<Alm. Indstillinger>

Angiv de indstillinger, der er fælles for afsendelsesfunktionen.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.
Element, der er markeret med en stjerne (*)
Vises kun, hvis maskinen har en faxfunktion.

<Registrér favoritindstillinger>/<Redigér favoritindstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
Du kan registrere ofte anvendte indstillinger på en knap på maskinen til senere brug ved scanning. Du kan også tildele et navn til en knap og angive en kommentar. Du kan også slette eller omdøbe de registrerede indstillinger. Registrering af en kombination af ofte anvendte funktioner
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Registrér favoritindstillinger>
Bekræft indstillinger
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Favorite Settings
Vælg placering: <M1> til <M18>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Favorite Settings
<Vis kommentarer>:
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Navn>, <Kommentar>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Favorite Settings
<Redigér favoritindstillinger>
Vælg knappen: <M1> til <M18>
Ja
Ja
Nej
Ja*1
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Vis kommentarer>:
<Til>, <Fra>
<Slet>, <Kontrollér indhold>, <Omdøb>
<Genvej 2>:
<Blandede originalform.>, hver tilstand, <Ikke tildelt>
*1 <Vis kommentarer>: Nej

<Skærmbillede til bekræftelse for favorittast>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
Du kan vælge, om du vil vise en bekræftelsesskærm, når du genkalder "Favoritindst.".
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Skærmbillede til bekræftelse for favorittast>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Standardskærm>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
Du kan angive den skærm, der skal vises, når du trykker på <Scan og send> eller  (Nulstil).
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Standardskærm>
<Standard>, <Hurtigkald>, <Favoritindst.>, <Adressebog>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Begræns brug af Adressebog>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
Du kan vælge, om du vil skjule adressebogen og hurtigkaldstaster på skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner osv. samt om brugen af adressebogen skal begrænses.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Begræns brug af Adressebog>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Skift standardindstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
Du kan ændre de indstillinger, der er registreret som standard, for funktionen <Scan og send>.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Skift standardindstillinger>
<Registrér>, <Initialisér>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favoritindst.

<Registrér funktionsgenveje>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
Du kan registrere statusser på genvejstasterne, der vises på skærmbilledet <Scan og send>. Denne funktion er praktisk til at registrere ofte anvendte funktioner.Tilpasning af skærmbilledet Grundlæggende funktioner
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Registrér funktionsgenveje>
<Genvej 1>:
<2-sidet original>, hver tilstand, <Ikke tildelt>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favoritindst.
<Genvej 2>:
<Orig. indhold Retning>, hver tilstand, <Ikke tildelt>

<Afsenderapport>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
En senderapport er en rapport, hvormed du kan kontrollere, om dokumenterne blev sendt korrekt til de rigtige modtagere. Maskinen kan indstilles til at printe denne rapport automatisk, når dokumenter er sendt, eller kun når der opstår en overførselsfejl. Du kan også angive indstillingen til printning af den første del af dokumentet som en del af rapporten, så du kan huske dokumentets indhold. Afsendelsesrapport
<Tillad print fra Muligheder> kan indstilles, hvis <Kun ved fejl> eller <Fra> er valgt. Hvis du indstiller <Tillad print fra Muligheder> til <Til>, kan du indstille, om du vil printe en afsendelsesrapport fra <Tilvalg> for hvert job.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Afsenderapport>
<Kun ved fejl>, <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Kun ved fejl> er valgt:
<Tillad print fra Muligheder>: <Til>, <Fra>
<Rapport med afsendt billede>: <Til>, <Fra>
<Rapport med afsendt farvebillede>: <Til>, <Fra>
Når <Til> er valgt:
<Rapport med afsendt billede>: <Til>, <Fra>
<Rapport med afsendt farvebillede>: <Til>, <Fra>
Når <Fra> er valgt:
<Tillad print fra Muligheder>: <Til>, <Fra>
<Rapport med afsendt billede>: <Til>, <Fra>
<Rapport med afsendt farvebillede>: <Til>, <Fra>
Denne indstilling knyttes sammen med indstillingen <Afsenderapport> i <Tilvalg> for hver enkelt funktion.

