Obrazovka základních funkcí faxování

Stisknutím <Fax> (Obrazovka <Hlavní obrazovka>) se zobrazí obrazovka základních faxových funkcí.

Místo určení

Zobrazí název zadaného cíle, faxové číslo, počet cílů a aktuální čas.

<Detaily>

S pomocí této volby můžete zkontrolovat detailní informace o místu určení zobrazeném v .

<Smaz. m.urč.>

S pomocí této volby můžete smazat místo určení zobrazené v .

<Tón>

Stisknutím tohoto tlačítka při zadávání místa určení vložíte znak „T“ (tónová). I když používáte impulzní volbu, čísla následující po „T“ budou odeslána s použitím tónové volby. Stiskněte toto tlačítko, když používáte faxové informační služby.

Tlačítko rychlé volby

V této části obrazovky můžete zadat místo určení uložené v tlačítkách rychlé volby.

<Adresář>

S pomocí této volby můžete zadat místo určení uložené v adresáři.

<Zavěšení>

Stiskněte, chcete-li odeslat faxový dokument ručně. Ruční odesílání faxů (Ruční odesílání)

<Přímé odesílání>

Stiskněte, chcete-li před skenováním originálů zkontrolovat spojení s faxovým přístrojem příjemce. Provedení kontroly spojení s příjemcem před odesíláním (Přímé odesílání)

Stiskněte, chcete-li uložit místa určení pod tlačítka rychlé volby. Uložení místa určení do tlačítka volby na jeden dotek

<Volby>

Slouží k zobrazení všech tlačítek pro nastavení funkcí. Pro vlastní pohodlí si můžete tlačítka pro nastavení funkcí zobrazit v části .

Tlačítka pro nastavení funkcí

Zde se zobrazují nejčastěji používaná tlačítka z <Volby>. Na tlačítkách je zobrazen stav nastavení. Stisknutím tlačítka můžete také změnit, která tlačítka zde budou zobrazena.
Jestliže se tlačítko pro funkci, kterou chcete používat, nezobrazí, stiskněte <Volby> a vyberte požadované tlačítko. Základní operace pro zasílání faxů

Aktuální stav nastavení a tlačítka nastavení

Zde se zobrazuje stav nastavení, např. rozlišení. V zájmu správného naskenování dokumentů nastavení vždy zkontrolujte. Chcete-li změnit nastavení, stiskněte požadované tlačítko. Základní operace pro zasílání faxů

<Oblíbená nastavení>

Zde si můžete předem uložit často používaná nastavení skenování a v případě potřeby je pak kdykoliv vyvolat. Uložení kombinace často používaných funkcí

Stiskněte tuto ikonu, chcete-li uložit aktuální nastavení do <Oblíbená nastavení> volby a změnit tlačítko zobrazované v .
Uložení kombinace často používaných funkcí
Přizpůsobení obrazovky základních funkcí podle vlastních potřeb

<Předchozí nastavení>

Stiskněte toto tlačítko, chcete-li vyvolat předchozí zadaná nastavení. Vyvolání předchozích nastavení používaných pro odesílání (Předchozí nastavení)

<Na vzdálený adresář>

Stiskněte, chcete-li zadat místa určení uložená v tlačítkách rychlé volby jiných multifunkčních tiskáren Canon. Toto tlačítko je k dispozici, pouze když je vzdálený adresář aktivován pro použití. <Získat vzdálený adresář>

<R>

Stiskněte, chcete-li použít tlačítko R. Základní operace pro zasílání faxů
Chcete-li omezit používání Adresáře, můžete nastavit skrytí Adresáře a tlačítek rychlé volby. <Omezit použití adresáře>
Některé funkce nelze používat ve vzájemné kombinaci. Tlačítka, která nelze vybrat, se zobrazí v zastřené šedé barvě.
V pravé horní části obrazovky je také zobrazen celkový počet zadaných míst určení.
9EFY-072