Obrazovka základních funkcí kopírování

Po stisknutí <Kopie> v Hlavní obrazovka se zobrazí obrazovka základních funkcí kopírování.

Aktuální stav nastavení a tlačítka nastavení

Zde se zobrazuje stav nastavení, např. poměr kopírování, velikost papíru a počet kopií. V zájmu správného okopírování dokumentů nastavení vždy zkontrolujte. Chcete-li nastavení změnit, stiskněte tlačítko pod zobrazením. Základní operace kopírování
Pokud stisknete <1:1>, můžete zhotovovat kopie velikosti shodné s velikostí originálu.
Při určitém počtu kopií a při určitých nastaveních se zobrazí volba <Vzorek kopírování>, s jejíž pomocí můžete otestovat vzhled výsledné kopie tak, že nejprve vytisknete ukázkovou kopii. Kontrola výsledků kopírování

<Zkontr. nastavení>

Zde si můžete zkontrolovat nastavení uvedená v seznamu. Nastavení můžete také měnit. Základní operace kopírování

Stiskněte tuto ikonu, chcete-li aktuální nastavení uložit do <Oblíbená nastavení> volby nebo změnit tlačítka zobrazovaná v části .
Uložení kombinace často používaných funkcí
Přizpůsobení obrazovky základních funkcí podle vlastních potřeb

<Předchozí nastavení>

Stiskněte toto tlačítko, chcete-li vyvolat předchozí zadaná nastavení. Vyvolání předchozích nastavení kopírování (Předchozí nastavení)

<Oblíbená nastavení>

Zde si můžete předem uložit často používaná nastavení kopírování a v případě potřeby je pak kdykoliv vyvolat. Uložení kombinace často používaných funkcí

Tlačítka pro nastavení funkcí

Zde se zobrazují nejčastěji používaná tlačítka z <Volby>. Na tlačítkách je zobrazen stav nastavení. Stisknutím tlačítka můžete také změnit, která tlačítka zde budou zobrazena.
Jestliže se tlačítko pro funkci, kterou chcete používat, nezobrazí, stiskněte <Volby> a vyberte požadované tlačítko. Základní operace kopírování

<Volby>

Slouží k zobrazení všech tlačítek pro nastavení funkcí. Pro vlastní pohodlí si můžete tlačítka pro nastavení funkcí zobrazit v části .

<Přeruš.>

Na stroji můžete přerušit zpracování úloh čekajících na kopírování a okamžitě si zhotovit svou kopii. Okamžité kopírování pomocí přerušení zpracování jiných úloh
Některé funkce nelze používat ve vzájemné kombinaci. Tlačítka, která nelze vybrat, se zobrazí v zastřené šedé barvě.
Pokud je v rámci správy ID oddělení nastaven limit stran, zobrazí se počet zbývajících stran. Více informací o nastavení správy ID oddělení a limitu stran viz část Konfigurace nastavení správy ID oddělení.
9EFY-05X