Ограничаване на функциите за изпращане на факсове

Можете да зададете различни ограничения за изпращане на факсове, които могат да предотвратят грешките при изпращането и изтичането на информация към трети страни. За да се конфигурират тези настройки, са нужни администраторски права.

Потвърждаване на факс номера преди изпращане

Можете да поискате потребителите да въведат факс номер два пъти за потвърждаване, преди да изпращат факсове, за да се предотврати погрешно набиране. Тази настройка може да се конфигурира и с привилегии на администратор на устройство.
 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на факса>  <Потвърждение на въведения факс номер>  <Вкл.>  <OK>

Ограничаване на изпращането на факсове от компютри

Можете да забраните на потребителите да изпращат факсове от компютър (Изпращане на факс от компютър (PC факс)). Тази настройка може да се конфигурира и с привилегии на администратор на устройство.
 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на факса>  <Разрешаване на изп-не от драйвер за факс>  <Изкл.>  <OK>

Показване на екран за потвърждение за дестинации за факс

Можете да настроите машината да показва екран за потвърждение при изпращане към дестинация на факс. Това може да помогне за предотвратяване на грешки при изпращане на факс.
 (Настр./Регистр.) <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на факса>  <Потв. преди изпр., когато е включена факс дестин.>  <Вкл.>  Изберете <Само за послед.разпр> или <Всички>  <OK>  (Настр./Регистр.)  (Настр./Регистр.)  <Прил. пром. наст.>  <Да>
<Само за послед.разпр> и <Всички> не могат да се избират, ако последователно разпращане е ограничено (Ограничаване на последователното разпращане).
Когато функцията за потвърждаване на факс номера преди изпращане (Потвърждаване на факс номера преди изпращане) е разрешена, екранът за потвърждаване не се показва, ако има само една дестинация.

Ограничаване на последователното разпращане

Можете да ограничите функцията за последователно разпращане, която позволява на потребителите да изпращат факс към няколко получателя последователно.
 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Настройки на факса>  <Огр. на последов. разпращ. при вкл. факс дестин.>  <Вкл.>  <OK>  (Настр./Регистр.)  (Настр./Регистр.)  <Прил. пром. наст.>  <Да>

Ограничаване на изпращането от регистър

Можете да забраните на потребители да могат да посочват предварително използвана дестинация от регистъра. След конфигурирането на тази настройка преди това използвани дестинации не могат да се избират от регистъра при изпращане на факсове.
 (Настр./Регистр.) <Настройки на функции>  <Изпращане>  <Общи настройки>  <Ограничав. повторно изпращ. от регистър>  <Вкл.>  <OK>
9CX5-0EE