فهرست مواردی که می‌توان شخصی سازی کرد

موارد زیر را می‌توان برای هر کاربر واردشده به سیستم شخصی سازی کرد.
دسته
مقدار تنظیم
تنظیمات مربوطه
زبان نمایشگر *1*2
زبان نمایشگر و چیدمان صفحه کلید
Accessibility *1*2
Key Repetition Settings
Invert Screen Colors
صفحه ابتدایی *1*2
صفحه‌ای که بعد از ورود نمایش داده می‌شود
Home *1*2
دکمه‌های شخصی
Timeline*3*5
تنظیمات Home
شبکه
SSID، کلید شبکه، Automatically Enable/Disable Direct Connection at Login/Logout
تنظیمات پیش فرض کار *1*2*3
Copy
Fax
Scan and Send*4
Scan and Store*4
Access Stored Files
میانبرها *1*2
Copy
Fax
Scan and Send
Previous Settings *1*3*5
Copy
Fax
Scan and Send*4
Address Book
فهرست نشانی‌های شخصی*1
Address Book گروه*1*6 (فهرست آدرس گروه کاربر 01 تا فهرست آدرس گروه کاربر 50)
حالت‌های تغییر ترتیب فهرست *5
Scan and Store
Access Stored Files
Print
تنظیمات چاپ خودکار بعد از ورود
Auto Print User Jobs When Logging In
سایر
دسته کلید*1
-
*1 وقتی <Delete Oldest User Settings> مشخص شده باشد، حذف می‌شود. <Action When Maximum Number of Users Exceeded>
*2 وقتی یک دستگاه سرویس گیرنده تنظیمات سفارشی را برای اولین بار همگام سازی می‌کند، ممکن است همگام سازی این مورد قبل از راه‌اندازی دستگاه تمام نشود.
*3 وقتی تنظیمات سفارشی همگام سازی می‌شود، این مورد می‌تواند برای دستگاه‌های مجزا در محدوده اشتراک‌گذاری داده مشخص شود. (سایر تنظیمات برای دستگاه سرور روی چاپگر چندکاره دارای عملکرد سرور مورد نیاز هستند.)
*4 حتی اگر این مورد برای اشتراک‌گذاری تنظیم شده باشد، مقصدها خالی می‌ماند و همگام سازی نمی‌شود.
*5 این مورد را نمی‌توان از دستگاهی دیگر وارد یا به دستگاهی دیگر صادر کرد. وارد کردن/صادر کردن داده‌های تنظیم
*6 باید از سرویس ورودی استفاده شود که از عملکرد گروه پشتیبانی کند (تأیید اعتبار کاربر از عملکرد گروه پشتیبانی می‌کند).

مواردی که نمی‌تواند شخصی سازی شود اما می‌تواند توسط همگام سازی تنظیمات سفارشی، همگام سازی شود

موارد زیر را نمی‌توان شخص سازی کرد اما می‌توان با استفاده از همگام سازی تنظیمات سفارشی، آنها را بین چند چاپگر چندکاره Canon اشتراک‌گذاری کرد.
مقصد اشتراک‌گذاری فهرست آدرس‌های گروه کاربر ثبت مقصدها از طریق Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
تنظیمات Home (وقتی به سیستم وارد نشده اید) سفارشی سازی صفحه <Home>
<Shared across All Devices> را تنظیم کنید تا <Shared> و تنظیمات <Wallpaper Settings> صفحه <Home> را (وقتی به سیستم وارد نشده اید) با همه دستگاه‌های سرویس گیرنده که از همگام سازی تنظیمات سفارشی استفاده می‌کنند، اشتراک‌گذاری کنید. اگر می‌خواهید این تنظیمات را برای هر دستگاه سرویس گیرنده به طور مجزا مدیریت کنید، وقتی سرویس را برای اولین بار راه‌اندازی می‌کنید (وقتی هیچ دستگاه سرویس گیرنده‌ای به سرور متصل نشده است)، ‎<Device-Specific (Not Shared)>‎ را انتخاب کنید. اگر دامنه اشتراک‌گذاری داده پس از شروع سرویس تغییر کنید، ممکن است مقدار اولیه داده‌ها تنظیم شود. (سایر تنظیمات برای دستگاه سرور روی چاپگر چندکاره دارای عملکرد سرور مورد نیاز هستند.)
برای اطلاعات مربوط به دسته کلید، به مدیریت کاربران مراجعه کنید.
وقتی تنظیمات <Switch Language/Keyboard>،‏ <Accessibility> و <Personal SSID and Network Key Settings> نتواند بلافاصله پس از ورود اعمال شود، می‌تواند هنگام دردسترس بودن اعمال شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، به شروع تنظیم همگام سازی مراجعه کنید.
A135-044