Променяне на ИД и PIN кода на системен оператор

Когато функцията "Управление на кодове на отдели" е активирана, кодовете на отдели трябва да се зададат към потребителите, за да могат последните да се впишат. Идентификационният код и PIN кодът на системният оператор се задават по подразбиране на "7654321", но е препоръчително да се променят по съображения за сигурност. Следвайте процедурата по-долу, за да ги промените.
Уверете се, че няма да забравите PIN кода на системния оператор. Ако забравите PIN кода на системния оператор, свържете се с вашия търговец или сервизен представител.
Тази настройка не е администраторска настройка по подразбиране за удостоверяване на потребител. За да се посочи тази настройка за потребител с администраторски привилегии в удостоверяването на потребител, задайте [Select Role to Set:] на "Администратор". Регистриране на потребителска информация в локалното устройство
1
Натиснете  (Настр./Регистр.).
2
Натиснете <Настройки за управление>  <Управление на потребители>  <Настройки с информация за сист. оператор>.
3
Извършете нужните промени в настройките на системния оператор и натиснете <OK>.
<Системен оператор ID>
Въведете число от 7 цифри или по-малко за нов код на системния оператор.
<Систем. опер. PIN>
Въведете число от 7 цифри или по-малко за нов PIN код на системния оператор и натиснете <Потвържда- ване>. За потвърждаване въведете PIN кода отново и натиснете <OK>.
<Име на сист. оператор> / <E-mail адрес> / <Информ. за контакти> / <Коментар>
Въведете информацията за администратора според нужното.
Не можете да регистрирате код или PIN код на системен оператор, състоящ се само от нули, като например "00" или "0000000".
Дори и ако въведете по-малко от седем цифри нулите се добавят към началото на числото и се задава седемцифрено число.
Можете също така да въведете изискване за въвеждане на седем цифри за код и PIN код на системния оператор. За повече информация се свържете с вашия търговец или сервизен представител.
9XU7-0AF