<Задаване на метод на автентикация>

Задайте настройките за методите за удостоверяване, които са общи за всички функции.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

<Инф., използвана за автентик. на LDAP сървър>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Общи>  <Задаване на метод на автентикация>
Може да зададете метода на удостоверяване за достъп до LDAP сървър.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Инф., използвана за автентик. на LDAP сървър>
<Настройки на устройство>, <Инф.автент. вход в устр.>, <Рег. информ. за всеки потр.>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Когато е зададена настройката <Настройки на устройство>
Използва се информацията, зададена в Регистриране на LDAP сървъра.
Когато е зададена настройката <Инф.автент. вход в устр.>
Използва се информацията за удостоверяване, използвана при влизането в машината.
Когато е зададена настройката <Рег. информ. за всеки потр.>
Информацията за удостоверяване за LDAP сървъра се запаметява за всеки потребител.
<Инф.автент. вход в устр.> е налично само когато се използва една и съща информация за удостоверяване за влизане в машината и за достъп до LDAP сървъра, и когато се използва услуга за влизане, която поддържа интегрирано удостоверяване. За информация относно това дали услугата за влизане, която използвате, поддържа интегрирано удостоверяване, се свържете с вашия търговец или търговски представител.
Когато е избрано <Рег. информ. за всеки потр.>, всеки потребител задава потребителското име и паролата, използвани за LDAP удостоверяване на екрана „Основни функции за изпращане“    <Регистр./ред.на информ. за всеки потребител> <Информ. за автентикация на LDAP сървър>.

<Инф., използвана за автентикация на SMTP сървър>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Общи>  <Задаване на метод на автентикация>
Може да зададете метода на удостоверяване за достъп до SMTP сървър.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Инф., използвана за автентикация на SMTP сървър>
<Настройки на устройство>, <Рег. информ. за всеки потр.>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
Ако изберете <Настройки на устройство>
Използва информацията, зададена в <Комуник. настройки: Настройки за автентикация> (Настройки за комуникация по имейл/I-факс).
Ако изберете <Рег. информ. за всеки потр.>
Запаметява и използва информацията за удостоверяване на всеки потребител в SMTP сървър.
Ако е избрано <Рег. информ. за всеки потр.>, всеки потребител трябва да натисне <Сканиране и изпращане>    <Регистр./ред.на информ. за всеки потребител> , за да зададе потребителското име и паролата, използвани за SMTP удостоверяване в <Информация за автентик. на SMTP сървър>.

<Инф. за автентик. за изпращане на файл/претърс.>

 (Настр./Регистр.)  <Настройки на функции>  <Общи>  <Задаване на метод на автентикация>
Може да зададете метода на удостоверяване за достъп до файлов сървър.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Инф. за автентик. за изпращане на файл/претърс.>
<Станд.>, <Инф.автент. вход в устр.>, <Рег. информ. за всеки потр.>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Инф.автент. вход в устр.> е валидна само за SMB и WebDAV.
Когато е зададена настройката <Станд.>
Използва се информацията, зададена в Регистриране на дестинации в адресната книга.
Когато е зададена настройката <Инф.автент. вход в устр.>
Използва се информацията за удостоверяване, използвана при влизането в машината.
Когато е зададена настройката <Рег. информ. за всеки потр.>
Информацията за удостоверяване за файловия сървър се запаметява за всеки потребител.
Когато е избрано <Рег. информ. за всеки потр.>, всеки потребител задава потребителското име и паролата, използвани за удостоверяване за файловия сървър на екрана „Основни функции за изпращане“    <Регистр./ред.на информ. за всеки потребител> <Инф. за автентикация за изпращ. файл/претърсв.>.
9XU7-0HF