<Zarządzanie Urządzeniem>

Określ ustawienia dla zarządzania sprzętem i wyposażeniem opcjonalnym.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.
Element oznaczony gwiazdką (*)
Pojawia się tylko wtedy, gdy opcja ta jest zainstalowana.

<Ustawienia Informacji o Urządzeniu>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>
Wprowadź nazwę urządzenia oraz miejsce jego instalacji, aby pomóc w jego identyfikacji.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Informacji o Urządzeniu>
<Nazwa Urządzenia>
Nie
Nie
Tak
A
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
<Lokalizacja>
Nie
Nie
Tak
A
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji

<Importuj/eksportuj z książki adresowej oprog. do zarz.>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>
Określ, czy chcesz zaimportować książki adresowe oprogramowania do zarządzania książkami adresowymi lub uzyskać do nich dostęp.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Importuj/eksportuj z książki adresowej oprog. do zarz.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Nie
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Użyj uwierzytel. użytkownika podczas importo.>: <Włącz>, <Wyłącz>
Podczas uwierzytelniania użytkownika ustawienie opcji <Użyj uwierzytel. użytkownika podczas importo.> na <Włącz> umożliwia importowanie tylko książek adresowych, dla których przeprowadzono uwierzytelnienie użytkownika.

<Certyfikat Podpisu Urządzenia>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>
Sprawdź szczegółowe ustawienia certyfikatu podpisu urządzenia. Możesz również sprawdzić, czy certyfikat jest ważny.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Certyfikat Podpisu Urządzenia>
<Wersja>, <Numer Seryjny>, <Algorytm Podpisu>, <Wydano dla>, <Data Rozpocz Ważności>, <Data Zakończ Ważności>, <Wystawca>, <Klucz Publiczny>, <Certyfikow. Odc. Kciuka>, <Wydano dla (Alt. nazwa)>, <Zwery. certyfikat>
Tak
Tak
Tak
Nie
-

<Potwierdź Certyf. Podpisu Użytkownika> *

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>
Sprawdź szczegółowe ustawienia certyfikatu podpisu użytkownika dostępne dla zalogowanego użytkownika. Możesz również sprawdzić, czy certyfikat jest ważny.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Potwierdź Certyf. Podpisu Użytkownika>
<Wersja>, <Numer Seryjny>, <Algorytm Podpisu>, <Wydano dla>, <Data Rozpocz Ważności>, <Data Zakończ Ważności>, <Wystawca>, <Klucz Publiczny>, <Certyfikow. Odc. Kciuka>, <Wydano dla (Alt. nazwa)>, <Zwery. certyfikat>
Tak
Tak
Tak
Nie
-

