Kompletace s pomocí funkce třídění v pořadí stran/třídění stran do skupin

Při kopírování dvou nebo více kopií z podavače můžete zvolit, jak budou výtisky dopravovány na výstup – můžete vybrat třídění výtisků v pořadí stran nebo třídění stran do skupin. Vyberte „Třídit“ pro tisk s postupným pořadím stran. Vyberte „Skupina“ pro výstup sad sestávajících vždy z jedné strany, kdy je v sadě 10 listů kopií první strany, 10 listů kopií druhé strany atd.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
4
Stiskněte tlačítko <Kompletace>.
5
Stiskněte <Třídit (Pořadí stran)> nebo <Skupina (Stejné stránky)>.
6
Podle potřeby tedy nastavte <Přesah>.
Nechcete-li používat přesah (funkce, která posouvá papír na výstupu), stiskněte .
Jestliže jste vybrali <Třídit (Pořadí stran)>, s pomocí číselných tlačítek zadejte, kolik kopií se má vytisknout pro každou pozici.
7
Stiskněte tlačítko <OK>  <Zavřít>.
8
Stiskněte  (Start).
Spustí se kopírování.
V závislosti na kompletační funkci může být vyžadován finišer. Úvod
V případě některých typů papíru nelze kompletační funkce používat. Specifikace hardwaru
Při ukládání originálu na kopírovací desku
Po stisknutí <Volby>  <Tvorba úlohy> na obrazovce základních kopírovacích funkcí můžete používat funkci Třídit/Skupina, i když originál uložíte na kopírovací desku.
Při tisku s pomocí funkce třídění do skupin vložte mezi jednotlivé skupiny stránek oddělovač úloh
Vyberete-li <Skupina (Stejné stránky)>, můžete mezi jednotlivé skupiny vložit oddělovač úloh. Další informace viz v <Oddělovač úloh mezi skupinami>. <Oddělovač úloh mezi skupinami>
Při konfiguraci nastavení v <Přístup k uloženým souborům>
Funkce pro dokončení může být použita pouze tehdy, když tisknete soubor PDF/XPS nebo v případě souboru uloženého v poštovní schránce Mail Box.
9EFY-06F