Показва се съобщение да се свържете с вашия търговец или сервизен представител

Когато машината престане да работи нормално поради проблем, на сензорния дисплей се появява съобщение. Вижте препоръката според показаното съобщение.

Когато се покаже съобщение да се свържете с вашия търговец или сервизен представител

1
Рестартирайте машината.
Натиснете ключа за захранването, за да изключите захранването (Изключване на машината), изчакайте повече от 10 секунди, след което отново включете захранването (Включване на машината).
Имайте предвид, че данните, които чакат да бъдат обработени, се изтриват, когато изключите захранването.
2
Ако все още се показва съобщението, подгответе следната информация.
Име на продукт
Търговецът или сервизният представител, от който сте закупили машината
Проблемът (специфичната операция, която сте изпълнили, резултатът и симптомът, и т.н.)
Код, показан на сензорния дисплей
Може да бъдат показани няколко кода.
3
Изключете захранването на машината, извадете щепсела от контакта и се свържете с вашия търговец или сервизен представител.
Не свързвайте и не откачвайте захранващия кабел с мокри ръце, тъй като така може да получите токов удар.
При изключване от контакта винаги хващайте захранващия кабел за щепсела. Ако издърпвате захранващия кабел, като го държите за гъвкавата част, може да оголите или скъсате електрическите проводници и да повредите кабела. Ако проводниците са оголени, може да причините късо съединение, което да доведе до пожар или токов удар.

Когато се покаже бутонът <Реж. Огранич. функции>

Може да продължите да използвате машината, преди да решите проблема чрез ограничаване на функциите.
1
Натиснете <Реж. Огранич. функции>.
2
Натиснете <Да>, за да рестартирате машината.
Машината се рестартира в режим "Ограничени функции".
Когато проблемът бъде решен, съобщението, което ви подканва да се обърнете към вашия местен упълномощен търговец на Canon, изчезва от долната лява част на екрана.
Функции, налични, когато функцията за печат е ограничена:
Факс, Сканиране, Отдалечен скенер, Самоучител/ЧЗВ, Сист. контрол, Потр.интрф.отдл.упр.
Функции, налични, когато функцията за сканиране е ограничена:
Достъп запм.файлове, Вход. кутия за факс/I-факс, Отпечатване, Самоучител/ЧЗВ, Сист. контрол, Потр.интрф.отдл.упр.
В зависимост от грешката, след възникване на грешката се изпълнява процедура за съхраняване на системната информация. Не изключвайте машината, преди тази процедура да завърши.

Когато бъде изведено съобщението <Тази функция не е достъпна в момента. Можете да използвате други функции от [Начало].>

Това съобщение се показва, когато изберете ограничена функция докато сте в режим "Ограничени функции" или ако функцията за печат или сканиране е ограничена. Изберете друга функция от екрана <Начало>. За наличните функции вж. (Когато се покаже бутонът <Реж. Огранич. функции>).

Когато бъде изведено съобщението <Цветното отпечатване не е достъпно в момента.>

Не можете да използвате функцията за цветно отпечатване, тъй като използването й е ограничено. Можете да използвате обаче функцията за черно и бяло отпечатване. Променете настройките, свързани с отпечатването или копирането, ако е необходимо.
9CX5-0RJ