Ukládání originálů

Uložte originály na kopírovací desku nebo do podavače. Originály, jako např. knihy a silný/tenký papír, které nelze uložit do podavače, ukládejte na kopírovací desku. Chcete-li skenovat oboustranné originály nebo souvisle skenovat několik listů originálů, uložte je do podavače. Informace o velikostech ukládaného papíru apod. viz Hlavní jednotka a Podavač.
Použijte originály, které jsou zcela suché.
Před uložením originálů zajistěte, aby veškerá lepidla, inkousty nebo korekční barvy na originálech byly zcela zaschlé.
Pokud chcete zabránit uvíznutí papíru
Při použití tuhého nebo pružného papíru může v některých provozních prostředích dojít k zachycení papíru. Takový papír je třeba před vložením mírně uvolnit.
Do podavače nevkládejte následující typy originálů, protože by mohlo dojít k uvíznutí papíru:
Zvrásněný nebo pomačkaný papír
Karbonový papír nebo papír s karbonovou zadní stranou
Zvlněný nebo stočený papír
Papír s povrchovou úpravou
Roztržené originály
Originály s velkými otvory
Průsvitný nebo tenký papír
Sešité nebo sepnuté originály
Papír vytištěný na tiskárně s termickým přenosem
Transparentní listy
Originály s připojenými poznámkami
Slepené originály
Originály vložené v průsvitných deskách
Vizitky vyrobené z jiných materiálů než z papíru (látka, kůže, plast apod.)
Vizitky vyrobené z hrubého nebo nerovnoměrného papíru, jako je washi (tradiční japonský papír)
Vizitky se speciálním povrchem, jako je ražení nebo fólie
Přesnější skenování originálů
Pokud jsou originály vloženy do podavače, jsou skenovány během podávání do zařízení. Originály, které jsou položeny na kopírovací desku, oproti tomu zůstávají po celou dobu skenování nehybné. Pokud tedy potřebujete, aby bylo skenování co nejpřesnější, doporučujeme uložit originály na kopírovací desku.
Skenování pauzovacího papíru nebo transparentních listů
Chcete-li skenovat průhledné originály (například pauzovací papír nebo fólie), umístěte je na kopírovací desku a překryjte je listem běžného bílého papíru.

Pokládání originálů na kopírovací desku

1
Otevřete podavač.
2
Položte originál na kopírovací desku potištěnou stranou dolů.
Přiložte roh originálu k levému hornímu rohu kopírovací desky a uložte originál tak, aby jeho horní a spodní část byla ve správné poloze, jak je vidět na následujících obrázcích.
3
Opatrně sklopte podavač.
Originál je připraven ke skenování.
Než zahájíte skenování, zadejte velikost papíru a velikost skenování podle velikosti originálu.
Po dokončení skenování odeberte originál z kopírovací desky.
Při uzavírání podavače se nedívejte do světla vyzařovaného ze skleněné desky.
Pokud je na skleněnou desku vložen silnější dokument, například kniha nebo časopis, netlačte na podavač.
Značky kolem skla tiskových desek zahrnují velikosti, které nejsou rozpoznány automaticky.

Vkládání originálů do podavače

Do oblasti výstupu originálů neukládejte žádné předměty; mohlo by dojít k poškození originálů.
Zkontrolujte, zda je držák originálů sklopený.
1
Zarovnejte posuvná vodítka podle velikosti originálů.
Při ukládání originálů velikosti LGL vysuňte nástavec výstupní přihrádky na originály a zvedněte zarážku originálů, abyste předešli jejich přepadnutí přes okraj přihrádky.
Pokud nejsou originály na výstupu srovnané, prostě zvedněte zarážku originálů.
2
Originál prolistujte a zarovnejte okraje.
Prolistujte originál po malých částech a zarovnejte okraje několikerým lehkým poklepáním celého stohu na rovnou plochu.
3
Originály do podavače ukládejte čelní stranou nahoru a tak daleko, jak je to možné.
Uložte originál tak, aby jeho horní a spodní část byla ve správné poloze, jak je vidět na obrázcích.
Originály s krátkými okraji do 87 mm vkládejte v orientaci podle obrázků.
Pokud je hloubka vložení dostačující, rozsvítí se kontrolka Original Set Indicator.
Při skenování tenkých originálů (max. 52 g/m²) a originálů do velikosti A6R zvedněte držák originálů.
Originály jsou připraveny ke skenování.
Než zahájíte skenování, zadejte velikost papíru a velikost skenování podle velikosti originálu.
Linky maximálního množství
Objem sady originálů nesmí přesáhnout linky maximálního množství (). Uložíte-li originály, které tento limit překročí, může se stát, že se nenaskenují, nebo může dojít k zachycení papíru.
Při ukládání složeného originálu
Před uložením do podavače pomačkané originály vyhlaďte.
Pevně vyrovnejte posuvná vodítka podle okrajů originálu.
Pokud jsou posuvná vodítka nastavena příliš volně nebo příliš těsně, může dojít k nesprávnému podávání nebo k zachycení papíru.
Během skenování originálů
Nepřidávejte ani neodebírejte originály.
Po dokončení skenování
Odeberte naskenované originály z výstupní přihrádky na originály, abyste předešli zachycení papíru. Abyste originály nezapomněli ve výstupní přihrádce na originály, indikátor výstupu originálů během operace svítí a po vysunutí všech originálů chvilku bliká.
Skenování dlouhých originálů
Skenujete-li dlouhé originály (o délce do 630 mm), při skenování a výstupu přidržujte originály rukou.
Vkládání originálů na tenkém papíru
Originály z tenkého papíru se mohou pomačkat, jsou-li používány v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.
Vkládání originálů na tenkém papíru může být obtížné. V takovém případě papír při vkládání lehce ohněte.
Dbejte na to, abyste při vkládání originálů příliš silně netlačili. Může dojít k nesprávnému vložení originálu nebo k uvíznutí papíru.
Při opakovaném skenování stejného originálu
Originál se doporučuje neskenovat více než pětkrát (v závislosti na kvalitě papíru). Originál se může pomačkat nebo bude obtížné jej odeslat.
Barevný rozsah pro skenování originálů
Při skenování barevného originálu s nastavením pro automatické rozlišení barev může být tento originál identifikován jako černobílý dokument, pokud obsahuje barevné části pouze v šedých oblastech, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
1-stranné originály
2-stranné originály
Přední strana
Zadní strana
 Směr podávání
papíru
: 10 mm
: 17 mm
Pro skenování originálů ve formě barevných dokumentů nastavte stroj do režimu Full Color.
9EFY-00S