<Postavke faksa>

Odredite postavke slanja faksa.
Informacije o stavkama ("A", "B", "C" i "Ne") u stupcu "Funkcija uvoza svih podataka" potražite pod Funkcija uvoza svih podataka.
Stavka označena zvjezdicom (*)
Prikazuje se samo ako imate instaliranu tu opciju.

<Registriranje omiljenih postavaka>/<Uređivanje omiljenih postavaka>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>
Često korištene postavke možete registrirati na gumb uređaja za kasniju upotrebu prilikom slanja faksa. Gumbu možete dodijeliti i naziv te možete unijeti komentar. Također možete izbrisati registrirane postavke ili im promijeniti naziv.Registriranje kombinacije često upotrebljavanih funkcija
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Registriranje omiljenih postavaka>
Potvrda postavki
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
Odabir lokacije: <M1> na <M18>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Prikaz komentara>: <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Naziv>, <Komentar>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Uređivanje omiljenih postavaka>
Odabir gumba: <M1> na <M18>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Prikaz komentara>: <Uključeno>, <Isključeno>
<Izbriši>, <Provjera sadržaja>, <Preimenuj>

<Prikaži dijal.okvir za potvr.za omilj.postavke>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>
Možete odabrati hoće li se prikazati zaslon za potvrdu kada pozivate "Omiljene postavke".
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Prikaži dijal.okvir za potvr.za omilj.postavke>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Standardni zaslon>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>
Možete odrediti da se na zaslonu prikazuje kada se pritisne <Faks> ili  (Resetiranje).
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Standardni zaslon>
<Standardno>, <Adresar>, <Omiljene postavke>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Standardno>:
<Prikaži izbornik za odabir linije>*1: <Uključeno>, <Isključeno>
*1 Označava stavke koje se pojavljuju samo kada su odgovarajući dodatni proizvodi dostupni za upotrebu.

<Ograniči uporabu adresara>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>
Možete odabrati želite li sakriti adresar i brzinske tipke na zaslonu s osnovnim značajkama faksiranja i sl. te želite li ograničiti upotrebu adresara.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ograniči uporabu adresara>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Promjena standardnih postavaka>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>
Možete promijeniti postavke registrirane kao zadane za funkciju <Faks>.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Promjena standardnih postavaka>
<Registriraj>, <Inicijaliziraj>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings

<Registriranje prečaca za opcije>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>
Modove možete registrirati na tipkama prečaca koje se prikazuju na zaslonu za <Fax>.Prilagođavanje zaslona s osnovnim značajkama
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Registriranje prečaca za opcije>
<Prečac 1>:
<Gustoća>, Svaki mod, <Nedodijeljeno>
Da
Da
Ne
C
Favorite Settings
<Prečac 2>:
<Tip originala>, Svaki mod, <Nedodijeljeno>
<Prečac 3>:
<Obostrani original>, Svaki mod, <Nedodijeljeno>
<Prečac 4>:
<Originali razl. formata>, Svaki mod, <Nedodijeljeno>

<Registriranje imena pošiljatelja (TTI)>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>
Kao ime pošiljatelja možete registrirati bilo koje ime, kao što je naziv odjela ili odsjeka, ili ime pojedinca, te možete uređivati/brisati registrirana imena. Kada pošaljete faks, registrirano ime ispisuje se na papiru kod primatelja kao podaci pošiljatelja.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Registriranje imena pošiljatelja (TTI)>
<Registriraj/Uredi>, <Izbriši>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Možete pohraniti do 99 imena pošiljatelja (01 do 99).

<Za ime pošiljat. koristi ime autenticiranog korisnika>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>
Ako se prijavljujete s pomoću upravljanja osobnom provjerom autentičnosti, ime za prijavu pojavljuje se pod <100> na zaslonu <Ime pošiljatelja (TTI)>. Ako je odabrano <Uključeno>, ime za prijavu pod <100> upotrebljava se kao zadana postavka za ime pošiljatelja.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Za ime pošiljat. koristi ime autenticiranog korisnika>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Ako se ta postavka postavi na <Isključeno>, korisničko ime pod <00> upotrebljava se kao zadana postavka za ime pošiljatelja. Upute za registraciju korisničkog imena potražite u odjeljku Postavke faks linije.

