Distribuera enhetsinformation

Du kan distribuera enhetsinformation till klientmaskiner som är registrerade som mottagare. Du kan också ange en tidpunkt då enhetsinformation automatiskt ska distribueras. För att utföra dessa åtgärder måste du logga in med administratörsbehörighet. Eftersom TLS-kryptering används vid distribuering av enhetsinformation till klientdatorer, måste du även göra TLS-inställningar på klientdatorerna innan du utför de procedurer som beskrivs nedan. Konfigurera nyckel och certifikat för TLS
Om systemansvarigs-ID och PIN-kod för klientmaskinen skiljer sig från värdmaskinen, kan enhetsinformation inte distribueras. Ändra systemansvarig-ID och PIN-kod
Det kan ta flera minuter att förbereda för distribuering av enhetsinformation eller för att uppdatera information som har tagits emot. Stäng inte av maskinen innan den är klar med förberedelserna eller uppdateringen. Det kan leda till att maskinen inte fungerar korrekt.
Skärmen för inställningsuppdatering visas på klientmaskinen som tar emot enhetsinformation och inga åtgärder kan utföras förrän uppdateringen är klar. Vi rekommenderar att du distribuerar enhetsinformation vid en tidpunkt utan användare.

Manuell distribuition av enhetsinformation

1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Enhetsinfo distribueringsinställningar>  <Manuell distribuering>.
3
Tryck på <På> för informationen som ska distribueras och tryck på <Nästa>.
Om <På> har valts för <Inställningar/registreringsvärde>, visas skärmen där du kan ange om du vill distribuera enhetsinformation för <Nätverksinställningar> eller inte. För att distribuera informationen, tryck på <Inkludera>  <OK>.
4
Välj mottagare och tryck på <Starta man. distribuering>.
Enhetsinformation distribueras. När distribution är klar, visas det distribuerade resultatet i <Status>.
Om du vill avbryta distributionen, tryck på <Avbryt>. Observera emellertid att pågående distribuering inte kan avbrytas. Nästa och efterföljande distribuering avbryts.

Distribuera automatiskt vid en angiven tidpunkt

Du kan ange en tid för automatisk distribuering av enhetsinformation. Genom att konfigurera tiden så att distribution utförs sent på natten eller vid semestertider kan du uppdatera enhetsinformationen utan att påverka verksamheten.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>  <Enhetsinfo distribueringsinställningar>  <Ange Auto-distribuering>.
3
Välj <Varje dag> eller <Ange dagar>, ange sedan distribueringstiderna.
För <Varje dag>, välj en siffra och ange en tid.
För <Ange dagar>, välj en dag och ange en tid.
4
Tryck på <Nästa>.
5
Tryck på <På> för informationen som ska distribueras och tryck på <Nästa>.
Om <På> har valts för <Inställningar/registreringsvärde>, visas skärmen där du kan ange om du vill distribuera enhetsinformation för <Nätverksinställningar> eller inte. För att distribuera informationen, tryck på <Inkludera>  <OK>.
6
Välj mottagare och tryck på <OK>.
Enhetsinformation har satt till automatisk distribuering vid angiven tidpunkt.
Distribuering och uppdatering av enhetsinformation
Enhetsinformation får inte distribueras eller uppdateras när klientmaskinen bearbetar andra uppgifter.
Om en klientmaskin inte kan ta emot enhetsinformation som distribueras automatiskt vid den angivna tidpunkten, utförs distribueringen inte förrän nästa angivna tid igen.
Mottagning av enhetsinformation från olika Canon flerfunktionsskrivare
Om maskinen används som en klientmaskin, kan den ta emot enhetsinformation från olika Canon flerfunktionsskrivare genom att sätta <Begränsa mottagn. av enhetsinfo.> i <Mottagningsinställningar> till <Av>. Observera emellertid att vissa uppgifter kanske inte distribueras korrekt.
Välja funktionerna för att ta emot enhetsinformation för
Om maskinen används som en klientmaskin kan du begränsa funktionerna för att ta emot information genom att sätta <Begränsa mottagn. för varje funktion> i <Mottagningsinställningar> till <Av>.
Återställa föregående enhetsinformation
Du kan utföra åtgärder på klientmaskinen för att återställa enhetsinformation som fanns före uppdateringen. Men du kan bara återställa information som fanns omedelbart före uppdateringen. Äldre information kan inte återställas. Observera också att inställningarna för <Inställn. Sänd URL> i <Ange/registrera konfidentiella faxinlådor> (<Ange/registrera konfidentiella faxinlådor>) kan tömmas på data om för <Inställningar/Reg. värde> och <Adressbok> inte återställs samtidigt. <Enhetsinfo distribueringsinställningar>
9EWF-0K8