<Gemensamma inställningar>

Ange de gemensamma inställningarna för sändfunktionen.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt markerat med en asterisk (*)
Visas bara om din maskin har en faxfunktion.

<Registrera favoritinställningar>/<Redigera favoritinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan registrera ofta använda inställningar i en knapp på maskinen för senare användning vid scanning. Du kan också ett tilldela ett namn till knappen och ange en kommentar. Du kan också ta bort eller byta namn på registrerade inställningar. Registrera en kombination av ofta använda funktioner
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera favoritinställningar>
Bekräfta inställningar
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Favorite Settings
Välj plats: <M1> till <M18>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Favorite Settings
<Visa kommentarer>:
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Namn>, <Kommentar>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Favorite Settings
<Redigera favoritinställningar>
Välj knappen. <M1> till <M18>
Ja
Ja
Nej
Ja*1
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Visa kommentarer>:
<På>, <Av>
<Radera>, <Kontrollera innehåll>, <Ändra namn>
<Snabbknapp 2>:
<Olika original format>, varje läge, <Ej tilldelad>
*1 <Visa kommentarer>: Nej

<Visa bekräftelse av favoritinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan välja om du vill visa en bekräftelseskärmbild när du återkallar "Favoritinst.".
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Visa bekräftelse av favoritinställningar>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Standarddisplay>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan ange vilken skärm som ska visas när du trycker på <Scanna och skicka> eller  (Återställ).
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Standarddisplay>
<Standard>, <Snabbval>, <Favoritinställningar>, <Adressbok>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Begränsa användning av adressbok>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan välja att dölja adressboken och snabbknapparna på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner m.m. för att begränsa hur adressboken kan användas.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Begränsa användning av adressbok>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Ändra standardinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan ändra standardinställningen för funktionen <Scanna och skicka>.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Ändra standardinställningar>
<Registrera>, <Initiera>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favoritinställningar

<Registrera alternativgenvägar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan registrera lägen i de genvägsknappar som visas på skärmbilden <Scanna och skicka>. Den här funktionen är användbar när du vill registrera funktioner du använder ofta.Anpassa skärmbilden med grundläggande funktioner
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Registrera alternativgenvägar>
<Snabbknapp 1>:
<2-sidigt original>, varje läge, <Ej tilldelad>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Favoritinställningar
<Snabbknapp 2>:
<Olika original format>, varje läge, <Ej tilldelad>

<S.-rapport>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
En sändrapport är en rapport som gör det möjligt att kontrollera om dokument har skickats korrekt till avsedda mottagare. Maskinen kan ställas in för att skriva ut rapporten automatiskt efter att dokumenten har skickats eller bara när överföringsfel inträffar. Du kan också ange inställningar så den första delen av dokument skrivs ut som en del av rapporten så att du kan se dokumentets innehåll. Sändrapport
<Tillåt utskrift från tillval> kan ställas in om <Endast för fel> eller <Av> väljs. Om du ställer in <Tillåt utskrift från tillval> på <På>, kan du ange om en sändrapport ska skrivas ut från <Alternativ> för varje jobb.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<S.-rapport>
<Endast för fel>, <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
När <Endast för fel> är valt:
<Tillåt utskrift från tillval>: <>, <Av>
<Rapport med sändbild>: <>, <Av>
När <På> är valt:
<Rapport med sändbild>: <>, <Av> 
När <Av> är valt:
<Tillåt utskrift från tillval>: <>, <Av>
<Rapport med sändbild>: <>, <Av>
Den här inställningens kopplas till inställningen <S.-rapport> i <Alternativ> för varje funktion.
Endast 8900-serien/6900-serien
När du skickar ett färgdokument kan inte <Rapport med sändbild> användas för att bifoga bilder som konverterats till svartvitt.

<Kommunikationshanteringsrapport>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan skriva ut eller skicka dokument för att skicka/ta emot loggar som en rapport. Maskinen kan ställas in för att skriva ut eller skicka rapporten när angivet antal kommunikationer (100 till 1 000) nås eller vid angiven tidpunkt. De skickade/mottagna rapporterna kan även skrivas ut eller skickas separat. Kommunikationshanteringsrapport
När rapporten skickas som data skickas den i CSV-filformat.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Kommunikationshanteringsrapport>
<Skriv ut/skicka vid angivet ant. överför.>: <Utskrift>, <Skicka>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Antal överföringar: 100 till 1000
<Skriv ut/skicka vid angiven tid>: <Utskrift>, <Skicka>, <Av>
Ange utskriftstid: 00:00 till 23:59
<Skriv ut skickade/mottagna jobb separat>: På, Av
<Mottagare för sändning>