<Ustawienia Certyfikatu>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>
Możesz zarządzać kluczami/certyfikatami, certyfikatami CA i listą unieważnionych certyfikatów (CRL) wykorzystywaną przez urządzenie. Możesz również ustawić protokół Online Certificate Status Protocol (OCSP).
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Generowanie Klucza>
<Generuj Klucz Komunikacji Sieciowej>
<Nazwa Klucza>
Tak
Tak
Tak
Nie
-
<Algorytm Podpisu>: <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
Tak
Tak
Tak
Nie
-
<Algorytm Klucza>: <RSA>, <ECDSA>
Tak
Tak
Tak
Nie
-
Jeśli wybrano ustawienie <RSA>: <Długość Klucza (bit)>: <512>, <1024>, <2048>, <4096>
Tak
Tak
Tak
Nie
-
Jeśli wybrano opcję <ECDSA>
<Typ Klucza>: <P256>, <P384>, <P521>
Tak
Tak
Tak
Nie
-
<Data Rozpocz Ważności>: Data, miesiąc, rok (01/01/2000–31/12/2037)
Tak
Tak
Tak
Nie
-
<Data Zakończ Ważności>: Data, miesiąc, rok (01/01/2000–31/12/2037)
Tak
Tak
Tak
Nie
-
<Kraj/Region>: Kraj/region (nazwa i kod)
Tak
Tak
Tak
Nie
-
<Województwo>
Tak
Tak
Tak
Nie
-
<Miasto>
Tak
Tak
Tak
Nie
-
<Organizacja>
Tak
Tak
Tak
Nie
-
<Jednostka Firmy>
Tak
Tak
Tak
Nie
-
<Wspólna Nazwa> (adres IP lub FQDN urządzenia (maksymalnie 41 znaków))
Tak
Tak
Tak
Nie
-
<Generuj/Aktualizuj Klucz Podpisu Urządz.>
<Tak>, <Nie>
Tak
Tak
Tak
C
Ustawienia klucza
<Generuj/Aktualizuj Klucz dla Kont. Dost.>
<Tak>, <Nie>
Tak
Tak
Tak
Nie
-
<Klucz oraz Lista Certyfikatu>
<Lista Klucza i Certyfikatu dla Użytkow.>*1
<Szczegóły Certyfikatu>: (<Wersja>, <Numer Seryjny>, <Algorytm Podpisu>, <Wydano dla>, <Data Rozpocz Ważności>, <Data Zakończ Ważności>, <Wystawca>, <Klucz Publiczny>, <Certyfikow. Odc. Kciuka>, <Wydano dla (Alt. nazwa)>, <Zwery. certyfikat>)
Tak
Tak
Tak
C*2*3
Ustawienia certyfikatów/ listy unieważnionych certyfikatów (CRL)
<Usuń>
Tak
Tak
Tak
Nie
-
<Lista Klucza i Certyfikatu tego Urządz.>
<Szczegóły Certyfikatu>: (<Wersja>, <Numer Seryjny>, <Algorytm Podpisu>, <Wydano dla>, <Data Rozpocz Ważności>, <Data Zakończ Ważności>, <Wystawca>, <Klucz Publiczny>, <Certyfikow. Odc. Kciuka>, <Wydano dla (Alt. nazwa)>, <Zwery. certyfikat>)
Tak
Tak
Tak
C*2*3
Ustawienia certyfikatów/ listy unieważnionych certyfikatów (CRL)
<Usuń>
Tak
Tak
Tak
Nie
-
<Wyświetl Miejs. Użycia> (klucz i certyfikat)
Tak
Tak
Tak
C
Ustawienia certyfikatów/ listy unieważnionych certyfikatów (CRL)
<Lista Certyfikatu CA>
<Szczegóły Certyfikatu>: (<Wersja>, <Numer Seryjny>, <Algorytm Podpisu>, <Wydano dla>, <Data Rozpocz Ważności>, <Data Zakończ Ważności>, <Wystawca>, <Klucz Publiczny>, <Certyfikow. Odc. Kciuka>, <Wydano dla (Alt. nazwa)>, <Zwery. certyfikat>)
Tak
Tak
Tak
C*2
Ustawienia certyfikatów/ listy unieważnionych certyfikatów (CRL)
<Usuń>
Tak
Tak
Tak
Nie
-
<Lista Unieważnionych Certyfikatów (CRL)>
<Szczegóły CRL>: <Wersja>, <Algorytm Podpisu>, <Ważny od>, <Nast. uaktualnienie>, <Wystawca>, <Lista Numerów Seryjnych>
Tak
Tak
Tak
C*2
Ustawienia certyfikatów/ listy unieważnionych certyfikatów (CRL)
<Usuń>
Tak
Tak
Tak
Nie
-
<Zarejestruj klucz i certyfikat>
<Zapisz>
Tak
Tak
Tak
Nie
-
<Usuń>
Tak
Tak
Tak
Nie
-
<Zapisz Certyfikat CA>
<Zapisz>
Tak
Tak
Tak
Nie
-
<Usuń>
Tak
Tak
Tak
Nie
-
<Ustawienia OCSP (Online Certificate Status Protocol)>
<Użyj OCSP (Online Certificate Status Protocol)>: <Włącz>, <Wyłącz>
Jeśli wybrano ustawienie <Włącz>:
<Poziom uwierzytel. certyfikatu>:
<Włącz niezweryfikowane certyfikaty>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Ustawienia respondera OCSP>:
<URL>: <Pozyskaj z certyfikatu>, <Niest.>, <Pozyskaj z certy./niest.>
<Niestandardowy URL>
<Czas Oczekiwania na Komunikację>: 1 do 3 do 30 sek.
Tak
Tak
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
*1 Oznacza pozycje, które pojawiają się tylko wtedy, gdy zainstalowane jest odpowiednie wyposażenie opcjonalne.
*2 Kompatybilne wyłącznie z algorytmami, które można zaimportować z interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).
*3 Klucze i certyfikaty są eksportowane do formatu PKCS#12.

<Wyświetl Status przed Uwierzytelnianiem>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>
Wybierz, czy ograniczać dostęp do ekranu <Monitor stanu> gdy wykorzystywana jest usługa logowania.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyświetl Status przed Uwierzytelnianiem>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji

<Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>
Wybierz, czy ograniczać użytkownikom wykonywanie działań na zadaniach innych użytkowników na ekranie <Monitor stanu>, gdy wykorzystywane jest Uwierzytelnianie użytkownika.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika>
<Kopiuj/Drukuj>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Wyślij>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Odbiór>: <Włącz>, <Wyłącz>
<Zapisz>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeśli zmienisz <Ustawienia wyświetlania ekranu logowania>, to ustawienie można ustawić na <Włącz>. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Określanie, kiedy ma być wyświetlany ekran logowania.

