Konfiguracja ustawień Zarządzania NI wydziału

Możesz organizować i zarządzać użytkownikami w grupie w oparciu o NI wydziału. Należy postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby skonfigurować Zarządzanie NI wydziału i aktywować funkcję zliczania arkuszy papieru wykorzystanych do drukowania i skanowania przez urządzenie.
Upewnij się, że NI wydziału zostało prawidłowo ustawione dla użytkowników zarejestrowanych w urządzeniu. Rejestracja informacji o użytkowniku w urządzeniu lokalnym
Zarządzanie NI wydziału jest dostępne tylko dla użytkowników, którzy są zarejestrowani w lokalnym urządzeniu.
W przypadku zalogowania jako użytkownik z uprawnieniami administratora NI menedżera systemu i PIN są przypisywane automatycznie i zarządzane jak numer identyfikacyjny (NI) wydziału.
Jeżeli Zarządzanie ID wydziału jest aktywne i wykorzystuje Copy Card Reader, wykorzystywane są ID wydziałów przyporządkowane danym kartom. Dlatego też, nie można zarejestrować NI wydziałów.
Informacje na temat numeru NI wydziału, który można zarejestrować, patrz Funkcje zarządzania.
1
Naciśnij przycisk  (Ustawienia/Rejestracja).
2
Naciśnij <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Użytkownikiem>  <Zarządzanie NI Wydziału>.
3
Naciśnij przycisk <Włącz>.
Zarządzenie NI wydziału jest aktywne.
Aby wyłączyć Zarządzanie NI wydziału, naciśnij na <Wyłącz>.
Rejestrowanie ID i kodów PIN wydziałów
4
Naciśnij przycisk <OK>.
Sprawdzanie licznika stron.
Jeżeli chcesz sprawdzić całkowitą liczbę arkuszy papieru wykorzystanych przez dany wydział dla kopiowania, drukowania i skanowania, naciśnij na <Sumy Stron> na ekranie wyświetlanym w punkcie 3. Licznik stron nie zawiera pustych stron lub próbnych wydruków wykorzystanych do sprawdzania elementów, takich jak regulacja gradacji lub zabezpieczające znaki wodne.
W przypadku modeli z funkcją faksu, możesz również sprawdzić całkowitą liczbę stron, jakie zostały wysłane faksem.
Logowanie przy użyciu identyfikatora wydziału i kodu PIN
Rejestrując użytkownika z tą samą nazwą co identyfikator wydziału, operacje logowania można przeprowadzać przy użyciu zarejestrowanego identyfikatora wydziału i kodu PIN. Rejestracja informacji o użytkowniku w urządzeniu lokalnym
Ekran logowania może być wyświetlany podczas rozpoczynania operacji lub po wybraniu funkcji. Określanie, kiedy ma być wyświetlany ekran logowania
Zmiana usługi logowania
Urządzenie wykorzystuje „Uwierzytelnianie użytkownika” (zarządzanie uwierzytelnianiem prywatnym) jako usługę logowania. Można jednak zmienić usługę logowania na „Uwierzytelnianie ID wydziału” za pomocą usługi SMS. Zmiana usług logowania
9EHX-0E0