Задаване на IPv4 адрес

Има два метода за задаване на IPv4 адрес: автоматично заделяне чрез DHCP и ръчно въвеждане. Изберете някой от методите според средата си. Проведете тест на връзката, ако е необходимо.

Задаване на IPv4 адрес

1
Натиснете  (Настр./Регистр.).
2
Натиснете <Преференции>  <Мрежа>  <TCP/IP настройки>  <IPv4 настройки>.
3
Натиснете <Използване IPv4> <Вкл.> <OK>, за да разрешите настройките на IPv4.
4
Натиснете <Настройки за IP адрес> и задайте IP адрес.
Можете да зададете както автоматично, така и ръчно заделяне. Ако зададете и двете и зададете <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> на <Изкл.>, се използва ръчно въведеният IP адрес, когато автоматичното извличане на IP адрес е неуспешно.
Автоматично заделяне чрез DHCP
Натиснете <DHCP> или <Авт. IP>. Изберете едната опция в зависимост от вашата мрежова среда. Ако изберете и двете <DHCP> и <Авт. IP>, автоматичното заделяне чрез DHCP има приоритет.
Ако натиснете <Авт. IP>, автоматично се извършва търсене за свободен IP адрес в мрежата (LAN) и се заделя стойността за всеки елемент. Тази функция заделя IP адреса, без да използва DHCP сървър. Не е възможна обаче комуникация извън диапазона на рутера.
В среда, където както <DHCP>, така и <Авт. IP> не могат да се използват, ако някоя от двете опции е избрана, възниква безполезна комуникация, тъй като машината се опитва да провери дали услугата се предоставя в мрежата.
Настройка чрез ръчно въвеждане
1
Уверете се, че както <DHCP>, така и <Авт. IP> са отменени.
Ако някоя от двете опции е избрана, натиснете бутона, за да отмените.
2
Въведете IP адреса, маската на подмрежата и адреса на шлюза.
Натиснете бутона, отговарящ на всяко от тях, и въведете стойности.
5
Натиснете <OK>.
6
Натиснете  (Настр./Регистр.) <Да>.

Провеждане на тест на връзката за IPv4 адрес

Когато машината е свързана правилно, екранът за влизане на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) може да се покаже от компютъра (Стартиране на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)). Можете да проведете тест на връзката от контролния панел на машината.
 (Настр./Регистр.) <Преференции>  <Мрежа>  <TCP/IP настройки>  <IPv4 настройки>  <PING команда>  Въведете адреса на някое друго използвано устройство  <Старт>
Когато машината е свързана правилно, се показва съобщение <Отговор от хоста.>.
Дори при правилно настроени IP адреси, ако машината е свързана към комутатор, е възможно тя да не е свързана към мрежата. В този случай отложете времето за начало на комуникацията с машината и се опитайте да се свържете отново. Задаване на период от време за изчакване на свързването към мрежа
9CX5-03S