<Eget sändar-ID>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan välja om du vill lägga till avsändarinformation överst i ett skickat dokument när du skickar ett fax/I-fax. Information som exempelvis faxnummer, namn och I-faxadress skrivs ut, så att mottagaren kan kontrollera vem som skickat dokumentet.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Eget sändar-ID>
<Utskrift>, <Skriv inte ut>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<Utskriftsplacering>: <Innanför>, <Utanför>
<Visa namn för mottagarenhet>: <>, <Av>
<Skriv telefonnr>: <Fax>, <TEL>
Uppgifterna som finns sparade i <Registrera enhetens telefonnummer> och <Registrera enhetsnamn> skrivs ut som avsändarinformation. Faxlinjeinställningar
När avsändarens namn skrivs ut istället för enhetens namn, registrera namnet i <Registrera avsändarens namn (TTI)> och ange det från <Sändarnamn (TTI)>. Faxa
Modeller med en faxfunktion som tillval
Servermaskinens inställningar används för att skicka fjärrfax.

<Radera misslyckade sändningsjobb>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan välja att automatiskt radera dokumentet från minnet när fel vid sändning/sparande inträffar. Genom att välja <Av> kan du skicka/spara om dokument som inte skickats/sparats.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Radera misslyckade sändningsjobb>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Om det här arbetssättet är inställt på <Av>, sparas statusen för alla jobb med vidarebefordringsfel i <Jobbstatus> på skärmen <Statusmonitor>.

<Antal nya försök>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan ange hur många gånger maskinen automatiskt ska sända om data när mottagaren är upptagen eller ett fel uppstår.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Antal nya försök>
0 till 3 till 5 ggr
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Den här inställningen avaktiveras när du skickar fax.

<Datakomprimeringsförhållande>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan ställa in komprimeringsnivån för inscannade färg/gråskaledata.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Datakomprimeringsförhållande>
<Hög komprimering>, <Normal>, <Låg komprimering>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Om du vill välja kompakt eller konturer och utjämning för PDF-filformatet eller välja kompakt för XPS-filformatet, rekommenderar vi att du sätter <Datakomprimeringsförhållande> till <Normal> eller <Låg komprimering>. Om du väljer <Hög komprimering> kan bilder skrivas ut med låg kvalitet även om du väljer <Prioritera kvalitet> i <Generera fil> <Bildkvalitetsnivå för kompakt>.
Den här inställningen avaktiveras när du skickar fax.

<Gammavärde YCbCr-sändning>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Om du skickar ett dokument i färg eller gråskala, kan du ange vilket gammavärde som ska användas vid konvertering av scannade RGB-bilddata till YCbCr. Du kan reproducera bilden med optimal bildkvalitet hos mottagaren genom att ställa in ett lämpligt gammavärde.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Gammavärde YCbCr-sändning>
<Gamma 1.0>, <Gamma 1.4>, <Gamma 1.8>, <Gamma 2.2>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Den här inställningen avaktiveras för följande filformat:
PDF (Kompakt)
XPS (Kompakt)
PDF (Kont.&utjämn.)
Den här inställningen är avaktiverad vid sändning till en brevlåda.
Den här inställningen avaktiveras när du skickar fax.

<Anv. Dela upp dat. vid sänd. för WebDAV-sän>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan dela upp data vid sändning med WebDAV. Styckvis kodning är en funktion för att skicka filer med okänd storlek genom att dela in dem i bitar med fast längd. Detta påskyndar sändningen, eftersom filstorleken inte behöver beräknas före sändningen.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Anv. Dela upp dat. vid sänd. för WebDAV-sän>
<>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Det är inte alltid möjligt att skicka filer med styckvis kodning, beroende på tillståndet på WebDAV-servern och proxyservern.

<Bekräfta TLS-certifikat för WebDAV-sändning>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan kontrollera om TLS-servercertifikatet är giltigt när du skickar med WebDAV. Du kan verifiera giltigheten för certifikatet och certifikatkedjans tillförlitlighet, samt bekräfta CN (Common Name).
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Bekräfta TLS-certifikat för WebDAV-sändning>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
När <På> är valt:
<CN>: På, Av
Om du inte verifierar certifikatet, utförs TLS-kommunikation, även med ett ogiltigt certifikat.
Om det uppstår ett problem med certifikatet, misslyckas WebDAV-sändningen.

