Säkerhetspolicyinställningar

Inställningar relaterade till säkerhetspolicys för maskinen beskrivs nedan. Markera kryssrutorna för de alternativ du vill använda på inställningsskärmen.

[Interface]

[Wireless Connection Policy]
Förhindra obehörig åtkomst genom att inte tillåta trådlösa anslutningar.
[Prohibit Use of Direct Connection]
<Använd direktanslutning> och <Håll alltid aktiverad om SSID-/nätverksnyckel angetts> är inställd på <Av>. Det går inte att ansluta till maskinen från mobila enheter.
[Prohibit Use of Wireless LAN]
<Välj fast/trådlöst LAN> har ställts in på <Fast LAN>. Det går inte att ansluta trådlöst till maskinen via en trådlös router eller åtkomstpunkt.

[USB Policy]

Förhindra obehörig åtkomst och personuppgiftsöverträdelser genom att förhindra USB-anslutning.
[Prohibit use as USB device]
<Använd som USB-enhet> har ställts in på <Av>. Det går inte att ansluta till en dator via USB.
[Prohibit use as USB storage device]
<Använd USB-lagringsenhet> har ställts in på <Av>. Det går inte att använda USB-lagringsenheter.

[Network]

[Communication Operational Policy]
Öka säkerheten för kommunikation som kräver verifiering av signaturer och certifikat.
[Always verify signatures for SMS/WebDAV server functions]
I <SMB-serverinställningar> är alternativen <Kräv SMB-signatur för anslutning> och <Använd SMB-verifiering> satta till <På>, och <Använd TLS> i <Inställningar för WebDAV-server> satt till <På>. Om maskinen används som SMB- eller WebDAV-server, verifieras digitala certifikatsignaturer vid kommunikation.
[Always verify server certificate when using TLS]
Följande inställningar är inställda på <På> och en bock läggs till <CN>.
<Bekräfta TLS-certifikat för WebDAV-sändning>
<Bekräfta TLS-certifikat för FTPS-sändning>
<Bekräfta TLS-certifikat för SMTP-sändning>
<Bekräfta TLS-certifikat för POP-mottagning>
<Bekräfta TLS-certifikat för nätverksåtkomst>
<Bekräfta TLS-certifikat med MEAP-program>
<Bekräfta TLS-certifikat för LDAP-serveråtkomst>
Följande inställningar är inställda på <På>.
<SIP-inställningar> <TLS-inställningar> <Verifiera servercertifikat>
<SIP-inställningar> <TLS-inställningar> <Verifiera CN>
[License/Other
]  [Visual Message Settings]  [Confirm Certificate for TLS Communication]
[License/Other
]  [Visual Message Settings]  [Add CN to Verification Items]
Under TLS-kommunikation, kommer kontrollen utföras för digitala certifikat med vanliga namn.
IP FAX Expansion Kit User's Guide (Användarhandbok för IP FAX Expansion Kit)
[Prohibit cleartext authentication for server functions]
<Använd FTP-utskrift> i <FTP-utskriftsinställningar> är inställd på <Av>, <Tillåt TLS (SMTP-mottagning)> i <E-post-/I-faxinställningar>  <Kommunikationsinställningar> är inställd på <Alltid TLS>, <Autentiseringsmetod dedikerad port> i <Nätverk> är inställd på <Läge 2> och <Använd TLS> i <Inställningar för WebDAV-server> är inställd på <På>. När du använder enheten som en server är autentisering med vanlig text och funktioner som autentiserar med vanlig text inte tillgängliga.
[Prohibit use of SNMPv1]
I <SNMP-inställningar> är <Använd SNMPv1> satt till <Av>. Det går inte att använda SNMPv1 när du hämtar enhetsinformation från datorn.
Den här inställningen gäller inte för kommunikation med IEEE 802.1X-nätverk, även om kryssrutan har markerats för [Always verify server certificate when using TLS].
Om [Prohibit cleartext authentication for server functions] har valts och ditt program för enhetshantering eller din drivrutinsversion är gammal, kan du kanske inte ansluta till maskinen. Kontrollera att du använder de senaste versionerna.

