<Поддръжка>

Задайте настройките за функцията за автоматично почистване на машината.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

<Почиств. във вътрешността на осн. модул>

 (Настр./Регистр.)  <Настройване/Поддръжка>  <Поддръжка>
Ако на отпечатаната хартия се появят ивици или част от изображението липсва, изпълнете <Почиств. във вътрешността на осн. модул>.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Почиств. във вътрешността на осн. модул>
Стартиране на почистването
Да
Да
Не
Не
-

<Почистване на подаващото устройство>

 (Настр./Регистр.)  <Настройване/Поддръжка>  <Поддръжка>
Ако върху оригиналите, сканирани чрез подаващото устройство, или върху отпечатаната хартия се виждат ивици, изпълнете <Почистване на подаващото устройство>. Почистване на подаващото устройство
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Почистване на подаващото устройство>
Стартиране на почистването
Да
Да
Не
Не
-

<Проверете метода на поддръжка>

 (Настр./Регистр.)  <Настройване/Поддръжка>  <Поддръжка>
За информация как да смените консумативите и да отстранете заседналата хартия вижте примерното видео.

<Инициализиране след подмяна на части>

 (Настр./Регистр.)  <Настройване/Поддръжка>  <Поддръжка>
Трябва да инициализирате принтера след смяна на частите. Инициализирайте принтера за всяка сменена част.
9CX5-0J5