Свързване към безжична LAN мрежа

Свържете безжично машината към компютър или мобилно устройство чрез безжичен LAN маршрутизатор (точка на достъп). Ако безжичният маршрутизатор има Wi-Fi Protected Setup (WPS), конфигурирането на мрежата става автоматично и лесно. Ако безжичният маршрутизатор не поддържа WPS или ако искате да зададете подробни настройки за шифроване и удостоверяване, трябва ръчно да настроите връзката. Конфигурирайте предварително връзката на компютъра или мобилното устройство.

Настройване на връзката чрез WPS

Ако безжичният ви LAN маршрутизатор поддържа WPS, са налични два режима на настройка: режим с натискане на бутон и режим с PIN код.

Ръчно настройване на връзката

Има два метода на ръчна настройка: ръчно конфигуриране на настройката с избран безжичен LAN маршрутизатор или ръчно въвеждане на цялата информация за безжичната LAN връзка. Независимо от метода трябва да имате на разположение нужната информация за настройване, включително SSID и мрежовия ключ.
Използването на безжична LAN връзка става по ваше усмотрение и вие носите отговорност за последствията. Ако машината е свързана към незащитена мрежа, е възможно да се получи изтичане на вашата лична информация до трети лица, тъй като радиовълните, използвани в безжичните комуникации могат да се разпространяват навсякъде в близост до устройството, дори през стени.
Поддържаната от машината защита на безжичната LAN мрежа е посочена по-долу. За съвместимост на защитата на безжичната мрежа на вашия безжичен маршрутизатор, вижте ръководствата с инструкции за вашите мрежови устройства или се свържете с производителя.
128 (104)/64 (40) бита WEP
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA3-SAE (AES-CCMP)
WPA-EAP (AES-CCMP)
WPA2-EAP (AES-CCMP)
WPA3-EAP (AES-CCMP)
WPA-EAP и WPA2-EAP обаче не могат да се използват, ако <Кабелна LAN + безжична LAN> е избрано в <Избор на интерфейс>.
В зависимост от мрежовото устройство работата на безжичния LAN маршрутизатор се различава. Вижте ръководствата с инструкции за мрежовото устройство за помощ.
Когато <Забрана за използване на слабо кодиране> е зададено на <Вкл.> (<Забрана за използване на слабо кодиране>), машината не може да бъде свързана към безжичния LAN маршрутизатор без настройки на защита или без зададен WEP или TKIP.
Тази машина не е окомплектована с безжичен маршрутизатор. Пригответе си такъв.
Безжичният маршрутизатор трябва да отговаря на IEEE 802.11b/g/n и да може да извършва комуникация в честотната лента от 2,4 GHz. За повече информация вижте ръководствата с инструкции за мрежовите устройства или се свържете с техния производител.

Проверка на настройките и информацията на безжичната LAN

Проверете информацията, която сте задали.
 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <Безжична LAN>  <Информация за безжична LAN>
Директно свързване
Можете да установите директна безжична връзка между мобилно устройство и устройството, без да използвате безжичен LAN маршрутизатор. Директно свързване
Намаляване на консумацията на енергия
Ако сте задали <Режим за пестене на енергия> на <Вкл.>, можете нормално да настроите машината на режим на пестене на енергия, за да отговаря на сигнала, изпратен от безжичния LAN маршрутизатор. <Безжична LAN>  <Реж. за пест. на енер.>
9XU7-02R