Uložení místa určení do tlačítka volby na jeden dotek

Uložení často používaného místa určení do tlačítka volby na jeden dotek je velmi praktické, jelikož umožňuje rychlé zadání místa určení jednoduchým stisknutím tlačítka. Kromě uložení faxového čísla nebo e-mailové adresy do tlačítka volby na jeden dotek můžete také uložit umístění složky na souborovém serveru (IP adresu a cestu) pro použití při ukládání naskenovaných dat.
1
Stiskněte tlačítko <Nastavení m.urč./přesm.>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Stiskněte tlačítko <Uložit rychlou volbu>.
3
Vyberte číslo tlačítka rychlé volby, do něhož chcete uložit místo určení, a stiskněte <Uložit/Editovat>.
Každému tlačítku volby na jeden dotek je přiřazeno trojciferné číslo (001 až 200). Tlačítko volby na jeden dotek můžete také zadat stisknutím  a zadáním trojciferného čísla pomocí číselných tlačítek.
4
Vyberte funkce, které chcete uložit.
Vyberte funkce, které chcete použít pro místo určení, z <Fax>, <E-mail>, <I-fax>, nebo <Soubor>. Uložení míst určení do adresáře
5
Stiskněte <Název>  zadejte název místa určení a stiskněte <OK>.
6
Stiskněte <Název tlačítka rychlé volby>  zadejte název tlačítka volby na jeden dotek, které se má zobrazit, a stiskněte <OK>.
7
Proveďte nastavení podle funkcí vybraných v kroku 4.
Další informace o nastaveních naleznete v kroku 7 v Uložení míst určení do adresáře.
8
Stiskněte tlačítko <OK>  <Zavřít>.
Místa určení uložená v tlačítkách volby na jeden dotek lze zkombinovat do skupiny a uložit jako jediné místo určení. Podrobné informace viz Uložení skupiny do tlačítka volby na jeden dotek.
Chcete-li změnit nebo odstranit informace o místech určení uložených v tlačítkách volby na jeden dotek, vyhledejte informace v části Úprava uložených míst určení v tlačítkách volby na jeden dotek.
Místa určení uložená pod tlačítky volby na jeden dotek se také zobrazí v místním adresáři.
TIPY
Jestliže server LDAP byl již uložen do stroje (Uložení serveru LDAP), můžete vyhledávat místa určení a ukládat je do tlačítek volby na jeden dotek. Stiskněte <Nastavení m.urč./přesm.>  <Uložit rychlou volbu>  vyberte tlačítko volby na jeden dotek, které chcete uložit  stiskněte <Uložit/Editovat>  <Server LDAP> a vyhledávejte místa určení pomocí <Hledat dle podmínek> nebo <Hledat podle jména>. Po potvrzení nastavení místa určení stiskněte <Název tlačítka rychlé volby>  zadejte název tlačítka volby na jeden dotek, který se má zobrazit  stiskněte <OK>.
Je-li uživatelské jméno a heslo správné, ale nezobrazí se žádný výsledek hledání, zkontrolujte nastavení času na serveru LDAP i na stroji. Jestliže se nastavení času na serveru LDAP a na stroji liší o pět nebo více minut, hledání nelze provést.
Na rozdíl od adresáře nemůžete k uložení vybrat více než jedno místo určení a musíte je ukládat po jednom.
Informace, které lze získat prostřednictvím serveru LDAP, jsou pouze jména a faxová čísla / adresy. Registrace informací z <Detaily/Editovat> v případě potřeby.
Uložení adresy z historie odesílání
Na obrazovce <Monitor stavu> můžete z protokolů odeslaných úloh uložit místo určení na tlačítko volby na jeden dotek. Ušetříte si tak práci s ručním zadáváním faxového čísla a dalších údajů o místě určení a zabráníte chybnému přenosu kvůli použití nesprávně uložených informací o místě určení. Když v protokolech odeslaných úloh zadáte adresu a stiknete tlačítko <Uložit místo určení>  <Rychlá volba>, zobrazí se obrazovka pro uložení různých informací o místě určení na tlačítko volby na jeden dotek.
Kontrola stavu a výpisu pro odeslané a přijaté dokumenty
Kontrola stavu a výpisu pro naskenované dokumenty
9EFY-05R