Impressió d'informes i llistes

Podeu imprimir informes i llistes per comprovar informació com ara el nombre total de pàgines copiades, els resultats de comunicació i els paràmetres de l'equip.

Impressió d'un informe sobre el nombre de pàgines copiades i impreses

Informe de comptador
Podeu imprimir un informe per comprovar el nombre total de pàgines copiades i impreses, així com el nombre total de pàgines llegides i enviades per fax.
Llista del nombre de pàgines
Podeu imprimir una llista per comprovar el nombre total de pàgines* copiades, impreses i llegides per cada ID de departament. Per imprimir aquesta llista heu d'iniciar sessió amb privilegis d'administrador. Inici de sessió a l'equip
* En aquest informe, els nombres es basen en les cares copiades o impreses de la pàgina. Per exemple, el recompte és 1 si imprimiu una cara d'una pàgina i 2 si imprimiu totes dues cares de la pàgina.

Impressió d'una llista de l'historial d'ús

Quan premeu  (Monitor estat), es mostra la pantalla Monitor estat, que us permet comprovar l'historial d'ús de cada funció, com ara còpia, impressió, enviament de correu electrònic, enviament o recepció de faxos/I-faxos, emmagatzematge de fitxers a "Espai avançat", etc. Des d'aquesta pantalla també podeu imprimir l'historial d'ús de cada funció.
Si a la columna "RESULT" de la llista impresa apareix "NG", comproveu el número de tres dígits seguit de "#" per detectar la causa i les solucions.
Si l'opció  (Configuració)  <Opcions de gestió> <Gestió del dispositiu> <Restringir l'accés a treballs d'altres usuaris> està establerta en <On>, els treballs que no siguin de l'usuari que té la sessió iniciada es mostren com a "***" i no es poden processar. Si inicieu sessió amb privilegis d'administrador, es mostren els treballs de tots els usuaris.
1
Premeu  (Monitor estat).
2
Visualitzeu l'historial d'ús de cada funció i imprimiu una llista.
Registre de còpia/impressió
Registre d'enviament/recepció de faxos
Registre d'enviament i recepció de faxos
Registre d'emmagatzematge