<ECM TX>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>
Možete odrediti hoćete li upotrebljavati ECM u protokolu za prijenos faksa. ECM traži pogreške u faksiranim podacima i ispravlja ih.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<ECM TX>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako je brzina komunikacije izrazito niska, možda ćete je moći povećati tako da postavite tu postavku na <Isključeno>.
Čak i kada postavite ECM, pogreške se ponekad mogu pojaviti zbog loše telefonske veze.
Uvjeti za uspješan ECM prijenos navedeni su u nastavku.
ECM prijenos omogućuje se tom postavkom
Odredište podržava ECM
<ECM TX> bio je postavljen na <Uključeno> prilikom registracije odredišne adrese u adresar Registriranje odredišta u adresaru

<Podešavanje trajanja pauze>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>
Prilikom slanja faksova možete postaviti broj sekundi za pauzu. Biranje prekomorskih brojeva možda neće biti uspješno ako istovremeno birate međunarodni pristupni kod, pozivni broj države i telefonski broj odredišta. U takvim slučajevima umetanje pauze nakon međunarodnog pristupnog koda može olakšati povezivanje.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Podešavanje trajanja pauze>
1 do 4 do 15 s
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Pauze umetnute na kraju biranih brojeva faksa uvijek traju 10 sekundi.

<Automatsko ponovno biranje>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>
Automatsko ponovno biranje omogućuje uređaju da automatski ponovo bira broj primateljeva faksa ako je primatelj nedostupan zbog zauzete linije ili pogreške pri slanju. Ako aktivirate tu postavku, možete podesiti koliko će puta uređaj ponovno birati broj, razmak između ponovnih biranja te treba li dokument biti ponovno poslan u slučaju pogreške.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Automatsko ponovno biranje>*1
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Podešavanje detalja>:
<Broj ponovnih biranja>: 1 do 2 do 10 puta
<Interval pon. bir.>: 2 do 99 minuta
<Pon. biranje kod pogreške u TX-u>: <Pogreška i 1. stranica>, <Sve stranice>, <Isključeno>
*1 Označava stavke koje se možda ne prikazuju na zaslonu Postavke/Registriranje ili koje možda imaju drukčiju zadanu tvorničku postavku, ovisno o regiji.

<Provjeri signal prije slanja>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>
Ako šaljete faks sa svojeg uređaja, a u isto vam vrijeme drugi uređaj za faksiranje (koji nije proizveo Canon) pokušava poslati faks, moguće je da će vaš faks biti preusmjeren na taj drugi uređaj umjesto na izvorno odredište koje ste mu namijenili. Aktiviranje ove postavke omogućuje vam izbjegavanje takvih problema sa slanjem.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Provjeri signal prije slanja>*1
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Označava stavke koje se možda ne prikazuju na zaslonu Postavke/Registriranje ili koje možda imaju drukčiju zadanu tvorničku postavku, ovisno o regiji.

<Izvješće o rezultatu TX faksa>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>
Izvješće oslanju faksova jest izvješće koje vam omogućuje da provjerite jesu li faksovi pravilno poslani na željeno odredište. Uređaj se može postaviti tako da automatski ispisuje to izvješće nakon slanja dokumenata ili kada dođe do pogreške u prijenosu. Postavku možete definirati i tako da ispisuje prvi dio dokumenta kao dio izvješća koji će vas podsjetiti na sadržaj dokumenta. Izvješće o slanju faksa
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Izvješće o rezultatu TX faksa>
<Samo za pogrešku>, <Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Samo za pogrešku>:
<Izvješće sa slikom TX-a>: <Uključeno>, <Isključeno>
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Izvješće sa slikom TX-a>: <Uključeno>, <Isključeno>

<Izvj. aktivn. faksa>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>
Kao izvješće možete ispisati ili poslati evidenciju slanja/primanja faksova. Uređaj se može postaviti tako da ispisuje ili šalje to izvješće kada se dosegne zadan broj komunikacija (40 do 1000) ili u zadano vrijeme. Izvješća o slanju/primanju također se mogu ispisivati ili slati zasebno. Izvješće o aktivnostima faksa
Kada se izvješće šalje u obliku podataka, šalje se u formatu datoteke CSV.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Izvješće o aktivnostima faksa>
<Ispiši/šalji za svaki odabrani br. prijenosa>: <Ispisivanje>, <Slanje>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Broj prijenosa: Od 40 do 1000
<Ispiši/pošalji u podešeno vrijeme>: <Ispisivanje>, <Slanje>, <Isključeno>
Određivanje vremena ispisa: 00:00 do 23:59
<Odvojeno ispiši zadatke slanja/primanja>: Uključeno, Isključeno
<Odredište>

<Podešavanje linije>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>
Odredite postavke linije faksa.