<Kommunikationsadministrationsrapport>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
Du kan printe eller sende afsendelses-/modtagelseslogfiler for dokumenter som en rapport. Maskinen kan indstilles til at printe eller sende denne rapport, når et angivet antal kommunikationer (100 til 1.000) er nået eller på et bestemt tidspunkt. Rapporterne for afsendelse/modtagelse kan også printes eller sendes separat. Kommunikationsstyringsrapport
Når rapporten er sendt som data, er den sendt i CSV-filformatet.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Kommunikationsadministrationsrapport>
<Print/Send alle angivne transmissionsnr.>: <Print>, <Send>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Antal transmissioner: 100 til 1000
<Print/send på angivet tidspunkt>: <Print>, <Send>, <Fra>
Angiv printtidspunkt: 00:00 til 23:59
<Print Sende-/Modtagejob hver for sig>: Til, Fra
<Send modtager>

<Afsenders Terminal-ID>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
Du kan vælge, om du vil føje afsenderoplysninger til toppen af et sendt dokument, når du sender en fax/I-fax. Oplysninger, som f.eks. faxnummeret, navn og maskinens I-faxadresse, printes, så modtageren kan tjekke, hvem der sendte dokumentet.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Afsenders Terminal-ID>
<Print>, <Print ikke>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Printplacering>: <Indenfor>, <Udenfor>
<Vis navn på modtageenhed>: <Til>, <Fra>
<Telefon # mærke>: <Fax>, <TLF>
De oplysninger, der er registreret i <Registrér enhedens telefonnummer> og <Registrér enhedens navn>, printes som afsenderoplysninger. Faxlinjens indstillinger
Når du printer afsendernavnet i stedet for enhedsnavnet, skal du registrere navnet i <Registrér afsendernavn (TTI)> og angive det fra <Afsendernavn (TTI)>. Faxning
Modeller med en valgfri faxfunktion
Indstillingerne på servermaskinen bruges, når der sendes fjernfaxer.

<Slet fejlsendte job>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
Du kan vælge, om du automatisk vil slette et dokument fra hukommelsen, når der opstår afsendelses/lagringsfejl. Vælger du <Fra>, kan du gensende/genlagre de dokumenter, hvor afsendelsen/lagringen mislykkedes.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Slet fejlsendte job>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis denne metode er indstillet til <Fra>, gemmer statussen for alle job med en videresendelsesfejl, i <Jobstatus> på skærmbilledet <Status Monitor>.

<Antal gentagne forsøg>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
Du kan indstille det antal gange maskinen automatisk skal forsøge at sende data igen, når dataene ikke kan sendes, fordi modtageren er i gang med at sende eller modtage, eller når der opstår en fejl.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Antal gentagne forsøg>
0 til 3 til 5 gange
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling er deaktiveret ved afsendelse af faxdokumenter.

<Datakompressionsforhold>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
Du kan indstille komprimeringsforholdet for data scannet i farve/gråtone.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Datakompressionsforhold>
<Højt forhold>, <Normal>, <Lavt forhold>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Ønsker du at vælge kompakt eller Trace & Smooth til PDF-filformatet eller vælge kompakt til XPS-filformatet, anbefales det, at du sætter <Datakompressionsforhold> til <Normal> eller <Lavt forhold>. Hvis du indstiller den til <Højt forhold>, udlæses billeder måske i lav kvalitet, også selvom du vælger <Kvalitetsprioritering> i <Generér fil> <Niveau for Billedkvalitet for Kompakt>.
Denne indstilling er deaktiveret ved afsendelse af faxdokumenter.

<YCbCr sende-gammaværdi>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
Hvis du sender et dokument i farve eller gråtone, kan du specificere den gammaværdi, der skal anvendes ved konvertering af scannede RGB-billeddata til YCbCr. Du kan reproducere billedet med den optimale billedkvalitet hos modtageren ved at indstille en relevant gammaværdi.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<YCbCr sende-gammaværdi>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling er deaktiveret for følgende filformater:
PDF (Kompakt)
XPS (Kompakt)
PDF (Trace&Smooth)
Indstillingen er deaktiveret ved afsendelse til en mailboks.
Denne indstilling er deaktiveret ved afsendelse af faxdokumenter.

<Brug datadel. i klumper ved afs. med WebDAV>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
Du kan opdele data i chunks ved afsendelse med WebDAV. Chunked encoding er en funktion, der sender en fil af ukendt størrelse ved at opdele den i blokke med en kendt længde. Sendetiden reduceres, fordi det ikke er nødvendigt at beregne filstørrelsen før afsendelse.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Brug datadel. i klumper ved afs. med WebDAV>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Filer kan ikke altid sendes med chunked encoding. Det afhænger af visse betingelser i forbindelse med WebDAV- og proxyserveren.

<Bekræft TLS-certifikat for afs. med WebDAV>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
Du kan tjekke TLS-servercertifikatets gyldighed, når du afsender med WebDAV. Du kan bekræfte certifikatets gyldighed og certifikatkædens troværdighed, ligesom du kan bekræfte fællesnavnet (CN).
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Bekræft TLS-certifikat for afs. med WebDAV>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Til> er valgt:
<CN>: Til, Fra
Ønsker du ikke at kontrollere certifikatet, afvikles TLS-kommunikationen, selv om certifikatet er ugyldigt.
Hvis der er et problem med certifikatet, mislykkes WebDAV-afsendelsen.

