Задаване на IPv6 адрес

По-долу са дадени типовете IPv6 адреси. Регистрирайте се, ако е необходимо. Могат да бъдат регистрирани до четири обикновени адреса. Проведете тест на връзката, ако е необходимо.
Тип
Обяснение
Локален за връзката адрес
Адреси, които могат да се използват само в същата връзка и които се създават автоматично, без да се настройва нищо. Не могат да се използват извън диапазона на рутера.
Адрес без съхранение на състоянието
Адреси, които се създават автоматично на базата на префикса, обявен от маршрутизатора, и MAC адреса на машината дори в среда без DHCP сървър.
Ръчен адрес
Адреси, които се въвеждат ръчно. Задават се дължина на префикса и адрес на маршрутизатора по подразбиране.
Адрес със съхранение на състоянието
Адреси, които се получават от DHCP сървъра.

Задаване на IPv6 адрес

1
Натиснете  (Настр./Регистр.).
2
Натиснете <Преференции>  <Мрежа>   <TCP/IP настройки>  <IPv6 настройки>.
3
Натиснете <Използване на IPv6>  <Вкл.>   <OK>, за да разрешите настройките на IPv6.
4
Настройте IP адрес.
Настройте IPv6 адрес според средата и целите си.
Настройване на адрес без съхранение на състоянието
1
Натиснете <Настройки за Stateless адрес>.
2
Натиснете <Вкл.>  <OK>.
Настройване на ръчен адрес
1
Натиснете <Настройки за Ръчен адрес>.
2
Натиснете <Вкл.> в <Използване на Ръчен адрес> извършете необходимите настройки.
 <Използване на Ръчен адрес>
Натиснете <Вкл.>.
 <Ръчен адрес>
Натиснете бутона <Ръчен адрес> и въведете адрес. Не могат да се използват следните адреси:
Адреси, които започват с "ff" (мултикаст адрес)
Адреси, които се състоят само от "0"
Съвместими с IPv4 адреси (IPv6 адреси, в които горните 96 бита са "0", с IPv4 адреси, които се съдържат в долните 32 бита)
Съпоставени с IPv4 адреси (IPv6 адреси, в които горните 96 бита са "0:0:0:0:ffff:", с IPv4 адреси, които се съдържат в долните 32 бита)
 <Дълж.на префикс>
Дължината на раздела за мрежовия адрес не може да се променя.
 <Адрес на рутер по подразб.>
Натиснете <Адрес на рутер по подразб.> и въведете адрес. Не могат да се използват следните адреси:
Адреси, които започват с "ff" (мултикаст адрес).
Адреси, които се състоят само от "0"
Ако не зададете адрес, оставете колоната празна.
Настройване на адрес със съхранение на състоянието
1
Натиснете <Използване на DHCPv6>.
2
Натиснете <Вкл.>  <OK>.
Натиснете <Вкл.> за <Получав. само Stateful адресен префикс>, за да извлечете първата половина на адреса със съхранение на състоянието от DHCP сървъра чрез DHCPv6. <Получав. само Stateful адресен префикс>
5
Натиснете  (Настр./Регистр.) <Да>.

Провеждане на тест на връзката за IPv6 адрес

Когато машината е свързана правилно, екранът за влизане на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) може да се покаже от компютър (Стартиране на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)). Ако нямате компютър, за да го проверите, се уверете, че е осъществена правилна връзка, като изпълните следните стъпки.
 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <TCP/IP настройки>  <IPv6 настройки>  <PING команда>  Въведете адреса на някое друго използвано устройство или името на хоста  <Старт>
Когато машината е свързана правилно, се показва съобщение <Отговор от хоста.>.
Дори при правилно настроени IP адреси, ако машината е свързана към комутатор, е възможно тя да не е свързана към мрежата. В този случай отложете времето за начало на комуникацията с машината и се опитайте да осъществите връзка отново. Задаване на период от време за изчакване на свързването към мрежа
9CX5-03U