<Opcions de corr. electr./I-fax>

Especifiqueu les opcions per enviar correus electrònics o I-faxos.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Desar nom de l'equip>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu registrar el nom de la vostra empresa o del vostre departament com a nom de la unitat. Quan envieu un correu electrònic/I-fax, el nom desat apareix/s'imprimeix al document del destinatari com a informació del remitent.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Desar nom de l'equip>
Desar nom de l'equip
No
C
Settings/Registration Basic Information
El nom d'unitat desat s'utilitza com a nom de visualització de l'adreça electrònica, amb el format "nom d'unitat <adreça electrònica>".
Per al nom de l'equip, podeu introduir fins a 24 caràcters.
L'adreça de correu electrònic utilitzada al servei d'inici de sessió apareix al camp De a l'equip del destinatari per a missatges de correu electrònic i documents d'I-fax. Desament d'informació d'usuaris al dispositiu local
Si premeu <Opcions de corr. electr./I-fax> i establiu <Especificar usuari d'autent. com a remitent del correu> i <Especificar usuari d'autent. com a remitent del fax> en <On>, l'adreça de correu electrònic desada per a l'usuari que ha iniciat la sessió apareixerà com a nom del remitent al camp De del destinatari, independentment del servei d'inici de sessió utilitzat.

<Opcions de comunicació>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu especificar les opcions per a un servidor de correu i un mètode d'autenticació per als correus electrònics/I-faxos. Configuració de la comunicació per correu electrònic/I-fax
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de comunicació>
<RX SMTP>: <On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<Servidor SMTP>: Introduïu el servidor SMTP
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Adreça de correu electr.>: Introduïu l'adreça de correu electrònic
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Servidor POP>: Introduïu el servidor POP
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Inici de sessió POP>: Introduïu el nom d'inici de sessió del POP
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Contrasenya POP>: Introduïu la contrasenya del POP
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Interval POP>: De 0 a 99 minuts
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Autenticac./Xifratge>
No
No
-
<Mètode autentic. POP>: <Estàndard>, <APOP>, <POP AUTH>
C
Settings/Registration Basic Information
<Autenticació POP abans d'enviar>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Autenticació SMTP (SMTP AUTH)>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Permetre TLS (RX SMTP)>: <Sempre TLS>, <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Permetre TLS (POP)>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Permetre TLS (TX SMTP)>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Mostrar pantalla autent. en enviar>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si establiu menys de 10 minuts (excepte "0 min") per a <Interval POP>, l'equip no passarà totalment al mode de repòs.
L'equip només pot rebre I-faxos i avisos d'error de comunicació.

<Especificar número de port per TX SMTP/RX POP>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu canviar el número de port dels servidors SMTP i POP.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Especificar número de port per TX SMTP/RX POP>
<TX SMTP>, <RX POP>
C
Settings/Registration Basic Information
<TX SMTP>: D'1 a 25 a 65535
<RX POP>: D'1 a 110 a 65535

<Opcions d'S/MIME>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu establir S/MIME. Si establiu S/MIME, podeu afegir una signatura digital o xifrar el correu electrònic quan utilitzeu la funció de correu electrònic o I-fax.
Configuració del xifratge de correu electrònic
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions d'S/MIME>
<Opcions de xifratge>: <Xifrar sempre>, <Només xifrar si certificat>, <No xifrar>
<Afegir signat. digitals>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu el xifratge:
<Algorisme de xifratge>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Algorisme de signatura>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Verificar signatura en rebre>: <On>, <Off>
<Imprimir signatura en rebre>: <On>, <Off>

<Confirmar certificat de TLS per env. SMTP>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu confirmar si el certificat de servidor TLS és vàlid quan envieu amb SMTP. Podeu verificar la validesa del certificat i la fiabilitat de la cadena del certificat, a més de confirmar el CN (nom comú).
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Confirmar certificat de TLS per env. SMTP>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <On>:
<CN>: On, Off
Si no verifiqueu el certificat, es porta a terme la comunicació TLS, fins i tot amb un certificat que no sigui vàlid.
Si hi ha un problema amb el certificat, l'enviament amb SMTP fallarà.