[Port Usage Policy]

Förhindra externa överträdelser genom att stänga oanvända portar.
[Restrict LPD port (port number: 515)]
<Inställningar för LPD-utskrift> har ställts in på <Av>. Det går inte att göra LPD-utskrifter.
[Restrict RAW port (port number: 9100)]
<Inställningar för RAW-utskrift> har ställts in på <Av>. Det går inte att göra RAW-utskrifter.
[Restrict FTP port (port number: 21)]
I <FTP-utskriftsinställningar> är <Använd FTP-utskrift> satt till <Av>. Det går inte att göra FTP-utskrifter.
[Restrict WSD port (port number: 3702, 60000)]
I <WSD-inställningar> sätts <Använd WSD>, <Använd WSD-sökning> och <Använd WSD-scanningsfunktion> till <Av>. Det går inte att använda WSD-funktioner.
[Restrict BMLinkS port (port number: 1900)]
Det finns inga säkerhetspolicyinställningar tillämpade på maskinen.
[Restrict IPP port (port number: 631)]
<Inställningar för IPP-utskrift> och <Använd Mopria> sätts till <Av>. Det går inte att skriva ut med IPP eller Mopria™.
[Restrict SMB port (port number: 139, 445)]
I <SMB-serverinställningar> är <Använd SMB-server> satt till <Av>. Det går inte att använda maskinen som en SMB-server.
[Restrict SMTP port (port number: 25)]
I <E-post-/I-faxinställningar>  <Kommunikationsinställningar>, är <SMTP-mottagning> inställt på <Av>. SMTP-mottagning är inte möjlig.
[Restrict dedicated port (port number: 9002, 9006, 9007, 9011-9015, 9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317, 47545-47547)]
<Reserverad port - inställningar> har ställts in på <Av>. Det går inte att använda reserverad portar.
[Restrict Remote Operator's Software port (port number: 5900)]
<Fjärrfunktionsinställningar> har ställts in på <Av>. Det går inte att använda fjärranvändningsfunktioner.
[Restrict SIP (IP Fax) port (port number: 5004, 5005, 5060, 5061, 49152)]
<Använd Intranet> i <Intranet-inställningar> och <Använd VoIP-gateway> i <Inställningar för VoIP-gateway> sätts till <Av>. Det går inte att använda IP-fax.
IP FAX Expansion Kit User's Guide (Användarhandbok för IP FAX Expansion Kit)
[Restrict mDNS port (port number: 5353)]
I <mDNS-inställningar> är alternativen <Använd IPv4 mDNS> och <Använd IPv6 mDNS> inställda på <Av>, <Använd Mopria> är inställd på <Av>. Det går inte att söka i nätverket eller utföra automatiska inställningar med mDNS. Det går heller inte att skriva ut med Mopria™.
[Restrict SLP port (port number: 427)]
I <Inställningar för Multicast Discovery> är <Svar> satt till <Av>. Det går inte att söka i nätverket eller utföra automatiska inställningar med SLP.
[Restrict SNMP port (port number: 161)]
I <SNMP-inställningar>, är <Använd SNMPv1> och <Använd SNMPv3> satta till <Av> och <Visa Scan for Mobile> satt till <Av>. Det går inte att få enhetsinformation från datorn eller konfigurera inställningar med SNMP.

