Основни операции за изпращане на факсове

Този раздел описва основните операции за изпращане на факс документи.
1
Поставете оригинала. Поставяне на оригинали
2
Натиснете <Факс>. Екран <Начало>
3
Задайте дестинацията на екрана с основни функции за факс. Екран с основни функции за факс
Задаване на дестинации от адресната книга
Задаване на дестинации чрез бутони за бързо набиране
Ръчно въвеждане на дестинации
Задаване на дестинации в LDAP сървъра
За проверка на подробната информация относно зададената дестинация, изберете желаната дестинация с използване на и и натиснете <Детайли>. За изтриване на дестинация от зададените дестинации натиснете <Изтрв. дестн.>.
Можете да променяте дестинации от посочените в <Детайл> само с помощта на Нова дестинация и дестинации, получени през LDAP сървър.
<РКГ при изпращане>, <Скорост на изпращ.> и <Международни> не се показват, когато посочите дестинация от отдалечената адресна книга.
Ако сървърната машина извършва настройки с информация за системния оператор, удостоверяване между сървърната машина и клиентската машина се извършва докато клиентската машина получава отдалечената адресна книга/бутоните за бързо набиране. Удостоверяването се извършва чрез съгласуване на ID на системния оператор и PIN кода на системния оператор, зададени от сървърната машина и клиентската машина. Променяне на ИД и PIN кода на системен оператор
Наличността на отдалечената адресна книга/бутоните за бързо набиране зависи от състоянието на настройките с информация за системния оператор за сървърната машина и клиентската машина, показани по-долу.
Когато сървърната машина извършва настройки с информация за системния оператор
Когато клиентската машина извършва настройки с информация за системния оператор
ID на системния оператор и PIN кодът на системния оператор за сървърната машина и клиентската машина съвпадат
Може да се използва отдалечена адресна книга/бутон за бързо набиране
Извършва се
Извършва се
Съвпада
Да
Не съвпада
Не
Не се извършва
-
Не
Не се извършва
Извършва се
-
Да
Не се извършва
-
Да
4
Задайте необходимите настройки за сканиране.
Задаване на начина за сканиране на оригинали
Настройване на качеството на изображението
Изтриване на тъмни полета (Изтриване на рамка)
5
Натиснете  (Старт).
Оригиналите се сканират и изпращането стартира.
За отказване на сканирането натиснете <Отказ> или  (Стоп)  <Да>.
Когато се покаже <Натиснете бутон [Старт] за сканир.на следв. ориг.>
За отказване на изпращането вж. Отмяна на изпращането на факсове.
За проверка на общия брой на зададените дестинации
Общият брой посочени дестинации се показва в горната дясна част на екрана. Това ви позволява преди изпращане да потвърдите, че броят на дестинациите е правилен.
За изпращане с информация за изпращача
Можете да изпращате с името и факс номера на изпращача. <Идентификация на изпращащия терминал>
За проверка на състоянието на изпратени документи
На екрана <Сист. контрол> можете да проверявате състоянието на изпратените документи. Този екран ви позволява да изпращате факсове повторно или да отказвате изпращане след проверка на състоянията. Проверка на състоянието и регистъра на изпратените и получените документи
Когато <Извежд. съобщение, когато задачата е приета> е зададено на <Да>, екранът <Сист. контрол> може да се изведе от следващия екран, който се показва след получаване на задача за изпращане. <Извежд. съобщение, когато задачата е приета>
Когато се появи грешка при предаване заради заета линия на получателя
Машината автоматично набира повторно след определен период от време. Можете да промените настройките, като напр. колко пъти машината да избира повторно и какъв интервал да има между набиранията. <Авт. повторно набиране>
За отпечатване на доклада за резултатите от изпращането
На екрана с основни функции за факс натискането на <Настройки>  <Отчет резултати от изпращане> ви позволява да зададете автоматично разпечатване на доклада с резултатите от изпращането.
За задаване на това за всяка задача от <Настройки> е нужно да изберете <Само при грешка> или <Изкл.> в <Отчет резултати от изпращане>, а след това да зададете <Позволи печат от Опции> на <Вкл.>.
Когато снимките в изпратеното изображение са твърде тъмни или светлите цветове във фона на цветни оригинали не могат да се отстранят
Качеството на изпратеното изображение може да бъде подобрено, ако са изпълнени следните условия/настройки.
Тип задача: Факс (изпращане от паметта) или сканиране и изпращане (факс/I-факс)
<Избор на цвят>: <Черно-бяло> (Сканиране и изпращане)
<Тип оригинал>: <Текст>
<Наситеност>  <Наситеност на фона>: <Авто>
<Резолюция>: 200 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi*, 400 dpi x 400 dpi или 600 dpi x 600 dpi*
*Може да се настрои за сканиране и изпращане
<Приор. кач. на изображ./скор. за черно-бяло скан.>  Задачи за изпращ. на факс/I-факс: <Приор. на качество> (<Приор. кач. на изображ./скор. за черно-бяло скан.>)
Когато са зададени няколко телефонни линии
Можете да изберете телефонната линия, която да използвате за изпращане на факсове, като натиснете <Настройки>  <Избор на линия>. За инструкции относно задаването на настройки за факс линия вж. Настройки на факс линия.
Записване на копие на изпратения документ
Можете да настроите машината така, че копие от изпратения документ да се запаметява автоматично във файловия сървър. Копието се конвертира в електронен файл, като напр. PDF и се запаметява, което ви позволява лесна проверка на съдържанието от вашия компютър. Записване на копие на изпратения документ
Избиране на име на изпращач
На екрана с основни функции за факс натискането на <Настройки>   <Име на изпращач (ИИТ)> ви позволява да изберете име от списък с имена на регистрирани изпращачи, за да го включите в информацията за изпращача. <Регистриране на име на изпращач (ИИТ)>
Ако влизането е чрез потребителско удостоверяване, името за влизане се появява в <100> на "Име на изпращач (ИИТ)".
Проверка на сканирани изображения преди изпращане
Можете да проверявате сканираните изображения на екрана за предварителен преглед преди изпращане. Проверка на сканирани изображения преди изпращане (преглед)
Регистриране на често използвани настройки
Можете да комбинирате често използваните дестинации и настройките за сканиране в един бутон на машината за по-късна употреба. Чрез натискане на регистрирания бутон при сканиране на оригинали можете бързо да завършите настройките си. Регистриране на комбинация от често използвани функции
9CX5-077