Automatisk valg af den rigtige papirkilde til en bestemt funktion

Papirkilde, hvori <Automatisk valg af papirkilde> er indstillet til <Til> vælges automatisk, når <Vælg papir> er indstillet til <Auto>. Papirkilde, hvori <Automatisk valg af papirkilde> er indstillet til <Fra>, vælges ikke, medmindre de vælges manuelt.
En af følgende papirtyper skal vælges til hver papirtype for at papirkilden vælges automatisk.
Hvis <Overvej papirtype> er indstillet til <Til>
1-sidet print: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir
2-sidet print: Tyndt*, almindeligt, genbrugspapir
Hvis <Overvej papirtype> er indstillet til <Fra>
1-sidet print: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt*, farve* (i hvidt), coated papir
2-sidet print: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt*, farve* (i hvidt), coated papir
* Kun papir, der kan printes på begges sider, er tilgængeligt. For flere informationer skal du se Papir, der er tilgængeligt til 2-sidet kopiering/2-sidet print.
Når kopiforholdet er indstillet til <Auto>, vælges en papirkilde ikke automatisk.
Når en af følgende tilstande er indstillet, vælges en papirkilde ikke automatisk.
Hæfte
N på 1, plakat, kopiering af ID-kort
Gentag billeder
Print på faneark
Roteret sætsortering, Roteret staksortering
Du skal vælge mindst én papirkilde. Du kan imidlertid ikke kun indstille universalbakken til <Til>.
1
Tryk på (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indst. for papirfremføring>  <Automatisk valg af papirkilde>.
3
Vælg funktionen.
<Andet> gør det muligt at konfigurere indstillinger for en papirkilde, der allerede bruges til printning af rapporter.
Hvis du markerer afkrydsningsfeltet <Optimal produktivitet>, skifter maskinen automatisk fra én papirkilde til en anden, før papiret i den første papirkilde er opbrugt.
4
Vælg <Til> for hver papirkilde, der skal vælges automatisk.
Hvis du valgte <Kopi> i trin 3
Angiv, om du vil overveje valg af farve og papirtype.
Hvis du markerer afkrydsningsfeltet <Overvej farve>, skifter maskinen automatisk mellem en papirkilde til farvekopiering/-printning og en papirkilde til sort/hvid-kopiering/-udskrivning efter de indstillinger, der er angivet i <Automatisk valg af papirkilde baseret på farve>.
Hvis du fjerner markeringen af afkrydsningsfeltet <Overvej farve>, fravælger maskinen papirkilden uden at tage farven i betragtning.
Hvis du markerer afkrydsningsfeltet <Overvej papirtype>: Når den aktuelle papirkilde løber for papir, stoppes kopiering, også selvom der er ilagt papir i samme format i en anden papirkilde, medmindre typen af det papir er den samme som det pågældende papir. Hvis du trykker på  (Start) igen, vises skærmen til valg af papir.
Hvis du fjerner markeringen af afkrydsningsfeltet <Overvej papirtype>: Når den aktuelle papirkilde løber tør for papir, foretages der automatisk skift af papirkilde, og kopieringen fortsætter, hvis der i en anden papirkilde er lagt papir i samme format uanset papirtypen.
Hvis du valgte <Printer> i trin 3
Indstil, om der skal være flere papirkilde i en gruppe. Hvis der angives gruppering af papirkilde, foretages der automatisk valg af papirkilde inden for en gruppe, når du printer ved at angive en papirkilde i den pågældende gruppe. Hvis du vælger gruppering af papirkilde, skal du markere afkrydsningsfeltet <Brug staksort.> trykke på <Skift> for at vælge en gruppe, du vil placere hver papirkilde i, og trykke på <OK>.
Når der ikke er mere papir under udskrivning, og papir af samme størrelse er anbragt vandret (A4R og LTRR) i en anden kilde, der er indstillet til automatisk valg, er driften anderledes i henhold til funktionen, som angivet herunder.
<Kopi>, <Printer> og <Se gemte filer>: Maskinen holder op med at udskrive uden at skifte til en vandret placeret papirkilde.
Andre funktioner end ovenstående: Maskinen skifter til en papirkilde, der er placeret vandret og fortsætter udskrivning.
5
Tryk på <OK>  <OK>.
A3F4-013