<Настройване/Поддръжка>

Задайте настройки за регулирания, като например качество на изображението и за функцията за автоматично почистване на машината.

<Настр. на качество на изображ.>

 (Настр./Регистр.)  <Настройване/Поддръжка>
Задайте регулиране на качеството на изображението за копиране и отпечатване.

<Настройване действие>

 (Настр./Регистр.)  <Настройване/Поддръжка>
Задайте настройките за регулиране на действията на машината.

<Поддръжка>

 (Настр./Регистр.)  <Настройване/Поддръжка>
Задайте настройките за функцията за автоматично почистване на машината.
9CX5-0J2