Проверка на резултатите от копирането

Преди да копирате голям брой страници, можете да проверите резултата от копирането, като разпечатате мостра от копирането. Потвърждаването на резултатите от копирането ви позволява да елиминирате крайните грешки.
<Тестово копие> се появява само ако сте задали изготвяне на множество копия и едновременно с това една от следващите настройки.
Колир. (по реда на стр.)
Отмест- ване
Ротиране 90 градуса
Телбод + Колиране
Брошура

Проверка на резултата от копирането чрез извършване на копие (Мостра от копиране)

Когато сте задали множество бройки копия, можете първо да направите копие на целия оригинал, за да проверите резултата, и след това да започнете да правите остатъка от копията. Можете също така да копирате само конкретни страници от вашия оригинал.
1
Поставете оригиналите в подаващото устройство. Поставяне на оригинали
2
Натиснете <Копиране>. Екран <Начало>
3
Въведете броя копия и посочете настройките за копиране, според предназначението и целта. Основни операции за копиране
4
Натиснете <Тестово копие> на екрана с основни функции за копиране. Екран с основни функции за копиране
5
Изберете страниците за мострата за копиране и натиснете <OK>.
Ако искате да копирате всички страници, изберете <Всички страници>.
За да копирате конкретни страници, изберете <Избрани страници>. Въведете страниците с натискане на <Начална страница> или <Крайна страница>.
Ако изберете <Всички страници>
Ако изберете <Всички страници>, броячът на машината преброява зададената мостра като копие.
Ако изберете <Избрани страници>
Настройки, като довършване и брошура, не се изпълняват.
Задайте страниците на базата на броя на изходните страници. Например ако броят на страниците на документа е 10, а вие копирате с настройка 2 в 1 (Копиране на няколко оригинала върху един лист (N в 1)), броят на завършените страници става 5. Ако искате да копирате от седма до десета страница от оригинала, задайте четвъртата страница като <Начална страница>, а петата страница – като <Крайна страница>.
6
Натиснете  (Старт) за сканиране на оригиналите и натиснете <Старт копир.>.
Мострата за копиране се разпечатва. Проверете резултата.
Ако няма проблем с резултата от копирането
Натиснете <Старт отпеч.> за разпечатване на броя копия, който сте задали. Ако сте избрали <Всички страници> в стъпка 5, се разпечатва броят на копията минус едно. Ако изберете <Избрани страници> в стъпка 5, се разпечатва общият брой на копията.
Ако желаете да промените настройките
Натиснете <Промяна на настройки> за промяна на настройките. След като настройките се променят, се показва <Тестово копие>. Копирайте мострата отново.
9CX5-06A