Контролен панел

Този раздел описва имената и употребата на бутоните на контролния панел.

Сензорен дисплей

Освен екрана с настройки за всяка функция, на този дисплей се показва и състоянието на грешка. Използване на сензорния дисплей

Бутон [Брояч/информация за устройството]

Натиснете за показване на общия брой страници, използвани за операции като копиране или отпечатване, на сензорния дисплей. Можете също така да проверите серийния номер и IP адреса на машината, както и информацията за устройството на допълнителни продукти. Проверка на броя страници за копиране/печат/факс/сканиране

Бутон [Пестене на енергия]

Натиснете, за да превключите машината към режим на заспиване. Клавишът ще свети, когато машината е в режим на заспиване. Влизане в спящ режим

Бутон [Начало]

Натиснете за показване на екрана <Начало>, който предоставя достъп до менюто с настройки и до функции като копиране и сканиране. Персонализиране на екрана <Начало>

Бутон [Стоп]

Спира задача за изпращане или отпечатване. Отмяна на задания за изпращане/печат

Индикатор Грешка

Мига или свети, когато възникне грешка, като напр. заседнала хартия.
Ако индикаторът Грешка примигва, следвайте инструкциите, показани на сензорния дисплей. Отстраняване на неизправности
Ако индикаторът Грешка свети постоянно в червено, се свържете с вашия търговец или сервизен представител.

Индикатор Обработване/Данни

Мига по време на изпълнение на задачи, като напр. изпращане или печат. Свети в зелено при наличие на оригинали, които чакат да бъдат обработени.

Сензорна писалка

Използвайте при работа със сензорния дисплей, например за въвеждане на символи.
9XU7-00J