig, lyser indikatoren for originalplacering op.
Originaler er klar til scanning.
Sørg for, at originalstakken ikke overskrider påfyldningsmærkerne (). Hvis du placerer originaler, der overskrider grænsen, kan de muligvis ikke scannes, eller der kan opstå papirstop.
Ret altid folder i originalerne ud, før du anbringer dem i fremføreren. Hvis originalen er foldet, vises muligvis et fejlskærmbillede, fordi originalformatet ikke kan registreres korrekt.
Tynde originaler kan blive krøllede, hvis de bruges ved høje temperaturer i et meget fugtigt miljø.
Ved kopiering af en 2-sidet original skal du anbringe originalen, så toppen og bunden er placeret korrekt, som vist i illustrationen herunder.
Du kan anbringe originaler i forskellige formater og scanne dem alle på én gang.
Kopiering af originaler i blandede formater sammen (Blandede originalformater)
Afsendelse/lagring af originaler i blandende formater sammen (Blandede originalformater)
4
Indstil styrene, så de passer til originalens bredde.
Flyt styrene indad, indtil de er sikkert justeret i forhold til originalens ender.
Originaler er klar til scanning.
Juster styrene sikkert i forhold til originalens ender
Styr, der er placeret for løst eller for tæt, kan medføre fejlfremføring eller papirstop.
Under scanning af originaler
Tilføj eller fjern ikke originaler.
Når scanningen er udført
Fjern de scannede originaler fra originaludbakken for at forhindre papirstop. Hvis der er originaler tilbage, blinker indikatoren for originaloutput, når du ilægger originaler til et andet job i fremføreren.
Ved scanning af originaler i form af lange bånd
Hvis du scanner lange originaler (der har en længde på op til 630 mm), skal du støtte originalerne med hånden, når du scanner og printer papiret.
Ved placering af tynde papiroriginaler
Det kan være svært at placere tynde papiroriginaler. I dette tilfælde skal du bøje papiret en lille smule, når du placerer det.
Sørg for, at du ikke skubber for hårdt, når du placerer originalen. Originalen bliver muligvis ikke fremført korrekt eller kan give papirstop.
Når du anbringer tynde A3- eller A4R-originaler i fremføreren, skal du løfte originalbeholderen op for at forhindre, at scannede originaler bliver krøllet.
Når den samme original skal scannes gentagne gange
Det anbefales, at du højst scanner den samme original fem gange (dette varierer af papirkvaliteten). Originalen kan blive foldet eller krøllet eller være svær at sende.
Scanningsområde for original i farver
Når en original i farver scannes med en indstilling, der er angivet til automatisk farveskelnen, kan den blive identificeret som et sort/hvid dokument, hvis den kun indeholder farvedele i de grå områder, som vist i følgende figur.
 
 
1-sidede originaler
 
2-sidede originaler
 
 
 
 
Forside
Bagside
 
 
 
Retning af papirfremføring
 
 
: 10 mm
: 17 mm
Du kan scanne originaler som farvedokument ved at indstille maskinen til fuldfarvetilstand.
A3F4-00K