Grundlæggende betjeninger ved afsendelse af faxer

I dette afsnit beskrives den grundlæggende betjening ved afsendelse af faxdokumenter.
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Fax>. <Hjem>-skærmen
3
Angiv modtageren på skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner
Angivelse af modtagere fra adressebogen
Angivelse af modtagere fra hurtigkaldstaster
Manuel indtastning af modtagere
Angivelse af modtagere i LDAP-serveren
For at tjekke de detaljerede informationer om den angivne modtager skal du vælge den ønskede modtager med og og trykke på <Detaljer>. For at slette en modtager fra de angivne modtagere skal du trykke på <Slet modt.>.
Du kan kun ændre modtagere fra <Detaljer>, der er angivet ved hjælp af den nye modtager og modtagere hentet via en LDAP-server.
<ECM-AFS>, <Sendehastighed> og <Udenbys> vises ikke, når du angiver en modtager fra fjernadressebogen.
Hvis servermaskinen behandler systemadministrator-informationsindstillinger, behandles godkendelsen mellem servermaskinen og klientmaskinen, mens klientmaskinen henter fjernadressebogen/hurtigkaldstaster. Godkendelsen behandles ved at sammenligne det Systemadministrator-ID og Systemadministrator-PIN, som er angivet på server- og klientmaskine. Ændring af systemadministrator-ID'et og -PIN-koden
Om fjernadressebogen/hurtigkaldstaster er tilgængelige, afhænger af status for systemadministrator-informationsindstillinger for servermaskinen og klientmaskinen, som det ses herunder.
Når servermaskinen behandler systemadministrator-informationsindstillinger
Når klientmaskinen behandler systemadministrator-informationsindstillinger
Systemadministrator-ID og system-PIN-kode for servermaskinen og for klientmaskinen stemmer
Kan anvende fjernadressebogen/hurtigkaldstasten
Udfører
Udfører
Passer
Ja
Passer ikke
Nej
Udfører ikke
-
Nej
Udfører ikke
Udfører
-
Ja
Udfører ikke
-
Ja
4
Angiv scanningsindstillingerne efter behov.
Angivelse af hvordan originaler scannes
Justering af billedkvalitet
Sletning af mørke kanter (Kantsletning)
5
Tryk på  (Start).
Originaler scannes, og afsendelsen starter.
Hvis du vil annullere scanning, skal du trykke på <Annullér> eller  (Stop)  <Ja>.
Når <Tryk på [Start] for at scanne næste original.> vises
Hvis du vil annullere afsendelse, kan du se Annullering af faxafsendelsen.
Tjek af det samlede antal angivne modtagere.
Det totale antal angivne modtagere vises øverst til højre på skærmen. Derved kan du bekræfte, at antal modtagere er korrekt inden afsendelse.
Sådan sendes med afsenderinformationer
Du kan sende med afsenderens navn og faxnummer. <Afsenders Terminal-ID>
Sådan tjekkes statusserne for afsendte dokumenter
På skærmbilledet <Status Monitor> kan du tjekke statussen for afsendte dokumenter. Fra dette skærmbillede kan du sende faxer igen eller annullere afsendelse, når du har tjekket statussen. Kontrol af status og log for afsendte og modtagne dokumenter
Når <Vis meddelelse, når job er godkendt> er indstilet til <On>, vises skærmen <Status Monitor> fra den følgende skærm, der vises, når et afsendt job er modtaget. <Vis meddelelse, når job er godkendt>
Når der forekommer en overførselsfejl, fordi modtagerens linje er optaget
Maskinen kalder automatisk op igen efter en vis tid. Du kan ændre indstillingerne, som f.eks. hvor mange gange maskinen genopkalder, samt intervallet mellem genopkaldene. <Automatisk genopkald>
Sådan printes rapporten med senderesultaterne
Hvis du på skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner trykker på <Tilvalg>  <Afsenderapport> kan du indstille automatisk printning af rapporten, der viser senderesultaterne.
Hvis du vil indstille dette for hvert job fra <Tilvalg>, skal du vælge <Kun ved fejl> eller <Fra> i <Afsenderapport> og derefter indstille <Tillad print fra Muligheder> til <Til>.
Når der fremføres flere ark
Scanning stopper, og meddelelsen vises på skærmen. Følg instruktionerne for at afhjælpe papirstoppet. Når du har afhjulpet det, vises skærmen for genoptag job. Hvis maskinen fejlagtigt registrerer fremføring af flere ark, skal du trykke på <Detektér ikke fremføring af flere ark> for at fortsætte scanning.
Hvis du på forhånd vil indstille maskinen til at give dig besked om fremføring af flere ark, skal du udføre én af følgende handlinger.
 Hver gang du sender, skal du trykke på <Tilvalg> på skærmen Grundlæggende faxfunktioner  og vælg <Detektér fremf. af flere ark> for at deaktivere indstillingen.
 Indstil <Indstil reg. af fremføring af flere ark som standard> til <Fra>. <Indstil reg. af fremføring af flere ark som standard>
Når fotos i det sendte billede er for mørke eller lyse, kan farver i baggrunden af farveoriginaler ikke fjernes
Kvaliteten af det sendte billede kan forbedres, hvis følgende betingelser/indstillinger er opfyldt.
Jobtype: Fax (afsendelse fra hukommelse) eller Scan og send (Fax/I-fax)
<Vælg farve>: <Sort/hvid> (Scan og send)
<Originaltype>: <Tekst>
<Tæthed>  <Baggrundstæthed>: <Auto>
<Opløsning>: 200 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi*, 400 dpi x 400 dpi eller 600 dpi x 600 dpi*
*Kan indstilles for scan og send
<Prioritet af hastighed/billedkvalitet for S/H-scanning>  Fax/I-fax Sendejob: <Kvalitetsprioritering> (<Prioritet af hastighed/billedkvalitet for S/H-scanning>)
Når flere telefonlinjer er indstillet
Du kan vælge telefonlinjen, der skal bruges til afsendelse af faxbeskeder, ved at trykke på <Tilvalg>  <Vælg linje>. Få anvisninger i, hvordan du angiver faxlinjeindstillingerne, i Faxlinjens indstillinger.
TIP
Lagring af en kopi af et sendt dokument
Du kan indstille maskinen, så der automatisk gemmes en kopi af et sendt dokument på en filserver. Denne kopi konverteres til en elektronisk fil, som f.eks. PDF, og gemmes, så du nemt kan tjekke indholdet fra din computer. Lagring af en kopi af et sendt dokument
Valg af et afsendernavn
Hvis du på skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner trykker på <Tilvalg>  <Afsendernavn (TTI)>, kan du vælge et navn på en liste med registrerede afsendernavne og inkludere dette i afsenderinformationerne. <Registrér afsendernavn (TTI)>
Hvis du logger på med brugergodkendelse, vises login-navnet i <100> for afsendernavn (TTI).
Tjek af scannede originaler inden afsendelse
Du kan tjekke scannede originaler på eksempelskærmen inden afsendelse. Kontrol af scannede dokumenter inden afsendelse (Eksempel)
Registrering af ofte anvendte indstillinger
Du kan kombinere ofte anvendte modtagere og scanningsindstillinger på en knap på maskinen til senere brug. Ved at trykke på den registrerede knap, når du scanner originaler, kan du hurtigt færdiggøre dine indstillinger. Registrering af en kombination af ofte anvendte funktioner
9EHS-073