<Wyświetlanie rejestru zadań>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>
Wybierz, czy wyświetlać rejestry zadań na ekranie <Monitor stanu>. Możesz również wybrać, czy umożliwiać oprogramowaniu zarządzającemu urządzeniem odzyskiwanie rejestrów zadań z urządzenia. Podstawowe ekrany wyświetlane na ekranie dotykowym
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Wyświetlanie rejestru zadań>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeśli wybrano ustawienie <Wyłącz>:
<Pobierz Rejestr zadań z Oprogramowania zarządzania>: <Zezwól>, <Brak Zezwolenia>
Nie
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji

<Zapisz rejestr kontrolny>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>
Wybierz, czy rozpocząć zapisywanie rejestru. Rozpoczęcie zapisywania czynności w rejestrze
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zapisz rejestr kontrolny>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Jeżeli dla bieżącej opcji wybrano ustawienie <Włącz>, opcja <Regulacja Czasu> nie będzie dostępna.
Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzajów dzienników, patrz Specyfikacje systemu.

<Pozyskaj rejestr uwierzytelniania sieci>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>
Wybierz, czy rozpocząć zapisywanie rejestru dla uwierzytelniania przeprowadzanego, gdy do urządzenia uzyskano dostęp z sieci, na przykład podczas drukowania z poziomu komputera lub dostępu z Zaawansowana przestrzeń.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Pozyskaj rejestr uwierzytelniania sieci>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji

<Zarejestruj rejestr kluczowych operacji>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>
Wybierz, czy zapisywać rejestr kluczowych działań podejmowanych przez użytkowników. Poprzez analizę zapisanych rejestrów, możesz odtworzyć w jaki sposób korzystano z urządzenia.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zarejestruj rejestr kluczowych operacji>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
W przypadku drukowania dziennika kody PIN, hasła i dane zaciemnione na podstawie ustawień opcji <Ogranicz dostęp do zadań innego użytkownika> itp. są drukowane jako zamaskowane znaki. Dzięki temu informacje poufne nie wyciekają na zewnątrz.
Aby uzyskać informacje na temat interpretowania i drukowania zapisanych rejestrów, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

<Ogranicz dostęp przedstawicielom serwisu>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>
Możesz ustawić urządzenie tak, aby ograniczało zmiany w informacjach o użytkowniku lub ustawieniach bezpieczeństwa podczas kontroli urządzenia lub jego naprawy przez sprzedawcę lub przedstawiciela serwisu.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ogranicz dostęp przedstawicielom serwisu>
<Włącz>, <Wyłącz (Wym. uwierzytelnia.)>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Tak
C
Podstawowe informacje o ustawieniach/rejestracji
Nawet, jeżeli dla tej opcji wybrano ustawienie <Włącz>, możesz sprawdzić dziennik audytu i uzyskać informacje o poprzednich działaniach, jeżeli serwisant zmienił informacje o użytkowniku albo ustawienia zabezpieczeń.

<Synchronizuj ustawienia niestandardowe (Klient)>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>
W ramach jednej sieci możesz synchronizować osobiste dane wielu drukarek wielofunkcyjnych firmy Canon. Nawet w przypadku urządzenia odgrywającego rolę serwera włączenie tego ustawienia jest konieczne, jeżeli chcesz korzystać z niego w charakterze klienta. Ustawienia uruchamiania synchronizacji
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Synchronizuj ustawienia niestandardowe (Klient)>
Przed synchronizacją: <Włącz>, <Pauza>
Po synchronizacji: <Wyłącz>, <Wznów>
Nie
Nie
Tak
Nie
-

<Zarządzaj ustawieniami osobistymi>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>
Określ preferencje (Ustawienia osobiste) dla każdego użytkownika.

<Zabroń inicjalizacji hasła administratora>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>
Określ, czy ograniczyć działanie opcji <Inicjalizuj hasło administratora>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Zabroń inicjalizacji hasła administratora>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Nie
Nie
-
Aby uzyskać informacje na temat korzystania z menu <Inicjalizuj hasło administratora>, patrz Logowanie się jako administrator.

<Ogranicz operacje trybu specjalnego>

 (Ustaw./Rejestr.)  <Ustawienia Zarządzania>  <Zarządzanie Urządzeniem>
Wybierz, czy ograniczać korzystanie z Trybu specjalnego, który powinien być wykorzystywany wyłącznie przez serwisantów.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ogranicz operacje trybu specjalnego>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Nie
Nie
Nie
-
A13R-0K3