<Bekræft TLS-certifikat for FTPS-afsendelse>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
Du kan tjekke, om TLS-servercertifikatet er gyldigt, når du afsender med FTPS. Du kan bekræfte certifikatets gyldighed og certifikatkædens troværdighed, ligesom du kan bekræfte fællesnavnet (CN).
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Bekræft TLS-certifikat for FTPS-afsendelse>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Til> er valgt:
<CN>: Til, Fra

<Begræns ny modtager>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
Når der afsendes faxer og scannes data, kan de tilgængelige modtagere begrænses til følgende tre måder for at sikre, at brugerne ikke kan angive modtageren ved at skrive tekst.
Modtagere, der er registreret i adressebogen og hurtigkaldstaster
Modtagere, der er indstillet i <Favoritindst.> og <Send til mig selv>
Modtagere, der kan søges efter, med en LDAP-server
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Begræns ny modtager>
<Fax>*1: <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<E-mail>: <Til>, <Fra>
<I-fax>: <Til>, <Fra>
<Fil>: <Til>, <Fra>
*1 Vises kun, hvis maskinen har en faxfunktion.

<Tilføj altid enhedssignatur til Send>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
Du kan vælge, om du altid vil føje en enhedssignatur til afsendte PDF/XPS-filer.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Tilføj altid enhedssignatur til Send>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Til> er valgt:
<Begræns filformater>: <Til>, <Fra>
Hvis du indstiller <Begræns filformater> til <Til>, kan der kun sendes PDF-/XPS-filer.

<Begræns e-mail til Send til mig selv>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
Du kan begrænse den modtager, der kan angives, når der sendes e-mail til mailadressen for den bruger, der er logget på. Denne indstilling gør det muligt at forhindre lækage af oplysninger, fordi der sendes til en forkert modtager.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Begræns e-mail til Send til mig selv>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling gælder brugere, der har rollen som GeneralUser.

<Begræns filafsendelse til personlig mappe>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
Du kan begrænse den modtager, der kan angives, når der lagres på en filserver, til den dedikerede mappe for den bruger, der er logget på. Denne indstilling gør det muligt at forhindre lækage af oplysninger, fordi der sendes til en forkert modtager.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Begræns filafsendelse til personlig mappe>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling gælder brugere, der har rollen som GeneralUser.

<Specifikationsmetode til personlig mappe>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
En personlig mappe er en individuel mappe, der kan bruges af den bruger, der er logget på med personlig godkendelsesadministration. Delte mapper og filservere kan angives og bruges som en personlig mappe. Konfiguration af personlige mapper
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Specifikationsmetode til personlig mappe>
<Hjemmemappe>, <Registrér for hver bruger>, <Brug login-server>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Hjemmemappe> er valgt:
<Indstil>, <Brug godk.info for hver bruger>
<Indstil>: <Protokol> (<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Værtsnavn>, <Mappesti>
Når <Brug login-server> er valgt:
<Brug godk.info for hver bruger>
En personlig mappe er en mappe, der deles af følgende skærme.
<Scan og send>
<Netværk> i <Scan og gem>
<Netværk> i <Se gemte filer>

<Begræns genafsendelse fra log> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
Du kan vælge, om du vil forhindre brugere i at hente logger for de modtagere og scanningsindstillinger, der tidligere er angivet. Vælger du <Til> skjules knapperne <Tidligere indst.> både på skærmbilledet Grundlæggende faxfunktioner og på skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Begræns genafsendelse fra log>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Indstillinger for backup af sendte dokumenter> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
Du kan gemme en kopi af en sendt fax på en modtager, der er angivet på forhånd (mail eller filserver osv.). Lagring af en kopi af et sendt dokument
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstillinger for backup af sendte dokumenter>
<Brug funktionen til backup af sendte dokumenter>: <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Til> er valgt:
<Placering af backup>: Vælg adresser, adressedetaljer, registrer adresser
<Mappenavn>: <Afsenderinformation>, <Dato>, <Fra (Opret ikke)>
<Filformat>: <TIFF>, <PDF>

<Vis meddelelse, når job er godkendt>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
Du kan vælge, om du vil vise et skærmbillede, der beder dig om at tjekke kommunikationsstatussen efter afsendelse/lagring af dokumenter med <Fax> eller <Scan og send> (<Hjem>-skærmen).
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Vis meddelelse, når job er godkendt>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Job, som skal annulleres, når der trykkes på Stop>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Alm. Indstillinger>
Vælg det afsendelsesjob, der skal annulleres, når der trykkes på stoptasten, mens der sendes et job med faxfunktionen, eller Scan og send-funktionen behandles. Du kan vælge enten <Sidste modtagne job> eller <Job sendes>.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Job, som skal annulleres, når der trykkes på Stop>
<Sidste modtagne job>, <Job sendes>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis du har valgt <Job sendes>, og maskinen har flere faxlinjer, der i øjeblikket bruges til afsendelse, bliver det sidste af disse job annulleret.
9EHS-0L0