<Skenēšanas iestatījumi>

Norādiet skenēšanas iestatījumus, kas ir kopīgi visām funkcijām.
Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.

<Padevējā iestrēg. papīra atkopšanas metode>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Skenēšanas iestatījumi>
Ja padevējā iestrēgst papīrs, varat izvēlēties, vai skenēšanu sākt no pirmās dokumenta lapas vai tās lapas, kurā skenēšana tika pārtraukta.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Padevējā iestrēg. papīra atkopšanas metode>
<No 1. lapas>, <No atliktā oriģināla>
B
Settings/Registration Basic Information
Šis iestatījums netiek atbalstīts tiešajai faksa sūtīšanai. Ja, veicot tiešo sūtīšanu, iestrēgst papīrs, uzdevums tiek atcelts. Šādā gadījumā uzdevums ir jāizveido vēlreiz.
Atkarībā no vietas, kurā papīrs ir iestrēdzis, var būt sarežģīti noteikt, vai dokumenta skenēšana ir pabeigta. Ja ir iestatīta opcija <No atliktā oriģināla> (sadaļā <Padevējā iestrēg. papīra atkopšanas metode>) un nevarat noteikt, līdz kurai lapai skenēšana ir pabeigta, ir ieteicams atcelt uzdevumu un sākt tā izpildi no jauna.
Izvēlieties kādu no tālāk norādītajām iespējām.
<No 1. lapas>: Vēlreiz ielieciet dokumentus padevējā un sāciet skenēšanu no pirmās lapas. Lapas tiks automātiski padotas līdz tai, kurā dokumenta skenēšana tika pārtraukta.
<No atliktā oriģināla>: Padevējā ielieciet tās dokumenta lapas, kas netika skenētas iestrēgušā papīra dēļ, un sāciet tās skenēt.

<Skenera trokšņu iestatījumi>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Skenēšanas iestatījumi>
Varat iestatīt, vai prioritāte tiek piešķirta skenēšanas ātrumam vai trokšņu samazināšanai, kad dokuments tiek skenēts no padevēja.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Skenera trokšņu iestatījumi>
<Ātruma prioritāte>, <Klusi>
B
Settings/Registration Basic Information

<Svītru novēršana>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Skenēšanas iestatījumi>
Varat iestatīt, vai skenējot oriģinālus, noteikt un novērst svītras.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Svītru novēršana>
<Iesl.>, <Izsl.>
B
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>, ārkārtīgi smalkas līnijas var tikt noteiktas kā svītras.

<Ātruma/attēla kvalit. priorit. melnbaltai skenēšanai>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Skenēšanas iestatījumi>
Varat iestatīt, vai prioritāte tiek piešķirta skenēšanas ātrumam vai attēla kvalitātei, kad dokuments tiek skenēts melnbaltā režīmā.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Ātruma/attēla kvalit. priorit. melnbaltai skenēšanai>
<Faksa/i-faksa sūtīšanas darbi>: <Ātruma prioritāte>, <Kvalitātes prioritāte>
<Visi sūtīšanas darbi, izņemot faksa/i-faksa darbus>: <Ātruma prioritāte>, <Kvalitātes prioritāte>
B
Settings/Registration Basic Information

Pat tad, ja ir iestatīta funkcija <Kvalitātes prioritāte>, iestatījums netiek iespējots, ja nosūtāt faksu, izmantojot <Tiešā sūtīšana>.

<LTRR/STMT Original Selection>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Skenēšanas iestatījumi>
Varat norādīt, kādā veidā iekārtai jārīkojas ar LTRR un STMT formāta oriģināliem, kas ir novietoti uz kopēšanas stikla.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<LTRR/STMT oriģināla atlase>
<Atlasīt manuāli>, <Lietot LTRR formātu>, <Lietot STMT formātu>
B
Settings/Registration Basic Information

<Attālās skenēšanas gamma vērtība>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Skenēšanas iestatījumi>
Var iestatīt gamma vērtību, kas tiek izmantota, skenējot krāsainus dokumentus datorā. Lai panāktu optimālu izdrukas blīvumu, izvēlieties gammas vērtību, kas ir visvairāk piemērota datora iestatījumiem.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Attālās skenēšanas gamma vērtība>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
B
Settings/Registration Basic Information

<Autom. pāriešana tiešsaistē>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Skenēšanas iestatījumi>
Iestatiet šo iestatījumu pozīcijā <Iesl.>, lai automātiski iespējotu attālās skenēšanas funkciju, kad tiek nospiests uz <Attālais skeneris> (Ekrāns <Sākums>).
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Autom. pāriešana tiešsaistē>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir iespējota attālās skenēšanas funkcija, nevar izmantot funkcijas <Kopēt> un <Skenēt un saglabāt>.
Varat norādīt laiku, kad neesat pieteicies, un skārienpaneļa displejs automātiski atgriezīsies pie noklusējuma iestatījuma.

<Autom. pāriešana bezsaistē>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Skenēšanas iestatījumi>
Kad ir iespējota attālā skenera funkcija (kad iekārta ir tiešsaistē), skenēšana nav iespējama, izmantojot <Kopēt> vai <Skenēt un saglabāt>. Ja <Autom. pāriešana bezsaistē> tiek iestatīts pozīcijā <Iesl.>, iekārta automātiski pāriet bezsaistē, kad paiet laiks, kas norādīts iestatījumā <Auto Reset Time> sadaļā <Preferences> (Iestat./reģistr.).
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Autom. pāriešana bezsaistē>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja sadaļā <Autom. atiestatīšanas laiks> ir iestatīta vērtība <0>, pēc aptuveni divām minūtēm iekārta automātiski pāriet bezsaistē.
Varat norādīt laiku, kad neesat pieteicies, un skārienpaneļa displejs automātiski atgriezīsies pie noklusējuma iestatījuma.

<Autom. iestatīt atšķir.formāta oriģin., lietojot padevēju>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Kopējie>  <Skenēšanas iestatījumi>
Varat iestatīt, vai automātiski izmantot režīmu <Atšķirīga formāta oriģ.>, ja skenējat, izmantojot uztvērēju.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Autom. iestatīt atšķir.formāta oriģin., lietojot padevēju>
<Kopēt>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Sūtīt/skenēt un saglabāt>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Fakss>: <Iesl.>, <Izsl.>
A
Settings/Registration Basic Information
Nevar vienlaicīgi kombinēt visus tālāk norādītos režīmus.
<Atšķirīga formāta oriģ.>
<Nobīde>
<Atlasīt papīru>:<Autom.>
Režīmi <N uz 1> un <Brošūra> tiek apstrādāti ar papīra izmēru, ko uztvērējs nosaka pirmajai lapai.
9E0K-0JH