<Confirmar certificat de TLS per rec. POP>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu confirmar si el certificat de servidor TLS és vàlid quan rebeu amb POP. Podeu verificar la validesa del certificat i la fiabilitat de la cadena del certificat, a més de confirmar el CN (nom comú).
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Confirmar certificat de TLS per rec. POP>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <On>:
<CN>: On, Off
Si no verifiqueu el certificat, es porta a terme la comunicació TLS, fins i tot amb un certificat que no sigui vàlid.
Si hi ha un problema amb el certificat, la recepció amb POP fallarà.

<Mida màxima de dades per enviar>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu establir la mida màxima de les dades per a missatges de correu electrònic i per a documents d'I-fax sortints. Si un missatge de correu electrònic supera el límit de la mida màxima de dades, es divideix en diversos missatges de correu electrònic abans d'enviar-se. No obstant això, si una transmissió per I-fax supera el límit de la mida de les dades, es considera un error i no s'envia.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Mida màxima de dades per enviar>
De 0 a 3 a 99 MB
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si introduïu "0 MB" com a mida de les dades, no hi haurà cap límit per a les dades que envieu.
Establiu una mida màxima de dades per enviar més petita que el límit de dades del servidor de correu.

<Assumpte predeterminat>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu establir que s'especifiqui automàticament l'assumpte si no introduïu cap assumpte quan envieu un correu electrònic/I-fax.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Assumpte predeterminat>
Introduïu l'assumpte, Imatge adjunta
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Especificar usuari autenticat en adreça resposta>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu seleccionar si voleu establir l'adreça de correu electrònic d'un usuari que iniciï sessió a l'equip amb gestió d'autenticació personal com a adreça del destinatari quan envieu un correu electrònic/I-fax.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Especificar usuari autenticat en adreça resposta>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si inicieu la sessió amb l'autenticació d'usuari, el nom d'inici de sessió apareix a la posició <100> de la llista Nom de remitent (TTI). Si se selecciona <On>, el nom d'inici de sessió a <100> s'estableix automàticament com el <Nom de remitent> a <Opcions>.
Si introduïu una adreça electrònica com a destinació de resposta a <Opcions> en enviar un missatge de correu electrònic o un document d'I-fax, tindrà prioritat, encara que s'estableixi l'opció <Especificar usuari autenticat en adreça resposta> en <On>.

<Permetre env. missatg. a usuaris no desats>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Si l'equip s'està utilitzant amb gestió d'autenticació personal, podeu seleccionar si voleu permetre l'enviament d'un correu electrònic d'un usuari l'adreça de correu del qual no estigui registrada a l'equip. Si heu seleccionat <Off>, només poden enviar correus electrònics els usuaris amb una adreça de correu electrònic desada.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Permetre env. missatg. a usuaris no desats>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si establiu <Especificar usuari d'autent. com a remitent del correu> i <Especificar usuari d'autent. com a remitent del fax> en <Off>, l'adreça desada a les opcions d'informació del dispositiu es mostrarà a l'equip receptor.

<Especificar usuari d'autent. com a remitent del correu>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Especifiqueu si l'adreça de correu electrònic dels usuaris que iniciïn sessió mitjançant la gestió de l'autenticació personal s'estableixen com a remitent (De) al sistema del destinatari del missatge.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Especificar usuari d'autent. com a remitent del correu>
<De capçalera>: <On>, <Off>
<Retorn-Capçalera de ruta>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Depenent de l'entorn de destinació, és possible que no s'enviï un correu electrònic tret que la capçalera De i la capçalera de la ruta de retorn coincideixin.

