Zarządzanie zapisanymi plikami

Możesz skorzystać z interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika), aby drukować, wysyłać lub kasować pliki zapisane w Skrzynce pocztowej lub faksy i I-faksy tymczasowo zapisane w Skrytce faksu/I-faksu.

Zarządzanie plikami zapisanymi w Skrzynce pocztowej

Możesz drukować lub wysyłać dokumenty zapisane w Skrzynce pocztowej. Możesz również edytować zapisane dokumenty usuwając z nich określone strony.
1
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Access Received/Stored Files] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Na stronie [Mail Box] naciśnij numer żądanej Skrzynki pocztowej.
Jeżeli wyświetlona zostanie strona z koniecznością wprowadzenia PINu, wprowadź PIN i naciśnij [OK].
Możesz również określić Skrzynkę pocztową wprowadzając jej numer w [Box Number (00-99)] i naciskając na [Open...].
4
Określ plik do zarządzania i przeprowadź wymagane działania.
Możesz nacisnąć na ikonę [Type] lub na nazwę pliku, aby wyświetlić jego szczegółowe informacje.
Możesz nacisnąć na [Print List], aby wydrukować listę plików zapisanych w Skrzynce pocztowej.
Drukowanie pliku
Wysyłanie pliku
Łączenie ze sobą wielu plików w jeden plik
Wstawianie pliku do innego pliku
Powielanie pliku w innej Skrzynce pocztowej
Zmiana nazwy pliku
Usuwanie stron z pliku
Usuwanie pliku
Zamiana ustawień Skrzynki pocztowej
Możesz nacisnąć na [Settings...] na ekranie wyświetlanym w punkcie 4, aby zmienić PIN dla wybranej Skrzynki pocztowej. Określanie ustawień skrzynki pocztowej

Zarządzanie dokumentami tymczasowo zapisanymi w Skrytce RX do pamięci

Możesz drukować lub przekazywać faksy i I-faksy tymczasowo zapisane w Skrytce RX do pamięci za pomocą funkcji Blokady pamięci.
1
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Access Received/Stored Files] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Wybierz pozycję [Memory RX Inbox] i kliknij przycisk [Memory RX Inbox].
Jeżeli wyświetlona zostanie strona z koniecznością wprowadzenia PINu, wprowadź PIN i naciśnij [OK].
4
Wybierz dokument i przeprowadź żądane operacje.
Naciśnij na ikonę [Type], aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat dokumentu.
Drukowanie dokumentu
Przekazywanie dokumentu
Usuwanie pliku
Sprawdzanie I-faksów, które zostały podzielone podczas odbierania
Naciśnij na [Divided Data RX Inbox] na ekranie wyświetlanym w punkcie 3, aby wyświetlić listę I-faksów podzielonych podczas odbierania. Odbieranie I-faksów
Ustawianie PINu dla Skrytki RX do pamięci
Możesz zmienić PIN dla Skrytki RX do pamięci naciskając na [Settings...] na ekranie wyświetlanym w punkcie 4 i dodając znacznik do [Set PIN].
Konfiguracja ustawień Blokady pamięci
Możesz określić, czy faksy i I-faksy mają być odbierane do Skrytki RX do pamięci naciskając na [Memory Lock Settings...] na ekranie wyświetlanym w punkcie 4.

Zarządzanie dokumentami tymczasowo zapisanymi w Poufnej skrytce faksu

Możesz drukować lub usuwać faksy i I-faksy tymczasowo zapisane w Poufnej skrytce faksu.
1
Uruchom Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika). Uruchamianie Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
2
Naciśnij na [Access Received/Stored Files] na stronie głównej. Ekran Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
3
Wybierz [Confidential Fax Inbox] i naciśnij numer żądanej, Poufnej skrytki faksu.
Jeżeli wyświetlona zostanie strona z koniecznością wprowadzenia PINu, wprowadź PIN i naciśnij [OK].
Możesz również określić Poufną skrytkę faksu, wprowadzając jej numer w [Box Number (00-49)] i naciskając [Open...].
4
Wybierz dokument i przeprowadź żądane operacje.
Naciśnij na ikonę [Type], aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat dokumentu.
Drukowanie dokumentu
Usuwanie pliku
Zmiana ustawień Poufnej skrytki faksu
Możesz zmienić nazwę i PIN dla wybranej, Poufnej skrytki faksu naciskając na [Settings...] na ekranie wyświetlanym w punkcie 4.
9EHX-0FJ