Impressió d'un informe de resultats de comunicacions

Podeu imprimir una llista de resultats de l'enviament/recepció de faxos, correus electrònics o I-fax, així com els resultats de l'emmagatzematge d'elements al servidor de fitxers o a la bústia (espai d'emmagatzematge temporal de l'equip). Un informe es configura per a la impressió automàtica o només s'imprimeix quan es produeix un error. Amb tot, podeu canviar la configuració perquè s'imprimeixi només en un moment determinat o no s'imprimeixi mai. També podeu enviar l'informe a una destinació concreta com a fitxer CSV.
Si a la columna "RESULT" de la llista impresa apareix "NG", comproveu el número de tres dígits seguit de "#" per detectar la causa i les solucions.
Si l'opció  (Configuració)  <Opcions de gestió> <Gestió del dispositiu> <Restringir l'accés a treballs d'altres usuaris> està establerta en <On>, els treballs que no siguin de l'usuari que té la sessió iniciada es mostren com a "***" i no es poden processar. Si inicieu sessió amb privilegis d'administrador, es mostren els treballs de tots els usuaris.
Informe de gestió de comunicacions
Podeu configurar l'equip per imprimir l'informe automàticament o enviar-lo com a fitxer CSV a les destinacions desades a la llibreta d'adreces quan s'arribi al nombre de comunicacions especificat, inclòs l'enviament o la recepció de faxos, correus electrònics, I-fax i elements emmagatzemats al servidor de fitxers o la bústia (espai d'emmagatzematge temporal de l'equip). També podeu configurar l'equip per imprimir l'informe o enviar-lo com a fitxer CSV en un moment determinat.
Informe de TX
Podeu configurar l'equip per imprimir l'informe automàticament per als resultats d'enviament, inclòs l'enviament o la recepció de faxos, correus electrònics, I-fax i elements emmagatzemats al servidor de fitxers o la bústia (espai d'emmagatzematge temporal de l'equip). També podeu configurar l'opció per imprimir l'informe només quan es produeixi un error. Heu d'iniciar la sessió amb privilegis d'administrador per poder imprimir aquest informe.
Informe d'activitat del fax
Podeu configurar l'equip per imprimir automàticament l'informe cada vegada que s'envia i es rep un fax o enviar-lo com a fitxer CSV a les destinacions desades a la llibreta d'adreces quan s'arribi al nombre especificat de faxos enviats i rebuts. També podeu configurar l'equip per imprimir l'informe o enviar-lo com a fitxer CSV en un moment determinat.
Informe de TX del fax
Podeu configurar l'equip per imprimir automàticament l'informe cada vegada que s'envia un fax. També podeu configurar l'opció per imprimir l'informe només quan es produeixi un error.
Informe de recepció de fax
Podeu definir que s'imprimeixi automàticament un Informe de RX de fax cada vegada que es rebi un fax. També és possible definir que l'informe s'imprimeixi només quan es produeixi un error.
Informe de recepció a la bústia de fax confidencial
Podeu configurar l'equip per imprimir automàticament l'informe quan s'emmagatzemi un fax rebut a la bústia de fax confidencial. També podeu configurar l'opció perquè l'informe no s'imprimeixi.
Informe de la impressora
Podeu imprimir un informe de funcions de la impressora, com ara la llista de fonts i l'estat.
Informe de registre de comunicacions d'informació de dispositius
Podeu configurar l'equip per imprimir automàticament l'informe quan s'arriba al nombre especificat de resultats per a distribució o recepció d'informació del dispositiu. També podeu configurar l'opció per imprimir l'informe en un moment determinat. Heu d'iniciar la sessió amb privilegis d'administrador per poder canviar l'opció d'informe.

Impressió d'una llista d'opcions

La informació i les opcions registrades a l'equip, com ara les destinacions registrades, les opcions d'enviament/recepció, les opcions de fax, les condicions de reenviament, els fitxers d'una bústia, etc., es poden imprimir com una llista.
Llistes d'adreces
Podeu imprimir una llista de les destinacions desades a la llibreta d'adreces o als botons d'accés ràpid.
Llista de dades d'usuari de TX/RX
Podeu imprimir una llista de les opcions configurades per a <Enviar> i <Rebre/Reenviar> a Configuració.
Llista de dades d'usuari de fax
Podeu imprimir una llista de les opcions configurades per a la funció de fax utilitzant <Enviar> i <Rebre/Reenviar> a Configuració.
Opcions de reenviament
Podeu imprimir una llista de les opcions configurades per al reenviament de faxos i I-faxos utilitzant <Rebre/Reenviar> a Configuració. Heu d'iniciar la sessió amb privilegis d'administrador per poder imprimir aquesta llista.
Llista de fitxers de bústies
Podeu imprimir una llista de fitxers emmagatzemats temporalment en una bústia de l'equip.
Llista d'opcions de xarxa
Podeu imprimir una llista de les opcions configurades per a <Xarxa> a la secció <Preferències> de Configuració.
Llista d'informació del sistema
Podeu imprimir una llista d'informació com ara les aplicacions i llicències MEAP. Heu d'iniciar la sessió amb privilegis d'administrador per poder imprimir aquesta llista.
Llista de destinacions de la distribució d'informació de dispositius
Podeu imprimir una llista dels dispositius registrats com a destinacions de distribució d'informació. Heu d'iniciar la sessió amb privilegis d'administrador per poder imprimir aquesta llista.
Llista de registres del servidor LDAP
Podeu imprimir una llista de les opcions de servidor LDAP desades a l'equip. Heu d'iniciar la sessió amb privilegis d'administrador per poder imprimir aquesta llista.
Llista de directives IPSec
Podeu imprimir una llista de les opcions de directives IPSec desades a l'equip. Heu d'iniciar la sessió amb privilegis d'administrador per poder imprimir aquesta llista.
9EF4-0HS