<Especificar usuari d'autent. com a remitent del fax>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Especifiqueu si l'adreça de correu electrònic dels usuaris que iniciïn sessió mitjançant la gestió de l'autenticació personal s'estableixen com a remitent (De) al sistema del destinatari de l'I-Fax.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Especificar usuari d'autent. com a remitent del fax>
<De capçalera>: <On>, <Off>
<Retorn-Capçalera de ruta>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Depenent de l'entorn de destinació, és possible que no s'enviï un correu electrònic tret que la capçalera De i la capçalera de la ruta de retorn coincideixin.

<Temps per a TX en mode complet>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu establir el temps que ha de transcórrer perquè finalitzin automàticament les operacions d'enviament si no es rep un MDN (missatge de correu electrònic de notificació per confirmar el resultat de la transmissió) del receptor quan s'envia un I-fax en el mode <Complet>.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Temps per a TX en mode complet>
D'1 a 24 a 99 hr.
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Imprimir MDN/DSN en rebre>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
En mode complet d'I-fax, l'equip rep missatges de correu electrònic del destinatari i del servidor de correu notificant si els I-faxos han arribar correctament al seu destinatari o no. Podeu seleccionar si voleu imprimir aquests correus de notificació quan l'equip els rebi.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Imprimir MDN/DSN en rebre>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
El lliurament d'I-fax també es pot confirma a l'informe de TX. Informe de TX

<Usar enviar via servidor>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu seleccionar si voleu permetre que els usuaris puguin canviar l'opció <Enviar via servidor> quan envien I-faxos.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar enviar via servidor>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Per als documents d'I-fax, encara que introduïu la mida màxima de dades per enviar, si l'opció <Enviar via servidor> està establerta en <Off>, no hi haurà cap límit per a les dades que envieu.

<Permetre MDN no via servidor>

 (Configuració)  <Opcions de funcions> <Enviar> <Opcions de corr. electr./I-fax>
L'equip que rep l'I-fax pot enviar un MDN (un correu electrònic de notificació per comprovar el resultat de l'enviament) a l'adreça IP de l'equip emissor sense passar per un servidor de correu.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Permetre MDN no via servidor>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Restringir dominis de destinació de TX>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu establir que només es permeti l'enviament a adreces d'un domini determinat quan envieu un missatge de correu electrònic o I-fax.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Restringir dominis de destinació de TX>
<Restringir enviam. a dominis>: <On>, <Off>
No
*1
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <On>:
<Desar>, <Detalls/Editar>, <Eliminar>
*1 <Detalls/Editar>: No, <Eliminar>: No

<Autoemplenar adreces de correu electrònic>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu configurar si voleu visualitza automàticament les adreces de correu electrònic desades a la llibreta d'adreces o en un servidor LDAP emprant els caràcters inicials d'una entrada d'adreça de correu electrònic.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Autoemplenar adreces de correu electrònic>
<Off>, <Llibreta d'adreces (local)>, <Servidor LDAP>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Les adreces de correu electrònic desades amb un número d'accés no apareixeran.

<Afegir auto. domini especificat a dest. sense domini>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de corr. electr./I-fax>
Podeu desar prèviament els noms de domini utilitzats amb freqüència per no haver d'introduir el domini quan especifiqueu una adreça, ja que el nom de domini amb @ s'afegirà automàticament. Si voleu fer enviaments a "123@example.com", deseu el nom de domini "example.com". Si especifiqueu una adreça que ja inclou un domini amb aquesta opció activada, el domini definit a l'opció s'invalida.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Afegir auto. domini especificat a dest. sense domini>
<Nom de domini>
<En enviar correu electrònic>: <On>, <Off>
<En enviar I-fax>: <On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Tingueu present el següent en importar la llibreta d'adreces a un altre dispositiu:
 Com que aquesta opció segueix la configuració del dispositiu que feu servir, el domini pot ser diferent que el que assigna el dispositiu. Comproveu-ho abans d'utilitzar aquesta funció en un altre dispositiu.
 Si importeu adreces sense la informació del domini a un dispositiu que no té aquesta opció, pot ser que no hi pugueu fer enviaments, ja que no són vàlides.
9EF4-0L1