Grundläggande kopieringsfunktioner

I det här avsnittet beskrivs grundläggande kopieringsåtgärder.
1
Placera originalet. Placera original
Om <Autosortering> är inställt på <På> väljs läget Sortera automatiskt när du placerar originalen i dokumentmataren. <Autosortering>
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Ange antalet kopior med hjälp av de sifferknapparna på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
4
Ange lämpliga kopieringsinställningar.
Välja kopiering i färg eller svartvitt
Förstora eller förminska kopior
Välja kopieringspapper
2-sidig kopiering
Justera bildkvalitet för kopior
Ange originalets riktning
Bekräfta inställningar innan du kopierar
5
Tryck på  (Start).
Kopieringen startar.
Om du vill avbryta kopieringen, tryck på <Avbryt> eller  (Stopp). Avbryta kopiering
Medan kopiering pågår kan du trycka på  eller  för att justera tätheten.
Du kan inte ändra tätheten under utskrift med <Säker vatt.stämp> inställt.
När <Tryck på [Start] för att scanna nästa original.> visas
Om flera ark matas samtidigt
Scanningen stoppas och ett meddelande visas på skärmbilden. Följ instruktionerna för att rensa pappersstoppet. När du har rensat stoppet, visas skärmen för att återuppta jobbet. Om maskinen felaktig detekterar matning av flera ark samtidigt, tryck på <Detektera ej flerarksmatning> för att återuppta scanning.
För att ställa in maskinen i förväg för att inte meddela dig om matning av flera ark samtidigt, utför en av följande åtgärder.
Varje gång du kopierar trycker du på <Alternativ> på skärmen Kopiera grundläggande funktioner välj <Detektera dok.-/flerarksmatare> för att inaktivera inställningen.
Ställ in <Ange detektering av flerarksmatning som standard> till <Av> (<Ange detektering av flerarksmatning som standard>).
TIPS
Reservera en kopia
Scanning kan utföras i förväg, även om maskinen förbereds för utskrift eller skriver ut. Det här kallas för "reserverad kopiering". För att utföra reserverad kopiering medan utskrift pågår eller när vänteskärmen visas, tryck på <Stäng>, ange kopieringsinställningar på vanligt sätt och tryck sedan på  (Start).
Du kan ange högst 50 reserverade jobb, inklusive det pågående jobbet. Avbrottskopior räknas emellertid inte.
9EKC-05Y