[Authentication]

[Authentication Operational Policy]
Förhindra oregistrerade användare från att utföra aj auktoriserade åtgärder genom att implementera säker användarautentisering.
[Prohibit guest users to use device]
Följande inställningar är inställda på <På>.
<Inställn. för avancerat utrymme> <Hantera autentisering>
<Användarhantering> <Hantera autentisering> <Använd användarautentisering>
<Begränsa jobb från fjärrenheten utan användarautent.>
[Login for Unregistered Users:] [Allow unregistered users to log in as Guest User]
<Visningsinställningar för inloggningsskärm> har ställts in på <Visa när enhetsåtgärd startar>.
Det blir [Standard Authentication Mode] om [Guest Authentication Mode] är inställt på [Authentication Mode:] i [Remote UI Authentication].
Dessutom kan [Guest Authentication Mode] inte längre väljas för [Authentication Mode:] i [Remote UI Authentication].
Oregistrerade användare kan inte logga in på maskinen och utskriftsjobb från datorer avbryts.
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM administratörsguide
[Force setting of auto logout]
<Autoåterställning av tid> har aktiverats. Användaren är loggas automatiskt ut om inget arbete utförs under en viss tidsperiod. Välj [Time Until Logout:] på inställningsskärmbilden för Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).

[Password Operational Policy]

Införa strängare gränser för lösenordsåtgärder.
[Prohibit caching of password for external servers]
<Förhindra cachning av autentiseringslösenord> är satt till <På> och <Save authentication information for login users> är satt till <Av>. Användare kommer alltid vara tvungna att ange ett lösenord för att få tillgång till en extern server.
[Display warning when default password is in use]
<Visa varning när standardlösenordet används> har ställts in på <På>. Ett varningsmeddelande visas när maskinens förinställda standardlösenord används.
[Prohibit use of default password for remote access]
<Tillåt användning av standarlösenord för fjärråtkomst> har ställts in på <Av>. Det går inte att använda det förinställda standardlösenordet vid åtkomst till maskinen från en dator.

[Password Settings Policy]

Förhindra att tredje part enkelt kan gissa sig till lösenordet genom att ställa in en miniminivå för komplexitet och en giltighetstid för lösenord för användarautentisering.
[Set minimum number of characters for password]
<Inställningar för minimilängd> har ställts in på <På>. Det går inte att ange ett lösenord med färre tecken än det angivna för [Minimum Number of Characters] på inställningsskärmbilden för Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
[Set password validity period]
<Inställningar giltighetsperiod> har ställts in på <På>. En giltighetstid har angetts för lösenord. Ange period i [Validity Period:] på inställningsskärmbilden för Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
[Prohibit use of 3 or more identical consecutive characters]
<Tillåt ej anv. av 3 eller fler på varandra följande tecken> har ställts in på <På>. Det går inte att ange ett lösenord som innehåller samma tecken tre eller flera gånger i följd.
[Force use of at least 1 uppercase character]
<Använd minst 1 versal> har ställts in på <På>. Lösenord måste innehålla minst en versal bokstav.
[Force use of at least 1 lowercase character]
<Använd minst 1 gemen> har ställts in på <På>. Lösenord måste innehålla minst en liten bokstav.
[Force use of at least 1 digit]
<Använd minst 1 siffra> har ställts in på <På>. Lösenord måste innehålla minst ett numeriskt tecken.
[Force use of at least 1 symbol]
<Använd minst 1 symbol> har ställts in på <På>. Lösenord måste innehålla minst en symbol.

[Lockout Policy]

Hindra användare från att logga in under en viss tidsperiod efter ett visst antal ogiltiga inloggningsförsök i följd.
[Enable lockout]
I <Låsinställningar> är <Aktivera låsning> satt till <På>. Ange värdena för [Lockout Threshold] och [Lockout Period] på inställningsskärmbilden för Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).

[Key/Certificate]