<Bekräfta TLS-certifikat för FTPS-sändning>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan kontrollera om TLS-servercertifikatet är giltigt när du skickar med FTPS. Du kan verifiera giltigheten för certifikatet och certifikatkedjans tillförlitlighet, samt bekräfta CN (Common Name).
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Bekräfta TLS-certifikat för FTPS-sändning>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
När <På> är valt:
<CN>: På, Av

<Begränsa ny mottagare>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
När du skickar fax och scannar data kan de tillgängliga mottagarna begränsas på följande tre sätt för att säkerställa att användare inte kan ange mottagaren genom att ange text.
Mottagare som finns registrerade i adressboken eller snabbvalsknapparna
Mottagare som finns inställda i <Favoritinställningar> och <Skicka till mig>
Mottagare som kan hittas genom att söka med en LDAP-server
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Begränsa ny mottagare>
<Fax>*1: <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
<E-post>: <På>, <Av>
<I-fax>: <På>, <Av>
<Fil>: <På>, <Av>
*1 Visas bara om din maskin har en faxfunktion.

<Lägg alltid till enhetssignatur vid Skicka>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan välja om en enhetssignatur alltid ska läggas till vid sändning av PDF-/XPS-filer.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Lägg alltid till enhetssignatur vid Skicka>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
När <På> är valt:
<Begränsa filformat>: <>, <Av>
Om du sätter <Begränsa filformat> till <På>, kan inga andra filer än PDF/XPS skickas.

<Begränsa e-post till Skicka till mig>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan begränsa vilka mottagare som kan anges när e-post skickas till den inloggade användarens e-postadress. Denna inställning låter dig förhindra att information sprids till obehöriga genom att den skickas till fel mottagare.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Begränsa e-post till Skicka till mig>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Den här inställningen gäller användare med rollen GeneralUser.

<Begränsa filsändning till personlig mapp>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan begränsa vilka mottagare som kan anges när man sparar till den inloggade användarens dedikerade mapp på en filserver. Denna inställning låter dig förhindra att information sprids till obehöriga genom att den skickas till fel mottagare.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Begränsa filsändning till personlig mapp>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Den här inställningen gäller användare med rollen GeneralUser.

<Specifikationsmetod för personlig mapp>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
En personlig mapp är en enskild mapp som kan användas när användaren är inloggad med personlig autentiseringshantering. Delade mappar och filservrar kan anges och användas för en personlig mapp. Konfigurera personliga mappar
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Specifikationsmetod för personlig mapp>
<Arbetsmapp>, <Registrera för varje användare>, <Använd inloggningsserver>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
När <Arbetsmapp> är valt:
<Ställ in>, <Användaraut-info f varje användare>
<Ställ in>: <Protokoll> (<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Värdnamn>, <Mappsökväg>
När <Använd inloggningsserver> är valt:
<Användaraut-info f varje användare>
En personlig mapp är en mapp som delas av följande skärmar.
<Scanna och skicka>
<Nätverk> i <Scanna och lagra>
<Nätverk> i <Åtkomst lagrade filer>

<Begränsa omsändning från logg> *

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan välja om du vill förhindra användare från återkalla loggar för mottagare och scanningsinställningar som tidigare angetts. Om du väljer <På> döljs <Tidigare inställn.>-knappar från både skärmbilden med grundläggande funktioner för faxning och scanning.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Begränsa omsändning från logg>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Inställn. för säkerhetskopiering för skickat dokument> *

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan spara en kopia av skickade fax i en angiven mottagare (e-post eller filserver). Spara en kopia av ett dokument som skickas
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställn. för säkerhetskopiering för skickat dokument>
<Använd säkerhetskopiering för skickat dokument>: <På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
När <På> är valt:
<Säkerhetskopieplats>: Välj adress, Adressuppgifter, Registrera adress
<Mappnamn>: <Avsändarinformation>, <Datum>, <Av (skapa inte)>
<Filformat>: <TIFF>, <PDF>

<Visa meddelande när ett jobb accepteras>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan välja om du vill visa en skärmbild där du uppmanas att kontrollera status efter sändning/sparande av dokument med <Fax> eller <Scanna och skicka> (Skärmbilden <Hem>).
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Visa meddelande när ett jobb accepteras>
<>, <Av>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Jobb att avbryta när stopp väljs>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Välj det sändjobb som ska avbrytas när stopptangenten trycks ned när ett sändjobb för faxfunktionen eller när funktionen Scanna och skicka utförs. Du kan antingen välja <Senast mottagna jobb> eller <Jobb som skickas>.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Jobb att avbryta när stopp väljs>
<Senast mottagna jobb>, <Jobb som skickas>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Om du valt <Jobb som skickas> och maskinen just nu har flera faxlinjer som används för sändning, avbryts det sista av dessa jobb.
9F44-0RU