Ειδοποίηση ολοκλήρωσης της αποστολής μέσω e-mail

Μπορείτε να λαμβάνετε ένα e-mail που θα σας ενημερώνει ότι η αποστολή των εγγράφων έχει ολοκληρωθεί. Ακόμη και αν πρόκειται για έγγραφα που είναι σε αναμονή για αποστολή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας για να ελέγξετε αν η αποστολή εγγράφων έχει ολοκληρωθεί, προκειμένου να είστε βέβαιοι. Αν παρουσιαστεί σφάλμα, ενημερώνεστε για τους προορισμούς στους οποίους δεν απεστάλησαν τα έγγραφα.
Για να επιλέξετε τον προορισμό ειδοποίησης από το <Βιβλίο Δ/νσεων>, πρέπει να καταχωρίσετε τον προορισμό εκ των προτέρων. Καταχώριση προορισμών στο Βιβλίο διευθύνσεων
Για να επιλέξετε το <Αποστολή σε Εμένα> ως προορισμό ειδοποίησης, πρέπει να καταχωρίσετε εκ των προτέρων το e-mail σας στις πληροφορίες χρήστη και να συνδεθείτε με διαχείριση ατομικής πιστοποίησης. Καταχώριση πληροφοριών χρηστών στην τοπική συσκευή
1
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθέτηση των Πρωτοτύπων
2
Πατήστε <Φαξ>. Οθόνη <Αρχική>
3
Καθορίστε τον προορισμό στην οθόνη βασικών λειτουργιών φαξ. Οθόνη βασικών λειτουργιών φαξ
4
Καθορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης, όπως απαιτείται. Βασικές λειτουργίες αποστολής φαξ
5
Πατήστε <Επιλογές>  <Ειδοποίηση Τέλους Εργ.>.
6
Καθορίστε την ώρα και τον προορισμό ειδοποίησης.
Εάν επιλέξετε το <Ειδοπ. για Κάθε Αποτέλεσμα>, θα αποσταλεί ένα e-mail ειδοποίησης για κάθε εργασία αποστολής. Εάν επιλέξετε το <Ειδοπ.Μόνο σε Σφάλμ.>, θα αποσταλεί ένα e-mail ειδοποίησης μόνο αν παρουσιαστεί σφάλμα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του βιβλίου διευθύνσεων, δείτε την ενότητα Βιβλίο διευθύνσεων.
Εάν θέλετε να ελέγξετε το περιεχόμενο του απεσταλμένου εγγράφου, επιλέξτε <Επισύναψη Εικόνας ΑΠ> για να επισυναφθεί η πρώτη σελίδα του εγγράφου ως αρχείο PDF στο e-mail ειδοποίησης.
7
Πατήστε <OK>  <Κλείσιμο>.
8
Πατήστε  (Έναρξη).
Τα πρωτότυπα σαρώνονται και ξεκινάει η αποστολή. Όταν ολοκληρωθεί η αποστολή, αποστέλλεται το e-mail ειδοποίησης στην προκαθορισμένη διεύθυνση.
9CY6-07H