Skydda viktiga data genom att förhindra användning av svag kryptering eller genom att spara krypterade användarlösenord och nycklar på lämplig utrustning.
[Prohibit use of weak encryption]
<Tillåt ej användning av svag kryptering> har ställts in på <På>. Det går inte att använda svag kryptering. När kryssrutan har markerats, kan [Prohibit use of key/certificate with weak encryption] väljas.
[Prohibit use of key/certificate with weak encryption]
I <Tillåt ej användning av svag kryptering> är <Tillåt ej anv. av nyckel/certifikat med svag kryptering> satt till <På>. Det går inte att använda en nyckel eller ett certifikat med svag kryptering.
[Use TPM to store password and key]
<TPM-inställningar> har ställts in på <På>. Lösenord och nycklar är krypterade och sparas på lämplig utrustning.
Om TPM-inställningar har aktiverats
Var noga med att ändra administratörslösenord från standardvärdet, för att förhindra andra än administratören från att säkerhetskopiera TPM-nyckeln. Om en tredje part tar TPM-säkerhetskopieringsnyckeln kommer du inte kunna återställa TPM-nyckeln.
För att öka säkerheten, kan TPM-nyckeln bara säkerhetskopieras en gång. Om TPM-inställningar har aktiverats, bör du tänka på att säkerhetskopiera TPM-nyckeln till ett USB-minne och förvara det på en säker plats för att förhindra att det försvinner eller stjäls.
Säkerhetsfunktionen som tillhandahålls med TPM garanterar inte fullständigt skydd för data och maskinvara.

[Log]

Du kan regelbundet undersöka hur maskinen används genom att kräva att loggar ska registreras.
[Force recording of audit log]
<Spara åtgärdslogg> är satt till <På>, <Visa jobblogg> är satt till <På>, <Hämta jobblogg med hanteringsprogramvara> i <Visa jobblogg> är satt till <Tillåt>, <Spara granskningslogg> är satt till <På>, <Hämta nätverksautentiseringslogg> är satt till <På> och <Använd inloggn.namn som anv.namn f utskriftsjobb> är satt till <På>. Granskningsloggar loggas alltid.
[Force SNTP settings]
I <SNTP-inställningar> är <Använd SNTP> satt till <På>. Tidssynkronisering via SNTP krävs. Ange ett värde för [Server Name] på inställningsskärmbilden för Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).

[Job]

[Printing Policy]
Förhindra informationsläckage när du skriver ut.
[Prohibit immediate printing of received jobs]
Följande inställningar är inställda på <På>.
<Minneslås för fax> i Fax/I-Fax inlåda
<Minneslås för I-fax> i Fax/I-Fax inlåda
<Ange fax/I-fax inlåda> <Använd minneslås för fax>
<Ange fax/I-fax inlåda> <Använd minneslås för I-fax>
<Tvingad parkering>
Följande inställningar är inställda på <Av>.
<Ange/registrera brevlådor> <Skriv ut vid lagring från skrivardrivrutin>
<Säkerhetsinställningar för box> <Visa utskrift vid lagring från skrivardrivrutin>
<Hantera filer med vidarebefordringsfel> har ställts in på <Lagra/skriv ut>.
<Sluttid för minneslås> har ställts in på <Ange inte>.
Endast <Mellanlagra som delat> kan ställas in som driftförhållanden för <Tvingad parkering>.
Dessutom kan inte inställningar för <Inställningar för alla brevlådor> <Skriv ut vid lagring från skrivardrivrutin> ändras.
Utskrift sker inte omedelbart, även om utskriftsarbete utförs.

[Sending/Receiving Policy]

Begränsa sändningsåtgärder för mottagare och begränsa hur mottagna data bearbetas.
[Allow sending only to registered addresses]
I <Begränsa ny mottagare>, sätts <Fax>, <E-post>, <I-fax> och <Fil> till <På>. Det är endast möjligt att skicka dokument till mottagare som har registrerats i adressboken.
[Force confirmation of fax number]
<Bekräfta angivet faxnummer> har ställts in på <På>. Användarna måste ange ett faxnummer igen för bekräftelse när fax skickas.
[Prohibit auto forwarding]
<Använd inställningar för vidarebefordring> har ställts in på <Av>. Det går inte att automatiskt vidarebefordra fax.

[Storage]

Förhindra informationsläckage genom att radera onödiga data på lagringsenheten.
[Force Complete Deletion of Data]
Det finns inga säkerhetspolicyinställningar tillämpade på maskinen.
9F44-0F6