<Početna brzina za TX>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>
Možete promijeniti početnu brzinu slanja. Ta je postavka korisna kada imate poteškoća s pokretanjem slanja dokumenta zbog loše telefonske linije.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Početna brzina za TX>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako su transmisije dokumenata spore u početku, to može značiti da su telefonske linije u Vašem kraju loše kvalitete. Odaberite manju brzinu. Možete odabrati <33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps> ili <2400 bps>.
Postavite <Automatsko podešavanje brzine komunikacije za VoIP> na <On> za točnije slanje i primanje faksova kada su linija ili druga strana skloni pogreškama. Brzina komunikacije ograničena je na <14400 bps> ili manje, što smanjuje pogreške. Ako je mogućnost <Automatsko podešavanje brzine komunikacije za VoIP> postavljena na <Off>, brzina se vraća na vrijednost prikazanu pod <Početna brzina za TX>.

<Postavka tipke R>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>
Ako je uređaj povezan putem PBX-a (Putem Telefonske Centrale), potrebno je postaviti način pristupa. Možete postaviti vrstu telefonske centrale na <Prefiks> ili <Prekid linije>. Ako registrirate pristupni broj vanjske linije na tipki R, možete jednostavno pristupiti vanjskoj liniji.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Postavka tipke R>
<PSTN>, <PBX>
Kada je odabrana mogućnost <PBX>:
<Prefiks> (najviše 20 znamenki), <Prekid linije>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Potvrda upisanog broja faksa>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>
Da biste spriječili slanje faksa na pogrešno odredište, možete odabrati hoće li se prilikom unosa broja faksa prikazivati zaslon za potvrdu unosa.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Potvrda upisanog broja faksa>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Dopusti TX preko pogonskog programa faksa>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>
Možete odabrati hoćete li dopustiti slanje faksa s računala.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Dopusti TX preko pogonskog programa faksa>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<Potvrda prije slanja ako je uključeno faks odredište>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>
Možete odabrati hoće li se prilikom slanja na odredišta koja sadrže faksove prikazivati zaslon za potvrdu odredišta. To će vam pomoći u sprječavanju slanja faksa na pogrešno odredište.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Potvrda prije slanja ako je uključeno faks odredište>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Kada je odabrana mogućnost <Uključeno>:
<Samo za sekvenc. razaš.>, <Sve>

<Ograniči sekvenc. razašilj. ako su uklj. faks odredišta>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>
Možete odabrati želite li ograničiti istodobno slanje na više odredišta koja sadrže faksove.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Ograniči sekvenc. razašilj. ako su uklj. faks odredišta>
<Uključeno>, <Isključeno>
Ne
Ne
Da
C
Settings/Registration Basic Information

<TX postavke udaljenog faksa> *

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>
Odredite postavke funkcije daljinskog faksiranja na klijentskom uređaju.

<Postavke udaljenog faksa>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>
Odredite postavke funkcije daljinskog faksiranja na poslužiteljskom uređaju.

<Automatsko podešavanje brzine komunikacije za VoIP>

 (Postavke/Registr.)  <Postavke funkcija>  <Slanje>  <Postavke faksa>
Možete točnije slati i primati faksove kada je linija ili druga strana sklona pogreškama.
Stavka
Opis postavke
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Može se postaviti u Remote UI (Udaljeni UI)
Funkcija uvoza svih podataka
Naziv stavke kad izvozimo putem Remote UI (Udaljeni UI)
<Automatsko podešavanje brzine komunikacije za VoIP>
<Uključeno>, <Isključeno>
Da
Da
Da
C
Settings/Registration Basic Information
Ako tu postavku postavite na <On>, brzina komunikacije bit će ograničena na <14400 bps> ili manje u sljedećim postavkama, što smanjuje pogreške. Ako tu postavku postavite na <Off>, brzine se vraćaju na izvorne vrijednosti.
 <Brzina slanja> za odredišta registrirana u adresaru ili brzinskim tipkama Registriranje odredišta u adresaru
 Brzina prijenosa postavljena pod <Početna brzina za TX> <Početna brzina za TX>
 Brzina primanja postavljena pod <Početna brzina za RX> <Početna brzina za RX>
9CYR-0K8