Configuració de la pantalla i les operacions per llegir a Desar

Si premeu <Llegir i desar> a la pantalla <Inici> i, a continuació, premeu <Bústia>, <Espai avançat>, <Xarxa> o <Dispositiu memòria> per llegir originals, s'obrirà la següent pantalla de configuració.

Ubicació d'emmagatzematge

Apareix bústia, Espai avançat, xarxa o  dispositiu de memòria.
Per a la bústia, el número i el nom de la bústia apareixen al costat de la icona.
Per a l'Espai avançat/xarxa/dispositiu de memòria, el camí del directori apareix al costat de la icona.

Premeu aquesta icona per desar les opcions actuals a <Opcions favorites> de  o als botons de les personals i les compartides. Registre de configuracions i destinacions d'ús freqüent com a botons personals/botons compartits a la pantalla <Inici>

Estat de les opcions actuals i botons de les opcions

Mostra l'estat de l'opció, com la resolució, l'ampliació i la mida de lectura. Assegureu-vos de confirmar les opcions per llegir correctament. Per modificar les opcions, premeu el botó que hi ha a sota de la secció de la pantalla. Per obtenir informació sobre els formats de fitxer, consulteu Opcions del sistema.
Premeu <Selecció color> per seleccionar el mode de color per a la lectura. També podeu seleccionar les opcions de lectura següents.
Bústia: <Auto (Color/B/N)>, <Tot color>, <Blanc i negre>
A part de la bústia: <Auto (Color/Gris)>, <Auto (Color/B/N)>, <Tot color>, <Escala de gris>, <Blanc i negre>
En funció de l'estat dels colors dels originals, quan es llegeixen es poden detectar com en blanc i negre, encara que establiu <Auto (Color/Gris)> o <Auto (Color/B/N)>. Per evitar-ho, heu d'establir el mode de color a <Tot color>.
Quan calgui especificar una mida en particular, premeu <Mida lectura> i especifiqueu la mida de l'original que voleu llegir.
Establiu un valor alt <Resolució> si voleu llegir l'original amb claredat o un valor baix de <Resolució> si voleu reduir la mida del fitxer. Podeu seleccionar les resolucions que s'indiquen a continuació.
A part de la bústia: Vegeu "Resolució de lectura" a "Lectura directa". Funcions d'enviament
Per a la bústia, la resolució es fixa en 600 ppp x 600 ppp.
Premeu <Format de fitxer> si voleu convertir les dades llegides en un fitxer digital, com ara PDF. Podeu seleccionar el format de fitxer per a la conversió segons el vostre entorn i els vostres objectius.

<Opcions favorites>

Permet desar les opcions de lectura comunes per avançat per recuperar-les ràpidament quan sigui necessari.

<Restaurar opc. predet.>

Canvia l'opció de lectura pels valors desats a <Canviar opcions predeterminades>.  <Canviar opcions predeterminades>

<Opcions>

Permet especificar les opcions de les funcions que no es mostren a /. Per obtenir informació detallada sobre cada element d'opció, vegeu Opcions.

Botons de selecció de funcions

Mostra els botons que s'utilitzen amb més freqüència. L'estat de l'opció apareix als botons. Per canviar les opcions, premeu el botó que vulgueu.
Si premeu <Tipus d'original>, podeu seleccionar manualment el mode de lectura segons el tipus dels originals, com ara materials que només tenen lletres i revistes amb imatges. Per ajustar el nivell de prioritat del processament de text/foto, premeu <Ajustar nivell> i seleccioneu <Prioritzar text> o <Prioritzar fotos>.
Si premeu <Orient. conting. original>, podeu especificar l'orientació d'un original col·locat al vidre de documents o a l'alimentador com a horitzontal o vertical.
Si premeu <Original de doble cara>, podeu llegir automàticament l'anvers i el revers de l'original.

<Nom de fitxer>

Premeu aquesta opció per assignar un nom de fitxer a un fitxer quan el deseu.
No podeu utilitzar els caràcters següents als noms de fitxer: \ / : , * ? " < > |. Tampoc podeu utilitzar un . (punt) o espai com a primer o darrer caràcter del nom d'un fitxer.
Si no especifiqueu res, s'assignaran automàticament la data i l'hora actual com a nom. Per exemple, si es desa un fitxer JPEG a la 1:05:12 p.m. del 30 d'octubre de 2015, el nom serà "20151030130512.jpg".
Si el nom d'un fitxer és massa llarg, la cadena (camí) que indica la ubicació del fitxer pot superar el màxim de 256 caràcters, amb la qual cosa el fitxer no es podria especificar.
Si introduïu un nom de fitxer que ja existeix a la ubicació d'emmagatzematge, s'afegeix un número de l'(1) al (9) al nom del fitxer, com per exemple "a(1).pdf" (excepte amb els fitxers de la bústia).
Si heu seleccionat <Dividir en pàgines> quan especificàveu el format de fitxer, s'afegirà un número de pàgina de tres dígits al final del nom del fitxer. Un fitxer anomenat "a.pdf", per exemple, es divideix en "a_001.pdf", "a_002.pdf" i "a_003.pdf" quan es desa.

<Cancel·lar>

Permet cancel·lar les opcions de lectura i tornar a la pantalla de selecció de fitxers.
El nombre de pàgines restants es mostra si s'ha establert un límit de pàgines amb la gestió d'ID de departaments. Per obtenir informació sobre com es configura la gestió d'ID de departaments i els límits de pàgines, consulteu Configuració de les opcions de gestió d'ID de departament.
9EF4-0AS