IPv4 adreses iestatīšana

IPv4 adresi par iestatīt divos veidos: piešķirot automātiski, izmantojot DHCP, un ievadot manuāli. Izvēlieties videi atbilstošo metodi. Nepieciešamības gadījumā veiciet savienojuma testu.

IPv4 adreses iestatīšana

1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Preferences>  <Tīkls>  <TCP/IP iestatījumi>  <IPv4 iestatījumi>.
3
Nospiediet <Lietot IPv4> <Iesl.> <OK>, lai iespējotu IPv4 iestatījumus.
4
Nospiediet <IP adreses iestatījumi> un iestatiet IP adresi.
Varat iestatīt gan automātisko, gan manuālo piešķiršanu. Ja iestatāt abu veidu piešķiršanu un iestatāt <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> uz <Izsl.>, manuāli ievadīto adresi izmanto, kad neizdodas izgūt automātisko IP adresi.
Automātiska piešķiršana, izmantojot DHCP
Nospiediet <DHCP> vai <Autom.IP piešķire>. Izvēlieties vienu no tiem atbilstoši savai tīkla videi. Izvēloties gan <DHCP>, gan <Autom.IP piešķire>, prioritāte ir automātiskajai piešķiršanai, izmantojot DHCP.
Nospiežot <Autom.IP piešķire>, pieejamā IP adrese tiek automātiski meklēta tīklā (LAN) un katram vienumam tiek piešķirta vērtība. Šī funkcija piešķir IP adresi, neizmantojot DHCP serveri. Taču sakari ārpus maršrutētāja diapazona nav pieejami.
Ja vidē, kurā nevar izmantot ne <DHCP>, ne <Autom.IP piešķire>, tiek izvēlēta viena no funkcijām, rodas nederīgi sakari, jo iekārta mēģina pārbaudīt, vai tīklā tiek nodrošināts pakalpojums.
Iestatīšana, veicot manuālu ievadi
1
Pārbaudiet, vai ir atcelta gan funkcija <DHCP>, gan funkcija <Autom.IP piešķire>.
Ja ir izvēlēta kāda no tām, nospiediet pogu, lai atceltu to.
2
Ievadiet IP adresi, apakštīkla masku un vārtejas adresi.
Nospiediet katram vienumam atbilstošo pogu un ievadiet vērtības.
5
Nospiediet <OK>.
6
Nospiediet  (Iestat./reģistr.) <Jā>.

IPv4 adreses savienojuma testa veikšana

Ja iekārta ir pareizi savienota, datorā var parādīt programmas Remote UI pieteikšanās ekrānu (Attālā interfeisa startēšana). Savienojuma testu var veikt iekārtas vadības panelī.
 (Iestat./reģistr.) <Preferences>  <Tīkls>  <TCP/IP iestatījumi>  <IPv4 iestatījumi>  <Komanda PING>  Ievadiet jebkuras citas izmantotas ierīces adresi  <Sākt>
Ja iekārta ir savienota pareizi, tiek parādīts ziņojums <Atbilde no resursdatora.>.
Pat ja ir pareizi iestatītas IP adreses un iekārta ir savienota ar komutēšanas centrmezglu, iekārta var nebūt savienota ar tīklu. Šajā gadījumā aizkavējiet iekārtas sakaru sākuma laiku un mēģiniet vēlreiz izveidot savienojumu. Gaidīšanas laika iestatīšana savienojuma izveidei ar tīklu
9E0K-03S