Конфигуриране на настройките за управление на ИД на отдели

Можете да организирате и управлявате потребители в групи на базата на код на отдел. Следвайте процедурата по-долу, за да конфигурирате управлението на кодове на отдели и да позволите на машината да преброява страниците, използвани за печат и сканиране.
Уверете се, че за потребителите, регистрирани на машината, са зададени кодове на отдели. Регистриране на потребителска информация в локалното устройство
Управление на кодове на отдели е валидно само за потребители, които са регистрирани на локалното устройство.
Ако се вписвате като потребител с администраторски привилегии, код на системен оператор и PIN код се задават автоматично и се управляват като код на отдел.
За информация относно броя на кодовете на отдели, които можете да регистрирате, вж. Функции за управление.
1
Натиснете  (Настр./Регистр.).
2
Натиснете <Настройки за управление>  <Управление на потребители>  <Кодове на отдели>.
3
Натиснете <Вкл.>.
Функцията "Кодове на отдели" е активирана.
За деактивиране на управлението на кодове на отдели натиснете <Изкл.>.
Регистриране на кодове на отдели и PIN кодове
4
Натиснете <OK>.
За проверка на броячите за страници
Ако искате да проверите общия брой страници, използвани от всеки код на отдел за копия, разпечатки и сканирания, натиснете <Страници Общо> на екрана, показан на стъпка 3. Броят на страниците не включва празните страници или мострите, използвани за проверка на елементи като регулиране на градация.
За модели с факс функция можете също да проверите общия брой изпратени факс страници.
Влизане с ИД на отдел и PIN код
Като регистрирате потребител със същото име като ИД на отдел, операциите по влизане могат да се извършват с регистриран ИД на отдел и PIN код. Регистриране на потребителска информация в локалното устройство
Екранът за влизане може да се покаже при стартиране на операция или след избиране на функция. Указване кога да се показва екранът за влизане
Промяна на услугата за влизане
Машината използва като услуга за влизане "Удостоверяване на потребителите" (управление на личното удостоверяване). Можете обаче да променете услугата за влизане на "Удостоверяване на ИД на отдел" чрез SMS. Промяна на услугите за влизане
9XU7-0AH